QUYẾT ĐỊNH 1436/QĐ-UBND NĂM 2017 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ 34/CT-TTG VỀ TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI DO TỈNH SƠN LA BAN HÀNH

      Quyết định 1436/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 34/CT-TTg về tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội do tỉnh Sơn La ban hành.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung Quyết định 1436/QĐ-UBND năm 2017

      Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội.

      Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch.

      Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nội dung Quyết định 1436/QĐ-UBND năm 2017

      Quyết định 1436/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 34/CT-TTg về tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội do tỉnh Sơn La ban hành có nội dung như sau:


Quyết định 1436/QĐ-BHXH năm 2017

TẢI NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH 1436/QĐ-UBND NĂM 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1436/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 31 tháng 5 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 34/CT-TTG NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

 • Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
 • Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014;
 • Căn cứ Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;
 • Căn cứ Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện;
 • Thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020;
 • Căn cứ Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 – 2020;
 • Thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội;
 • Căn cứ Kế hoạch số 1279/KH-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội;
 • Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 131/TTr-SLĐTBXH ngày 26 tháng 5 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội.

      Điều 2. Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch.

      Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
– Thường trực Tỉnh uỷ (b/c);
– Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
– Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
– Chủ tịch UBND tỉnh;
– Các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
– Liên đoàn Lao động tỉnh; Hội Cựu chiến binh tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Hội LHPN tỉnh; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh;
– Các huyện ủy, thành ủy; HĐND các huyện/tp;
 
Bưu điện tỉnh;
– Báo Sơn La; Đài PT-TH tỉnh;
– Như Điều 3;
– Cục Thuế tỉnh; Cục Thống kê tỉnh (t/h);
– CVP, PCVPUBND tỉnh PTVHXH;
– Trung tâm Công báo tỉnh;
– Lưu: VT, KGVX. NQ, 62 bản.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Cầm Ngọc Minh

 KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 34/CT-TTG NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1436/QĐ-UBND ngày 31/5/2017 của UBND tỉnh Sơn La)

      I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

      1. Mục đích

      1.1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân về chính sách bảo hiểm xã hội (sau đây viết tắt là: BHXH). Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, tạo bước chuyển biến tích cực, toàn diện trong tổ chức thực hiện công tác BHXH tại địa phương.

      1.2. Quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, nhóm giải pháp tại Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 – 2020.

      1.3. Phấn đấu mục tiêu 15% lực lượng lao động tham gia BHXH, 10% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), 95,7% số người dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) vào năm 2020 theo yêu cầu Nghị quyết số 15-NQ/TW, Nghị quyết số 21-NQ/TW và Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2016 đã đề ra.

      2. Yêu cầu

      2.1. Các cấp, các ngành có trách nhiệm phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, nhóm giải pháp trong Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và các văn bản của các cấp, các ngành về triển khai thực hiện BHXH.

      2.2. Quán triệt sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân về mục tiêu, quan điểm của Đảng, Nhà nước về chính sách và tầm quan trọng của chính sách BHXH trong hệ thống an sinh xã hội, tạo sự chuyển biến thực sự trong quá trình thực hiện tại địa phương.

      2.3. Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến kịp thời và triển khai thực hiện hiệu quả chính sách BHXH cho các đối tượng người lao động, người sử dụng lao động và nhân dân.

      …


Một số văn bản có liên quan

      Hiện nay việc tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội là vấn đề quan trọng đối với việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Vì thế các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã ban hành các văn bản pháp luật quy định vấn đề này

 • Nghị quyết 102/NQ-CP năm 2018 về giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội do Chính phủ ban hành
 • Kế hoạch 47/KH-UBND về thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020
 • Kế hoạch 59/KH-UBND về phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020
 • Kế hoạch 154/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 102/NQ-CP về giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Quyết định 1436/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 34/CT-TTg về tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội do tỉnh Sơn La ban hành. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyển qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng ./.


 

Đánh giá post

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *