QUYẾT ĐỊNH 177/QĐ-BHXH NĂM 2016 VỀ VIỆC BAN HÀNH PHẦN MỀM QUẢN LÝ THU SMS DO TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

      Quyết định 177/QĐ-BHXH năm 2016 ban hành quy định về Phần mềm Quản lý thu SMS 7.0 do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành. Vậy cụ thể nội dung văn bản ra sao? Điều chỉnh như thế nào? Qua bài viết này, Luật Quang Huy sẽ cấp cấp cho bạn đọc thông tin nội dung của quyết định này.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung Quyết định 177/QĐ-BHXH năm 2016

      Ban hành Phần mềm Quản lý thu SMS 7.0 (viết tt là SMS 7.0).

      Phần mềm SMS 7.0 thuộc bản quyền của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và là phn mềm trong hệ thống phần mềm ứng dụng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Phần mềm này thay thế phần mềm SMS phiên bản 6.0 ban hành kèm theo Quyết đnh số 829/QĐ-BHXH ngày 26/7/2013 của Tổng Giám đốc Bảo him xã hội Việt Nam.

       Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 02 năm 2016.


Nội dung Quyết định 177/QĐ-BHXH năm 2016

      Quyết định 177/QĐ-BHXH năm 2016 về Phần mềm Quản lý thu SMS 7.0 do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành. Cụ thể, bạn có thể tra cứu theo nội dung như sau:

Quyết định 177/QĐ-BHXH năm 2016 về Phần mềm Quản lý thu SMS 7.0 do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Quyết định 177/QĐ-BHXH năm 2016 về Phần mềm Quản lý thu SMS 7.0 do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

TẢI NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH 177/2016/QĐ-BHXH


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 177/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH PHẦN MỀM QUẢN LÝ THU SMS

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

  • Căn cứ Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013 của Quốc hội nước Cng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
  • Căn cứ Lut Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 và Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi số 46/2014/QH13 ngày 13/06/2014 của Quc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
  • Căn cứ Nghị định số 05/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo him xã hội Việt Nam;
  • Căn cứ Quyết định số 3582/QĐ-BHXH ngày 26/12/2006 của Tng Giám đc Bảo him xã hội Việt Nam quy định về quản lý hoạt động công nghệ thông tin trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

      Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin.

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Ban hành Phần mềm Quản lý thu SMS 7.0 (viết tt là SMS 7.0).

      Điều 2. Phần mềm SMS 7.0 thuộc bản quyền của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và là phn mềm trong hệ thống phần mềm ứng dụng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Phần mềm này thay thế phần mềm SMS phiên bản 6.0 ban hành kèm theo Quyết đnh số 829/QĐ-BHXH ngày 26/7/2013 của Tổng Giám đốc Bảo him xã hội Việt Nam.

      Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Giám đc Bảo hiểm xã hội các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Các văn bản có liên quan

     Nếu bạn cần tra cứu cụ thể các loại ngành nghề được liệt kê hoặc các vấn đề có liên quan đến nội dung của Thông tư này, bạn có thể tham khảo các quy định ở các văn bản sau đây:

  • Quyết định 267a/QĐ-UBDT phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết “Xây dựng, nâng cấp phần mềm quản lý, khai thác bộ cơ sở dữ liệu các dân tộc thiểu số năm 2016” do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành.
  • Thông báo 546/TB-BHXH năm 2016 về thay đổi tên gọi các đơn vị và chức danh công chức lãnh đạo do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.
  • Quyết định 152/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt dự toán thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn 2012 – 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.
  • Quyết định 1136/QĐ-BHXH năm 2014 phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành Bảo hiểm xã hội giai đoạn 2012-2015 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.

  Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Quyết định 177/QĐ-BHXH năm 2016 về Phần mềm Quản lý thu SMS 7.0 do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng./.


Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G