QUYẾT ĐỊNH 1904/QĐ-LĐTBXH NĂM 2018 CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC BẢO HIỂM XÃ HỘI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

      Quyết định 1904/QĐ-LĐTBXH năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo hiểm xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của bộ lao động – thương binh và xã hội.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung quyết định 1904/QĐ-LĐTBXH năm 2018

      Bộ LĐ-TB&XH ban hành Quyết định 1904/QĐ-LĐTBXH về việc công bố TTHC mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực BHXH thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ. Theo đó, quy định thủ tục hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con như sau:

  • Bước 1: NLĐ nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản cho người sử dụng lao động nhưng không quá 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc.

      Trường hợp NLĐ thôi việc trước thời điểm sinh con nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan BHXH và xuất trình sổ BHXH.

  • Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ NLĐ, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ thai sản theo quy định này nộp cho cơ quan BHXH.
  • Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan BHXH phải giải quyết và tổ chức chi trả cho NLĐ;

      Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ NLĐ thôi việc trước thời điểm sinh con, cơ quan BHXH phải giải quyết và tổ chức chi trả cho NLĐ.

      Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

      Xem chi tiết hồ sơ tại Quyết định 1904/QĐ-LĐTBXH (có hiệu lực từ ngày 28/12/2018).


Nội dung quyết định 1904/QĐ-LĐTBXH năm 2018

      Quyết định 1904/QĐ-LĐTBXH năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo hiểm xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của bộ lao động – thương binh và xã hội do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành có nội dung như sau:


Quyết định 1904/QĐ-LĐTBXH năm 2018

TẢI NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH 1094/QĐ-LĐTBXH NĂM 2008


BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1904/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo hiểm xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

      Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

      Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Các Thứ trưởng;
– Văn phòng Chính phủ;
– Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
– UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Lưu: VT, BHXH, VP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Quân

THỦ TỤC HÀNH CHÍNHMỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC BẢO HIỂM XÃ HỘI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNGQUẢN LÝNHÀ NƯỚC CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1904 /QĐ-LĐTBXH ngày 28 tháng 12năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

Phần I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành

TT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1Hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng không còn cư trú tại Việt Nam

Bảo hiểm xã hội

Cơ quan bảo hiểm xã hội


Các văn bản có liên quan

      Thủ tục hành chính là trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ và yêu cầu, điều kiện để giải quyết một công việc cụ thể liên quan đến cá nhân, tổ chức. Để các thủ tục này được áp dụng trong thực tiễn một cách dễ dàng hơn Bộ Lao động – Thương binh và xã hội đã bổ sung nhiều văn bản pháp luật để hướng dẫn, điều chỉnh quá trình thực hiện các thủ tục liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lí nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội như sau:

  • Quyết định 632/QĐ-LĐTBXH năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
  • Quyết định 487/QĐ-LĐTBXH năm 2019 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
  • Quyết định 1384/QĐ-LĐTBXH năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ lĩnh vực bảo hiểm xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
  • Nghị định 92/2017/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Quyết định 1904/QĐ-LĐTBXH năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo hiểm xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ lao động – thương binh và xã hội. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

      Trân trọng./.


 

Đánh giá post

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *