QUYẾT ĐỊNH 136/QĐ-BHXH NĂM 2020 VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 01/NQ-CP DO BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BAN HÀNH

      Quyết định 136/QĐ-BHXH năm 2020 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành. Cụ thể nội dung văn bản ra sao, quy định như thế nào, Luật Quang Huy sẽ cung cấp tới bạn đọc thông tin của văn bản này.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung quyết định 136/QĐ-BHXH năm 2020

      Căn cứ vào Chương trình hành động này và Chương trình công tác năm 2020 của đơn vị, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố:

  • Xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch hành động cụ thể của đơn vị trong tháng 01 năm 2020; trong đó xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu theo kế hoạch được giao để có biện pháp chủ động quản lý, điều hành thực hiện kế hoạch về nhiệm vụ, tiến độ thực hiện; gửi BHXH Việt Nam (Vụ Kế hoạch và Đầu tư) chậm nhất ngày 29/02/2020 để theo dõi, giám sát.
  • Kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện chương trình công tác đã đề ra; tổ chức giao ban hàng tháng để kiểm điểm tình hình thực hiện chương trình hành động của đơn vị; báo cáo tổng kết việc thực hiện chương trình hành động của đơn vị năm 2020 gửi BHXH Việt Nam (Vụ Kế hoạch và Đầu tư vào hộp thư điện tử: khth.khdt@vss.gov.vn) trước ngày 10 tháng 11 năm 2020 để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
  • Xây dựng và triển khai chương trình công tác liên ngành với ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, ngành Y tế và các ngành, cơ quan có liên quan để tổ chức thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2020.
  • Kịp thời xây dựng các kế hoạch triển khai các phong trào thi đua yêu nước năm 2020 với chủ đề “Công chức, viên chức Ngành BHXH nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm; nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020”; phong trào “Cùng cả nước xây dựng nông thôn mới” và các phong trào thi đua khác theo đợt, theo chuyên đề với nội dung, mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn với việc thực hiện tốt Luật BHXH, Luật BHYT và các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành.

Nội dung quyết định 136/QĐ-BHXH năm 2020

      Quyết định 136/QĐ-BHXH năm 2020 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành. Bạn đọc có thể tham khảo và tải toàn bộ nội dung văn bản dưới đây:


Quyết định 136/QĐ-BHXH
Quyết định 136/QĐ-BHXH

TẢI NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH 136/QĐ-BHXH NĂM 2020


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 136/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 01/01/2020 CỦA CHÍNH PHỦ

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

  • Căn cứ Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
  • Căn cứ vào Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;
  • Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

      Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như điều 2;
– Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam (để b/c);
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
– TGĐ và các Phó TGĐ;
– Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam;
– Lưu: VT, KHĐT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Minh

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 01/01/2020 CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 136/QĐ-BHXH ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

      Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với các nội dung sau:

      I. Mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu

      1. Mục tiêu: Triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

      2. Chỉ tiêu chủ yếu năm 2020:

      – Hoàn thành các chỉ tiêu dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao;

      – Phấn đấu số người tham gia BHXH chiếm tỷ lệ 35% so với lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) chiếm tỷ lệ 29,2% so với lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) đạt 90,9% dân số tham gia BHYT.

      II. Nhiệm vụ và giải pháp

      1. Tiếp tục bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020; Đề án “Lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020”; “Chiến lược phát triển ngành BHXH đến năm 2020”; tham gia góp ý vào dự thảo các Đề án cải cách BHXH theo Nghị quyết số 125/NQ-CP của Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH.

      2. Triển khai thực hiện các Chương trình, Kế hoạch trọng tâm của BHXH Việt Nam thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định của Chính phủ; cụ thể là:

      – Nghị quyết sô 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020.

      – Chương trình hành động của BHXH Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 22/7/2016 của Chính phủ về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020 (Quyết định 3141/QĐ-BHXH ngày 12/12/2016);

      – Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 19/6/2017 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững (Quyết định số 1541/QĐ-BHXH ngày 22/9/2017);


Các văn bản có liên quan

      Dưới đây là một vài văn bản có liên quan đến văn bản trên, nếu bạn đọc cần tra cứu thêm những nội dung có liên quan bạn có thể tham khảo các văn bản dưới đây:

  • Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dn thực hiện một số Điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều ca Luật Thực hành tiết kiệm, chng lãng phí;
  • Quyết định số 824/QĐ-BHXH ngày 25/5/2017 của Tng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Chương trình tng thể về thực hành tiết kiệm, chng lãng phí của Bảo him xã hội Việt Nam giai đoạn 2016-2020;
  • Quyết định 1263/QĐ-BHXH năm 2014 về quản lý, sử dụng hệ thống danh mục dùng chung, chỉ tiêu báo cáo ngành bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề Quyết định 136/QĐ-BHXH năm 2020 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng./.


Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G