QUYẾT ĐỊNH 1500/QĐ-BHXH NĂM 2015 VỀ THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CẤP CHO QUÂN NHÂN, CÔNG AN NHÂN DÂN, NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC CƠ YẾU

      Quyết định 1500/QĐ-BHXH năm 2015 về thẻ bảo hiểm y tế cấp cho quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.

Cơ sở pháp lý

Tóm tắt nội dung quyết định 1500/QĐ-BHXH

      Quyết định 1500/QĐ-BHXH năm 2015 quy định về việc ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế cấp cho các đối tượng sau:
 • Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam đang tại ngũ;
 • Người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại Ban Cơ yếu Chính phủ; học viên cơ yếu hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách Nhà nước theo chế độ, chính sách như đối với học viên Quân đội;
 • Sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật, hạ sỹ quan, chiến sỹ nghĩa vụ đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách Nhà nước tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại các Khoản 1, 2 và Điểm a, b Khoản 3, Điều 2 Nghị định số 70/2015/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là quân nhân, công an nhân dân).

Nội dung quyết định 1500/QĐ-BHXH

      Quyết định 1500/QĐ-BHXH năm 2015 về thẻ bảo hiểm y tế cấp cho quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành có nội dung như sau:
Quyết định 1500/QĐ-BHXH
Quyết định 1500/QĐ-BHXH

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
———–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1500/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CẤP CHO QUÂN NHÂN, CÔNG AN NHÂN DÂN VÀ NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC CƠ YẾU

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIM XàHỘI VIỆT NAM

 • Căn cứ Luật Bo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008;
 • Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13 tháng 6 năm 2014;
 • Căn cứ Nghị định số 70/2015/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Bảo hiểm y tế đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu;
 • Căn cứ Nghị định số 05/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
 • Căn cứ Công văn số 7503/BYT-BH ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Y tế về việc góp ý mẫu thẻ bảo hiểm y tế;
 • Căn cứ Công văn số 10035/BQP-BHXH ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Bộ Quốc phòng về việc tham gia ý kiến mẫu thẻ bảo hiểm y tế cấp cho quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu;
 • Căn cứ Công văn số 2314/CV-BCA ngày 15 tháng 10 năm 2015 của Bộ Công an về việc tham gia ý kiến về mẫu thẻ bảo hiểm y tế;
 • Xét đề ngh của Trưng Ban Sổ – Thẻ,

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cấp cho sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam đang tại ngũ; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại Ban Cơ yếu Chính phủ; học viên cơ yếu hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách Nhà nước theo chế độ, chính sách như đối với học viên Quân đội; sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật, hạ sỹ quan, chiến sỹ nghĩa vụ đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách Nhà nước tham gia BHYT theo quy định tại các Khoản 1, 2 và Điểm a, b Khoản 3, Điều 2 Nghị định số 70/2015/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là quân nhân, công an nhân dân).

      Điều 2. Phôi thẻ BHYT có kích thước, chất liệu và hình thức như sau:

      1. Kích thước: chiều dài 98 mm, chiều rộng 66 mm, theo khung viền mép ngoài của thẻ (đủ để in 08 phôi th BHYT trên 01 trang, khổ giấy A4).

      2. Chất liệu: sử dụng giấy trắng định lượng 150g/m2, đảm bo độ bền, độ bóng và in được ảnh của quân nhân, công an nhân dân.

      3. Hình thức: nền màu trắng,  giữa in hình ngôi sao năm cánh với các tia và các hàng chữ ‘‘BẢO HIỂM XÃ HỘI B QUC PHÒNG” hoặc “BẢO HIM XÃ HỘI CÔNG AN NHÂN DÂN” màu hồng, sắc giảm dần, lan tỏa từ trung tâm tới mép trong khung viền ca thẻ BHYT.

      3.1. Mặt trước:

      a) Tiếp giáp với lề trái của thẻ BHYT:

 • Trên cùng in biểu tượng Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam màu xanh cô-ban, đưng kính 10 mm, có sử dụng chất liệu phản quang chng giả;
 • Tiếp dưới là vị trí để dán hoặc in ảnh của quân nhân, công an nhân dân;
 • Dưới cùng là vị trí để in mã vạch.

      b) Giữa th:

