QUYẾT ĐỊNH 148/QĐ-BHXH NĂM 2016 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO ĐỐI VỚI CHỨC DANH TỔ TRƯỞNG, PHÓ TỔ TRƯỞNG TỔ NGHIỆP VỤ THUỘC BẢO HIỂM XÃ HỘI CẤP HUYỆN

      Quyết định 148/QĐ-BHXH năm 2016 quy định chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với chức danh Tổ trưởng, Phó Tổ trưởng Tổ Nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội cấp huyện do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung Quyết định 148/QĐ-BHXH năm 2016

      Quyết định số 148/QĐ-BHXH được ban hành ngày 29/01/2016 quy định về chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với chức danh Tổ trưởng, Phó Tổ trưởng Tổ Nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội cấp huyện đã được Bảo hiểm xã hội Việt Nam

     Theo đó, Tổ trưởng Tổ Nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội thành phố thuộc tỉnh là đô thị loại I, II, III và quận thuộc TP. Hà Nội và TP.HCM được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo hệ số 0,2; 0,15 với chức danh Phó Tổ trưởng Tổ Nghiệp vụ.

     Đối với Tổ Nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã còn lại, hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo 0,15 áp dụng đối với chức danh Tổ trưởng Tổ Nghiệp vụ; hệ số 0,10 áp dụng đối với chức danh Phó Tổ trưởng Tổ Nghiệp vụ.

     Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 01/02/2016.


Nội dung Quyết định 148/QĐ-BHXH năm 2016

      Quyết định 148/QĐ-BHXH năm 2016 quy định chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với chức danh Tổ trưởng, Phó Tổ trưởng Tổ Nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội cấp huyện do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành có nội dung như sau:


Quyết định 148/QĐ-BHXH năm 2016
Quyết định 148/QĐ-BHXH năm 2016

TẢI QUYẾT ĐỊNH 148/QĐ-BHXH NĂM 2016


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 148/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO ĐỐI VỚI CHỨC DANH TỔ TRƯỞNG, PHÓ TỔ TRƯỞNG TỔ NGHIỆP VỤ THUỘC BẢO HIỂM XÃ HỘI CẤP HUYỆN

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

  • Căn cứ Nghị định số 05/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy đnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
  • Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
  • Căn cứ Thông tư số 02/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức.
  • Căn cứ Công văn s 5842/BNV-TL ngày 10/12/2015 của Bộ Nội vụ về việc phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với T trưởng, Phó T trưởng T Nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội cấp huyện;
  • Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Quy định chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với chức danh Tổ trưởng, Phó Tổ trưởng Tổ Nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội cấp huyện, với mức hưởng cụ thể như sau:

      1. Đối với Tổ Nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội thành phố thuộc tỉnh là đô thị loại III, III và quận thuộc thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh:

      a) Hệ số 0,2 áp dụng đối với chức danh T trưởng Tổ Nghiệp vụ;

      b) Hệ số 0,15 áp dụng đối với chức danh Phó Tổ trưởng Tổ Nghiệp vụ.

      2. Đối với Tổ Nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã còn lại:

      a) Hệ số 0,15 áp dụng đối với chức danh Tổ trưởng Tổ Nghiệp vụ;

      b) Hệ số 0,10 áp dụng đối với chức danh Phó Tổ trưởng Tổ Nghiệp vụ.

      Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 01/02/2016.

      Điều 3. Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Trưởng Ban Tài chính – Kế toán, Chánh Văn phònBảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươnchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Lưu: VT, TCCB (3).

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Minh


Các văn bản có liên quan

      Để làm rõ hơn các quy định về chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với chức danh Tổ trưởng, Phó Tổ trưởng Tổ Nghiệp vụ, bạn vui lòng tham khảo các văn bản sau đây:

  • Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015
  • Văn bản hợp nhất 1311/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 hợp nhất Nghị định quy định về phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành
  • Thông tư 83/2005/TT-BNV sửa đổi chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công nhân viên chức do Bộ nội vụ ban hành

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Quyết định 148/QĐ-BHXH năm 2016 quy định chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với chức danh Tổ trưởng, Phó Tổ trưởng Tổ Nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội cấp huyện do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

      Trân trọng./.


Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G