QUYẾT ĐỊNH 1558/QĐ-BHXH NĂM 2015 KẾ HOẠCH KIỂM TRA, PHỐI HỢP KIỂM TRA, THANH TRA LIÊN NGÀNH VÀ THANH TRA CHUYÊN NGÀNH NĂM 2016 DO BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BAN HÀNH

      Quyết định 1558/QĐ-BHXH năm 2015 quy định nội dung trọng tâm cần tập trung kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và kế hoạch kiểm tra, phối hợp kiểm tra, thanh tra liên ngành và thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội năm 2016.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung quyết định 1558/QĐ-BHXH năm 2015

      Quyết định này quy định về việc ban hành kế hoạch kiểm tra, phối hợp kiểm tra, thanh tra liên ngành và thanh tra chuyên ngành năm 2016.

      Nội dung trọng tâm cần tập trung kiểm tra, phối hợp kiểm tra và thanh tra liên ngành là việc quản lí và thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; thực thi công vụ của công chức, viên chức; thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thanh tra chuyện ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

      Kế hoạch kiểm tra, phối hợp kiểm tra, thanh tra liên ngành và thanh tra chuyên ngành của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và kế hoạch kiểm tra, thanh tra chuyên ngành giao cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


Nội dung quyết định 1558/QĐ-BHXH năm 2015

      Quyết định 1558/2015/QĐ-BHXH về việc ban hành kế hoạch kiểm tra, phối hợp kiểm tra, thanh tra liên ngành và thanh tra chuyên ngành năm 2016 có nội dung như sau:

Quyết định 1558/QĐ-BHXH năm 2015
Quyết định 1558/QĐ-BHXH năm 2015

TẢI NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH 1558/2015/QĐ-BHXH


                   BẢO HIỂM XàHỘI VIỆT NAM
——-
      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
                          Số: 1558/QĐ-BHXH                 Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM TRA, PHỐI HỢP KIỂM TRA, THANH TRA LIÊN NGÀNH VÀ THANH TRA CHUYÊN NGÀNH NĂM 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

 • Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;
 • Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;
 • Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;
 • Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014;
 • Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;
 • Căn cứ Nghị định số 05/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo him xã hội Việt Nam;
 • Căn cứ Quyết định s 1313/QĐ-BHXH ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy định công tác kiểm tra của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
 • Xét đề nghị của Trưởng Ban Kiểm tra,

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm tra, phối hợp kiểm tra, thanh tra liên ngành và thanh tra chuyên ngành năm 2016, cụ thể như sau:

      1. Nội dung trọng tâm cần tập trung kiểm tra, thanh tra chuyên ngành

      a) Kiểm tra, phối hợp kiểm tra, thanh tra liên ngành

      Về quản lý và thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội: Công tác thu; cấp, quản lý và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội; công tác thẩm định và giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội; quản lý đối tượng hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội;

      Về quản lý và thực hiện chính sách bảo hiểm y tế: Ký kết, thanh lý hợp đồng, giám định, thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT; công tác cấp, quản lý và sử dụng thẻ BHYT;

      Việc tổ chức thực hiện về hướng dẫn tham gia đấu thầu thuốc, quản lý thanh toán chi phí thuc và quản lý thanh toán chi phí vật tư y tế;

      Việc thực thi công vụ của công chức, viên chức ngành Bảo hiểm xã hội;

      Việc thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

      b) Thanh tra chuyên ngành

      Thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo him y tế.

      2. Kế hoạch kiểm tra, phối hợp kiểm tra, thanh tra liên ngành và thanh tra chuyên ngành

      a) Kế hoạch kiểm tra, phối hợp kiểm tra, thanh tra liên ngành của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (biểu s 01 đính kèm);

      b) Kế hoạch thanh tra chuyên ngành của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (biểu số 02 đính kèm);

      c) Kế hoạch kiểm tra, thanh tra chuyên ngành giao cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (biểu số 03 đính kèm).

      Điều 2. Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thống nhất với các ngành của địa phương để xây dựng kế hoạch triển khai: Kế hoạch phối hợp kiểm tra liên ngành; Giao kế hoạch kiểm tra đối với Bảo hiểm xã hội quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc (100% chỉ tiêu đại lý thu, đại diện chi trả và tối đa 30% chỉ tiêu về số đơn vị sử dụng lao động được giao); gửi Kế hoạch thực hiện cụ thể về Bảo hiểm xã hội Việt Nam trước ngày 15/01/2016.

      Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.


Các văn bản có liên quan

      Bảo hiểm xã hội là sự đảm bảo thay thế cho một phần thu nhập cho người lao động khi họ bị mất hoặc bị giảm thu nhập, nhằm đảm bảo an toàn cho đời sống của người lao động và gia đình họ. Vì thế để đảm bảo quyền lời của người lao động, Quốc hội đã bổ sung nhiều văn bản pháp luật để điều chỉnh hướng dẫn tham gia, hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm như sau:

 • Nghị định 161/2017/NĐ-CP về sửa đổi Điều 12 Nghị định 21/2016/NĐ-CP quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm xã hội
 • Quyết định 102/QĐ-BHXH năm 2017 quy định cấp, quản lý, sử dụng thẻ và trang phục của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 • Thông tư 04/2016/TT-BNV hướng dẫn nội dung về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực tôn giáo do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 • Nghị định 21/2016/NĐ-CP quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm xã hội

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề Quyết định 1558/QĐ-BHXH năm 2015 về kế hoạch kiểm tra, phối hợp kiểm tra, thanh tra liên ngành và thanh tra chuyên ngành năm 2016 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng ./.


 

Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G