QUYẾT ĐỊNH 1617/QĐ-UBND NĂM 2018 VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ: 102/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, GIAI ĐOẠN 2019 – 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

      Quyết định 1617/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 102/NQ-CP về giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, giai đoạn 2019-2020 do tỉnh Bắc Kạn ban hành. Vậy cụ thể nội dung văn bản quy định ra sao, áp dụng quy định vào thực tiễn như thế nào, Luật Quang Huy sẽ gửi tới bạn đọc nội dung của văn bản qua bài viết này.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung quyết định 1617/QĐ-UBND năm 2018

      Tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp để tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội theo Nghị quyết số: 102/NQ-CP đã đề ra. Cụ thể:

      Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp năm 2019 tăng 15% so với số thực hiện năm 2018; đến năm 2020, tăng 20% so với số thực hiện năm 2019.

      Tốc độ gia tăng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của năm sau so với năm trước tăng bình quân 25%.

      Phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, phát động phong trào và vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, đặc biệt là bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tăng cường giám sát, kiểm tra việc tham gia bảo hiểm xã hội và đề xuất các cơ chế, chính sách, bảo vệ quyền lợi cho người lao động trên địa bàn tỉnh.


Nội dung quyết định 1617/QĐ-UBND năm 2018

      Quyết định 1617/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 102/NQ-CP về giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, giai đoạn 2019-2020 do tỉnh Bắc Kạn ban hành.

Quyết định 1617/QĐ-UBND năm 2018

TẢI NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH 1617/QĐ-UBND


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1617/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 26 tháng 9 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ: 102/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, GIAI ĐOẠN 2019 – 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

  • Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
  • Căn cứ Nghị quyết số: 102/NQ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội;
  • Xét đề nghị của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số: 1738/TT-LĐTBXH ngày 21 tháng 9 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số: 102/NQ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, giai đoạn 2019 – 2020.

      Điều 2.Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. 
CHỦ TỊCH
PHÓ 
CHỦ TỊCH


Phạm Duy Hưng

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ: 102/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, GIAI ĐOẠN 2019 – 2020
(Kèm theo Quyết định số: 1617/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

      I. MỤC TIÊU

      1. Mục tiêu chung

      Tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp để tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội theo Nghị quyết số: 102/NQ-CP đã đề ra.

      2. Mục tiêu cụ thể

      – Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp năm 2019 tăng 15% so với số thực hiện năm 2018; đến năm 2020, tăng 20% so với số thực hiện năm 2019.

      – Tốc độ gia tăng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của năm sau so với năm trước tăng bình quân 25%.

      (Có các Phụ biểu chi tiết kèm theo)

      II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

      1. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan Bảo hiểm xã hội, Cục Thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Liên minh Hợp tác xã trong việc chia sẻ dữ liệu quản lý doanh nghiệp, quản lý lao động, xác định rõ lao động của doanh nghiệp thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và yêu cầu người lao động, người sử dụng lao động tham gia đầy đủ theo quy định.

      2. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, đặc biệt là thanh tra chuyên ngành bảo hiểm xã hội về đóng bảo hiểm xã hội, tập trung kiểm tra, thanh tra các doanh nghiệp có dấu hiệu trốn đóng, đóng không đủ số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp; doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp kéo dài, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.


Các văn bản có liên quan

      Dưới đây là một vài văn bản có liên quan đến văn bản trên, nếu bạn đọc cần tra cứu thêm những nội dung có liên quan bạn có thể tham khảo các văn bản dưới đây:

  • Quyết định 4606/QĐ-BVHTTDL năm 2017 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành;
  • Quyết định 1022/QĐ-BHXH năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Sổ – Thẻ do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành;
  • Quyết định 926/QĐ-BHXH năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề Quyết định 1617/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 102/NQ-CP về giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, giai đoạn 2019-2020 do tỉnh Bắc Kạn ban hành. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng./.


Đánh giá post

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *