QUYẾT ĐỊNH 1303/QĐ-BHXH NĂM 2015 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ KẾT QUẢ RÀ SOÁT VĂN BẢN NĂM 2014

      Quyết định 1303/QĐ-BHXH năm 2015 về việc phê duyệt phương án xử lý kết quả rà soát văn bản năm 2014


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung Quyết Định 1303/QĐ-BHXH

      Phê duyệt Phương án xử lý kết quả rà soát văn bản do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành năm 2014.

      Ban Pháp chế Bảo hiểm xã hội Việt Nam giúp Tổng Giám đốc theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện phương án đã được phê duyệt theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

      Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng dự thảo văn bản sửa đổi, bổ sung, ban hành mi thuộc lĩnh vực phụ trách của đơn vị.

      Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này


Nội dung Quyết Định 1303/QĐ-BHXH

      Quyết Định 1303/QĐ-BHXH năm 2015 về việc phê duyệt phương án xử lý kết quả rà soát văn bản năm 2014 có nội dung như sau:


Quyết định 1303/QĐ-BHXH

TẢI NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH 1303/QĐ-BHXH


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1303/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ KẾT QUẢ RÀ SOÁT VĂN BẢN NĂM 2014

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

  • Căn cứ Nghị định số 05/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
  • Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;
  • Căn cứ Kế hoạch số 717/KH-BHXH ngày 04/3/2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành năm 2014;

      Xét đề nghị của Trưởng ban Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Phê duyệt Phương án xử lý kết quả rà soát văn bản do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành năm 2014 (chi tiết tại Phụ lục số 01, 02, 03, 04 kèm theo).

      Điều 2. Trách nhiệm thực hiện

      1. Ban Pháp chế giúp Tổng Giám đốc theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện phương án đã được phê duyệt theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

      2. Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng dự thảo văn bản sửa đổi, bổ sung, ban hành mi thuộc lĩnh vực phụ trách của đơn vị theo Phụ lục số 01 và Phụ lục số 02.

      Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Tổng Giám đốc (để b/c);
– Các Phó Tổng Giám đốc;
– Lưu: VT, PC (05).

KT. TNG GIÁM ĐỐC
PHÓ 
TNG GIÁM ĐỐC

Đỗ Văn Sinh

PHỤ LỤC SỐ 01

DANH MỤC VĂN BẢN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, HỦY BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1303/QĐ-BHXH ngày 06 tháng 11 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

TT

Hình thức văn bn

S, ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Lý do sửa đi, bổ sung, thay thế, hủy b

Ghi chú

Lĩnh vực chính sách BHXH

 

1

Công văn

4533/BHXH- CSXH

14/11/2013

CV Hướng dẫn BHXH các tnh thành phố thực hiện QĐ 250/QĐ-TTg ngày 29/01/2013 Thành phần hồ sơ hưởng chế độ BHXH chưa có sự phù hợp với quy định tại Quyết định 01/QĐ-BHXH ngày 03/01/2014

 

2

Quyết định

01/QĐ-BHXH

03/01/2014

Ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH – Điều chnh căn cứ pháp lý (do Nghị định 05/2014/NĐ-CP thay thế Nghị định 94/2008/NĐ-CP);

 

– Hồ sơ thanh toán bệnh dài ngày bổ sung thêm thành phần đơn thuốc có chữ ký của bác sỹ đã được đăng ký tại cơ quan BHXH” cho phù hợp thực tiễn.

 

– Quy định cụ thể tỷ lệ % bồi thường của tng cá nhân trong bộ phận liên quan khi giải quyết sai chế độ BHXH

 

– Bỏ sổ BHXH trong Hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau quy định tại Điều 8, Điều 9.

 

– Điều chnh quy định tại Điểm 1.8, Khoản 1, và Điểm 2.4, Khoản 2, Điều 13 và Mẫu số 08C-HSB: hiển thị họ tên người đứng nhận trợ cấp đối với tất cả các trường hợp.

 

– B sung quy định BHXH nơi giải quyết chuyn lương hưu và trợ cấp BHXH phải có trách nhiệm lập mẫu 25E- HSB để gửi BHXH nơi đối tượng chuyển đến tại Khoản 1 Điều 29.

 

– Bổ sung quy định về thời gian đối với những trường hợp cần phải xác minh khi thanh toán chế độ thai sản đối với người lao động nghỉ việc trước thời Điểm sinh con, nhn nuôi con nuôi

 

3

Quyết định

209/QĐ-BHXH

28/02/2014

Quyết định về việc ban hành bổ sung 03 quy trình giải quyết TTHC theo TCVN ISO 9001:2008 – Điều chỉnh căn cứ pháp lý (do Nghị định 05/2014/NĐ-CP thay thế Nghị định 94/2008/NĐ-CP).

 

– Điều chnh đ rút ngn thời gian giải quyết trả nhanh kết quả cho tổ chc cá nhân.

 

– Điều chnh về thành phần hồ sơ: thay thế bản sao có chứng thực bằng bản chụp kèm bản chính để kiểm tra, đối chiếu trong quy trình nộp hồ sơ theo quy định tại quyết định 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014.


Các văn bản có liên quan

      Quyết định 1303/QĐ-BHXH năm 2015 về việc phê duyệt phương án xử lý kết quả rà soát văn bản năm 2014 có liên quan đến bảo hiểm xã hội bắt buộc như sau:

  • Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc. Là Văn bản pháp luật hướng dẫn cụ thể các chế độ liên quan đến bảo hiểm xã hội như: chế độ thai sản, chế độ bảo hiểm xã hội 1 lần, chế độ hưu trí, chế độ hưu trí, chế độ tử tuất…
  • Nghị định số 115/2015/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc. Hướng dẫn chi tiết về một số điều luật như điều 3, Điều 4, Điều 5 chế độ thai sản, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10 chế độ hưu trí…
  • Quyết định 166/QĐ-BHXH – Quy trình giải quyết hưởng các chế độ bhxh, chi trả các chế độ bhxh, bhtn.
  • Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Tổng giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
  • Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ: Về chính sách tinh giản biên chế được sửa đổi bổ sung bằng Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế.

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Quyết Định 1303/QĐ-BHXH năm 2015 về việc phê duyệt phương án xử lý kết quả rà soát văn bản năm 2014. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

      Trân trọng ./.


Đánh giá post

Bài viết liên quan:

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *