QUYẾT ĐỊNH 1351/QĐ- BTNMT NĂM 2015 ĐÍNH CHÍNH PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ ĐẤT XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH BẢNG GIÁ ĐẤT

      Thông tư 36/2014/TT- BTNMT quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng; điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất được Bộ trưởng Bộ tài nguyên môi trường thông qua ngày 30 tháng 06 năm 2014 và chính thức có hiệu lực ngày 13 tháng 08 năm 2014, ngay sau đó ngày 04 tháng 06 năm 2015 Bộ trưởng Bộ tài nguyên môi trường đã ban hành quyết định 1351/QĐ- BTNMT 2015. Quyết định 1351/QĐ- BTNMT được ban hành về việc đính chính thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 06 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ tài nguyên môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng; điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất.


Căn cứ pháp lý


Tóm tắt nội dung quyết định 1351/QĐ-BTNMT 2015

      Quyết định 1351/QĐ-BTNMT 2015 quy định về việc đính chính thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 06 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ tài nguyên môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng; điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất có nội dung như sau:

      Đính chính các Mẫu phiếu số 01, 02, 03, 04 và 05 của Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất.


Quyết định 1351/QĐ-BTNMT 2015
Quyết định 1351/QĐ-BTNMT 2015

Nội dung của quyết định 1351/QĐ-BTNMT 2015

       Quyết định 1351/QĐ-BTNMT 2015 quy định về việc đính chính thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 06 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ tài nguyên môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng; điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất có nội dung như sau:


TẢI QUYẾT ĐỊNH 1351/QĐ-BTNMT 2015


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1351/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 36/2014/TT-BTNMT NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUY ĐỊNH CHI TIẾT PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ ĐẤT; XÂY DỰNG, ĐIỀU CHỈNH BẢNG GIÁ ĐẤT; ĐỊNH GIÁ ĐẤT CỤ THỂ VÀ TƯ VẤN XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về Công báo;

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai và Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Đính chính các Mẫu phiếu số 01, 02, 03, 04 và 05 của Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất như sau:

Thay cụm từ

Người được điều tra

thành cụm từ

Người được điều tra

(Ký và ghi rõ họ tên)”

(Ký hoặc không ký tên)”


Các văn bản liên quan đến quyết định 1351/QĐ-BTNMT 2015

  • Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008: Quy định về văn bản do cơ quan nhà nước ban hành hoặc phối hợp ban hành theo thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục được quy định trong Luật này hoặc trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, trong đó có quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được Nhà nước bảo đảm thực hiện để điều chỉnh các quan hệ xã hội.
  • Nghị định số 100/2010/NĐ-CP 2010: Quy định chức năng của Công báo, nguyên tắc gửi, tiếp nhận, đăng văn bản trên Công báo; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc gửi, tiếp nhận, đăng văn bản trên Công báo.
  • Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Quyết định 1351/QĐ-BTNMT 2015 quy định về việc đính chính thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 06 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ tài nguyên môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng; điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

      Trân trọng ./.


 

Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G