 • Trên cùng in dòng chữ “BẢO HIM Xà HỘI B QUỐC PHÒNG” hoặc “BO HIỂM XàHỘI CÔNG AN NHÂN DÂN” màu đỏ, font Times New Roman đậm, cỡ chữ 10;
 • Tiếp dưới in dòng chữ “THẺ BẢO HIM Y T” màu xanh cô-ban, font Times New Roman đậm, cỡ chữ 12;
 • Dưới cùng in dấu phiên hiệu của BHXH Bộ Quốc phòng hoặc BHXH Công an nhân dân, đường kính 21 mm màu đỏ, có sử dụng chất liệu phản quang chống giả. Vị trí từ mép trong khung viền bên phải của thẻ đến mép ngoài của dấu là 28 mm, từ mép trong khung viền bên dưới của thẻ đến mép ngoài của dấu là 2 mm.

      c) Tiếp giáp với lề phải ca thẻ BHYT:

      Dc theo đường viền mép phải của th BHYT in s serial của phôi thẻ BHYT màu đỏ có sử dụng chất liệu phản quang chống giả, font Times New Roman, chỉ số “co” từ 10 đến 12, gồm 10 ký tự, trong đó: 02 ký tự đầu bằng số (phôi thẻ BHYT do BHXH Bộ Quốc phòng phát hành là 97, BHXH Công an nhân dân phát hành là 98). 08 ký tự tiếp theo bng số (theo số tự nhiên từ 00000001 đến 99999999).

      3.2. Mặt sau thẻ BHYT:

 • Trên cùng in dòng chữ NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý” màu đen, font Times New Roman, cỡ chữ 12;
 • Tiếp dưới in các dòng chữ màu đen, font Times New Roman, nghiêng, cỡ chữ 10, với nội dung như sau:

      “1. Thẻ BHYT do BHXH Bộ Quốc phòng (hoặc BHXH Công an nhân dân) cấp để xác định người có tên trong th được hưởng các quyn lợi về BHYT theo quy định của pháp luật.

      2. Khi khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ BHYT có ảnh, nếu chưa có ảnh phải xuất trình cùng với giấy tờ tùy thân có ảnh do cơ quan có thm quyn cấp. Trường hợp khám bệnh, chữa bệnh khi đi công tác, ngh phép phải xuất trình thẻ BHYT cùng với giấy công tác, giấy ngh phép.

      3. Bo quản cẩn thận, không cho người khác mượn thẻ và cần nhớ mã s trên thẻ BHYT.

      4. Trường hợp để mất hoặc hỏng, khi cấp lại hoặc đổi thẻ phải nộp phí theo quy định.”

      Điều 3. Thông tin in trên thẻ BHYT khi phát hành cho quân nhân, công an nhân dân

      1. Tiêu thức quản lý quân nhân, công an nhân dân

      1.1. Mã số thẻ BHYT ghi mã thẻ của quân nhân, công an nhân dân theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

      1.2. Họ và tên: ghi họ và tên của quân nhân, công an nhân dân bng chữ in hoa, theo hồ sơ đăng ký tham gia BHYT.

      1.3. Ngày sinh: ghi đầy đủ ngày, tháng, năm sinh của quân nhân, công an nhân dân theo hồ sơ đăng ký tham gia BHYT.

      1.4. Giới tính: ghi nam hoặc nữ theo hồ sơ đăng ký tham gia BHYT.

      1.5. Mã nơi đối tượng sinh sống: ghi mã nơi quân nhân, công an nhân dân đang công tác hoc cư trú thường xuyên tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, hoặc công tác, cư trú tại xã đảo, huyện đảo theo ký hiệu mã quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

      1.6. Địa ch: ghi địa ch nơi quân nhân, công an nhân dân đang công tác hoặc cư trú thưng xuyên.

      1.7. Nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu: ghi tên cơ sở khám bnh, chữa bệnh ban đầu do quân nhân, công an nhân dân đăng ký và mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó.

      1.8. Thời hạn sử dụng: ghi thời hạn sử dụng từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm.


Một số văn bản có liên quan

      Một số văn bản liên quan đến quyết định 1500/QĐ-BHXH năm 2015 về thẻ bảo hiểm y tế cấp cho quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành như sau:

 • Quyết định 505/QĐ-BHXH năm 2020: quy định về sửa đổi Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 • Quyết định 515/QĐ-BHXH năm 2020: quy định về Quy chế quản lý cơ sở dữ liệu hộ gia đình và mã số bảo hiểm xã hội của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 • Quyết định 959/QĐ-BHXH năm 2015: quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế do Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Quyết định 1500/QĐ-BHXH năm 2015 về thẻ bảo hiểm y tế cấp cho quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

      Trân trọng ./.


 

Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G