QUYẾT ĐỊNH 1676/QĐ-TTG NĂM 2019 VỀ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP TUYÊN TRUYỀN BẢO HIỂM XÃ HỘI

      Quyết định 1676/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung quyết định 1676/QĐ-TTg

      Thủ tướng ban hành Quyết định 1676/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH.
      Theo đó, đưa ra các giải pháp thực hiện đề án như sau:
 • Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền BHXH.
 • Lấy tháng 5 là tháng vận động triển khai BHXH toàn dân.
 • Xây dựng kế hoạch tuyên truyền BHXH hàng năm và từng giai đoạn.
 • Nâng cao chất lượng và mở rộng đội ngũ tuyên truyền viên về BHXH.
 • Thực hiện giám sát, đánh giá kết quả tuyên truyền BHXH.
 • Tăng cường các biện pháp phòng tránh và xử lý các khủng hoảng truyền thông về BHXH.

      Lộ trình thực hiện dự án sẽ theo 02 giai đoạn cụ thể:

 • Giai đoạn 2020 – 2025: tuyên truyền nhằm hoàn thành các chỉ tiêu tại Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018, tạo sự đồng thuận trong xã hội trong quá trình sửa đổi, hoàn thiện hệ thống pháp luật BHXH.
 • Giai đoạn 2026 – 2030: tuyên truyền nhằm hoàn thành các chỉ tiêu tại Nghị quyết 28, tập trung tuyên truyền những chính sách mới về BHXH để các nhóm đối tượng hiểu đầy đủ quyền và lợi ích khi tham gia BHXH.

Nội dung quyết định 1676/QĐ-TTg

      Quyết định 1676/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành có nội dung như sau:
Quyết định 1676/QĐ-TTg năm 2019

TẢI NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH 1676/QĐ-TTG NĂM 2019


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1676/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP TUYÊN TRUYỀN BẢO HIỂM XÃ HỘI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 • Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
 • Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;
 • Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;
 • Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014;
 • Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;
 • Căn cứ Luật Tiếp cận thông tin ngày 06 tháng 4 năm 2016;
 • Căn cứ Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội;
 • Căn cứ Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ về ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội;
 • Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1.Phê duyệt Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội với các nội dung sau:

      I. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO

      1. Đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo him xã hội (sau đây viết tắt là BHXH) là chủ trương nht quán cả trước mắt và lâu dài bảo đảm nâng cao chất lượng tuyên truyền, góp phần quan trọng thực hiện thành công Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về cải cách chính sách BHXH (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 28-NQ/TW).

      2. Công tác tuyên truyền BHXH phải làm cho đối tượng được tuyên truyền hiểu rõ quyền, lợi ích của việc tham gia BHXH trên cơ sở nhận thức đúng, đầy đủ và sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, từ đó tạo sự đồng thuận, thay đổi hành vi nhằm phát triển đối tượng tham gia BHXH.

      3. Hoạt động tuyên truyền BHXH phải lấy đối tượng được tuyên truyền làm trung tâm; chú trọng đối tượng là cán bộ, đảng viên; trong nhóm đối tượng được tuyên truyền là nhân dân đặc biệt chú trọng lao động là nông dân, khu vực phi chính thức.

      4. Cần xác định tuyên truyền BHXH là một loại dịch vụ, do đó phải từng bước thay đổi phương thức tuyên truyền theo cơ chế cung cấp dịch vụ thay vì hoạt động mang tính hành chính nhà nước. Phương pháp tuyên truyền cần chú trọng tuyên truyền theo chiến dịch. Hình thức tuyên truyền phải đa dạng, phù hợp với đặc điểm, tính chất đặc thù của từng nhóm đối tượng, vùng miền; tăng cường sử dụng công cụ truyền thông đa phương tiện, áp dụng công nghệ cao, mạng xã hội vào công tác tuyên truyền BHXH.

      5. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính quyền các cấp, phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc, các tổ chức xã hội đối với công tác tuyên truyền BHXH để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ sự cần thiết, vai trò quan trọng, ý nghĩa to lớn, lợi ích lâu dài của BHXH đối với bảo đảm an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đồng thời nắm vững những nội dung cơ bản của cải cách chính sách BHXH tạo sự đồng thuận, thống nhất trong thực hiện chính sách BHXH.


Một số văn bản có liên quan

      Một số văn bản liên quan đến quyết định 1676/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành như sau:
 • Quyết định 54/QĐ-BHXH năm 2018: quy định về quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trong ngành Bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 • Quyết định 3405/QĐ-UBND năm 2019: quy định về công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Bảo hiểm xã hội tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 • Quyết định 4520/QĐ-BYT năm 2016: quy định về việc đính chính Thông tư 14/2016/TT-BYT hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Quyết định 1676/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

      Trân trọng ./.


Đánh giá post

Bài viết liên quan:

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *