QUYẾT ĐỊNH 1334/QĐ-BHXH NĂM 2019 BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ NHUẬN BÚT, THÙ LAO TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

      Quyết định 1334/QĐ-BHXH năm 2019 quy định về chế độ nhuận bút, thù lao trên Cổng Thông tin điện tử do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành. Để hiểu cụ thể chi tiết hơn, qua bài viết này, Luật Quang Huy sẽ gửi đến bạn đọc toàn bộ nội dung văn bản này.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung quyết định 1334/QĐ-BHXH năm 2019

      Nhuận bút là khoản tiền do Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử BHXH trả cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả khi tác phẩm (tin, bài viết, tranh, ảnh) được sử dụng trên Cổng thông tin điện tử BHXH.

      Thù lao là khoản tiền do Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử BHXH trả cho các cá nhân, tổ chức thực hiện các công việc thu thập, biên tập, cung cấp tin, bài viết, tranh, ảnh được sử dụng trên Cổng Thông tin điện tử BHXH.

      Đối tượng được hưởng tiền nhuận bút: Là các tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm, tài liệu, tranh, ảnh được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam và Cổng thông tin điện tử BHXH tỉnh (sau đây gọi tắt là Cổng thông tin điện tử BHXH)

      Đối tượng được hưởng thù lao: Là những người sưu tầm, cung cấp văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và bản dịch của những văn bản đó; tin tức thời sự thuần túy đưa tin được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử BHXH và những người thuộc Ban Biên tập thực hiện việc biên tập tin, bài trên Cổng thông tin điện tử.


Nội dung quyết định 1334/QĐ-BHXH năm 2019

      Quyết định 1334/QĐ-BHXH năm 2019 quy định về chế độ nhuận bút, thù lao trên Cổng Thông tin điện tử do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành. Bạn đọc có thể tra cứu hoặc tải toàn bộ nội dung văn bản dưới đây:


Quyết định 1334/QD-BHXH năm 2019

TẢI NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH 1334/QĐ-BHXH 2019


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1334/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2019

 QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ NHUẬN BÚT, THÙ LAO TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

  • Căn cứ Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
  • Căn cứ Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14/03/2014 của Chính phủ quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản;
  • Căn cứ Quyết định số 298/QĐ-BHXH ngày 25/02/2016 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ đối với các đơn vị thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
  • Căn cứ Quyết định số 229/QĐ-BHXH ngày 13/02/2018 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy định về quy trình biên tập, đăng tin, gỡ tin trên trang/cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam;

      Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính – Kế toán,

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chế độ nhuận bút, thù lao trên Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Trang Thông tin điện tử hoặc Cổng thông điện tử của Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (bao gồm cả Cổng Thông tin điện tử phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt) (gọi tắt là Cổng Thông tin điện tử BHXH).

      Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 728/QĐ-BHXH ngày 16/6/2014 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy định về chế độ nhuận bút, thù lao trên trang tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

      Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử BHXH chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Tổng Giám đốc (để b/c);
– Các Phó TGĐ;
– Lưu: VT, TCKT (05)

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình Khương

 QUY ĐỊNH

CHẾ ĐỘ NHUẬN BÚT, THÙ LAO TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BHXH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1334/QĐ-BHXH ngày 11 tháng 10 năm 2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

      Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

      1. Phạm vi áp dụng

      Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam.

      Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH Việt Nam.

      BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH tỉnh).


Các văn bản có liên quan

      Nếu bạn cần tra cứu cụ thể các loại ngành nghề được liệt kê hoặc các vấn đề có liên quan đến nội dung của văn bản này, bạn có thể tham khảo các quy định ở các văn bản sau đây:

  • Quyết định 54/QĐ-BHXH năm 2018 về quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trong ngành Bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành;
  • Quyết định 51/2018/QĐ-TTg về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2019-2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành;
  • Quyết định 3405/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Bảo hiểm xã hội tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề Quyết định 1334/QĐ-BHXH năm 2019 quy định về chế độ nhuận bút, thù lao trên Cổng Thông tin điện tử do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng./.


Đánh giá post

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *