QUYẾT ĐỊNH 1301/QĐ-UBND NĂM 2015 QUY CHẾ PHỐI HỢP THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

      Quyết định 1301/QĐ-UBND năm 2015 Quy chế phối hợp thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung Quyết định 1301/QĐ-UBND năm 2015

      Quyết định 1301/QĐ-UBND năm 2015 Quy chế phối hợp thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam như sau:

      Quy chế này quy định mối quan hệ phối hợp giữa các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố trong việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh.

      Thực hiện tốt các quy định về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp nhằm mục tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Chương trình số 23-CTr/TU ngày 05/3/2013 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 1436/KH-UBND ngày 26/4/2013 của UBND tỉnh; đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người tham gia theo đúng quy định của pháp luật.

      Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền, các ngành, các cơ quan, tổ chức và nhân dân đối với việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội.

      Tạo sự thống nhất trong công tác quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giữa các ngành, chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan.


Nội dung Quyết định 1301/QĐ-UBND năm 2015

      Quyết định 1301/QĐ-UBND năm 2015 Quy chế phối hợp thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam gồm các nội dung như sau:


Quyết định 1301/QĐ-UBND năm 2015

TẢI NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH 1301/QĐ-UBND NĂM 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1301/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 13 tháng 04 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

      Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

      Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29/6/2006;

      Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14/11/2008;

      Căn cứ Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

      Căn cứ Nghị định số 105/2014/NQ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội;

      Xét đề nghị của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam tại Tờ trình số 05/TTr-BHXH ngày 27/01/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

      Điều 2Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

      Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động – Thương và Xã hội, Y tế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– TT UBND tỉnh;
– Chánh, Phó VP UBND tỉnh;
– CPVP;
– Lưu VT, VX;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Thanh

QUY CHẾ

PHỐI HỢP THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1301/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

      Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

      Điều 1. Phạm vi, đối tượng

      Quy chế này quy định mối quan hệ phối hợp giữa các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố trong việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh.

      Điều 2. Mục đích, yêu cầu

      1. Thực hiện tốt các quy định về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp nhằm mục tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Chương trình số 23-CTr/TU ngày 05/3/2013 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 1436/KH-UBND ngày 26/4/2013 của UBND tỉnh; đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người tham gia theo đúng quy định của pháp luật.

      2. Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền, các ngành, các cơ quan, tổ chức và nhân dân đối với việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội.

      3. Tạo sự thống nhất trong công tác quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giữa các ngành, chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan.

      Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

      1. Việc phối hợp phải trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi cơ quan; phải kịp thời, đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất, đúng quy định của pháp luật nhằm đảm bảo hiệu quả của công tác quản lý nhà nước và thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

      2. Các đơn vị cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời theo yêu cầu của mỗi bên để phục vụ việc xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của từng ngành liên quan đến thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại địa phương.

      Điều 4: Hình thức phối hợp

      1. Thường xuyên phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ

      2. Tổ chức họp giao ban định kỳ 6 tháng hoặc hàng năm nhằm tháo gỡ những vấn đề tồn tại, những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo tính hiệu quả trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh.


Các văn bản có liên quan

      Quyết định 1301/QĐ-UBND năm 2015 Quy chế phối hợp thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có những văn bản liên quan sau:

  • Quyết định 180/QĐ-UBND năm 2015 ban hành Quy chế phối hợp công tác thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Tỉnh Tuyên Quang ban hành.
  • Quyết định 331/QĐ-UBND-HC năm 2015 Quy chế phối hợp thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
  • Quyết định 896/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch thi hành Luật Bảo hiểm y tế Thành phố Hồ Chí Minh
  • Kế hoạch 88/KH-UBND năm 2015 thực hiện Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi do tỉnh Kon Tum ban hành.
  • Quyết định 4222/QĐ-UBND năm 2014 về Quy chế phối hợp thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
  • Quyết định 2583/2014/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp công tác thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do thành phố Hải Phòng ban hành.
  • Quyết định 2291/QĐ-UBND năm 2014 về Quy chế phối hợp công tác thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Quyết định 1301/QĐ-UBND năm 2015 Quy chế phối hợp thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng ./.


Đánh giá post

Bài viết liên quan:

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *