QUYẾT ĐỊNH 1456/QĐ-BHXH NĂM 2012 VỀ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO TRONG HỆ THỐNG BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

      Quyết định 1456/QĐ-BHXH năm 2012 về Quy định chế độ thông tin báo cáo trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung Quyết định 1456/QĐ-BHXH năm 2012

      Quyết định 1456/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 25 tháng 10 năm 2012 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01 tháng 11 năm 2012.

      Ban hành kèm theo theo Quyết định này là Quy định chế độ thông tin báo cáo trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam (quy định về chế độ thông tin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của các tổ chức giúp việc Tổng Giám đốc, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, các Ban Quản lý Dự án và Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

      Một số nội dung được để cập:

 • Trách nhiệm và nguyên tắc báo hiểm
 • Nội dung báo cáo
 • Thời gian báo cáo
 • Phương thức báo cáo.

Nội dung quyết định 1456/QĐ-BHXH năm 2012

      Quyết định 1456/QĐ-BHXH năm 2012 về Quy định chế độ thông tin báo cáo trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam có nội dung như sau:


Quyết định 1456/QĐ-BHXH năm 2012
Quyết định 1456/QĐ-BHXH năm 2012

TẢI NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH 1456/QĐ-BHXH NĂM 2012


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1456/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2012

 QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO TRONG HỆ THỐNG BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

 • Căn cứ Quyết định số 162-TTg ngày 12/12/1992 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ thông tin báo cáo;
 • Căn cứ Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Nghị định số 116/2011/NĐ-CP ngày 14/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ;
 • Căn cứ Quyết định số 537/QĐ-BHXH ngày 24/3/2010 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy chế làm việc của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
 • Xét đề nghị của Chánh Văn phòng BHXH Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chế độ thông tin báo cáo trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

      Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2012, thay thế Quyết định số 2535/2001/QĐ-BHXH-VP ngày 26/11/2001 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy định chế độ thông tin báo cáo trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

      Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Một số văn bản có liên quan

      Một số văn bản có liên quan đến Quyết định 1456/QĐ-BHXH về Quy định chế độ thông tin báo cáo trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam như sau:

 • Quyết định 3808/QĐ-BNN-TCCB năm 2015: quy định về Quy chế mẫu về quản lý, phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo của các tổ chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp tỉnh đặt tại địa bàn cấp huyện với Ủy ban nhân dân cấp huyện; các nhân viên kỹ thuật nông nghiệp trên địa bàn cấp xã với Ủy ban nhân dân cấp xã do Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành.
 • Quyết định 167/2002/QĐ-BTC: quy định về chế độ thông tin báo cáo công tác của các đơn vị thuộc ngành tài chính do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành.
 • Quyết định 185/2000/QĐ-BTC: quy định về chế độ thông tin báo cáo trong cơ quan Bộ tài chính do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành.

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Quyết định 1456/QĐ-BHXH năm 2012 về Quy định chế độ thông tin báo cáo trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

      Trân trọng ./.


Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G