QUYẾT ĐỊNH 1939/QĐ-TTG NĂM 2019 PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN: “ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 NGÀNH BẢO HIỂM VÀ CÁC DỊCH VỤ CÔNG TRÊN CƠ SỞ KẾT NỐI CHIA SẺ DỮ LIỆU GIỮA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM VỚI CÁC NGÀNH LIÊN QUAN

      Quyết định 1939/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Đề án: “Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ngành bảo hiểm và dịch vụ công trên cơ sở kết nối chia sẻ dữ liệu giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam với các ngành liên quan” do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Luật Quang Huy sẽ gửi tới bạn đọc nội dung của văn bản qua bài viết này.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung quyết định 1939/QĐ-TTg năm 2019

       Phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ngành bảo hiểm và các dịch vụ công trên cơ sở kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam với các ngành liên quanˮ (sau đây gọi tắt là Đề án).

      Thúc đẩy cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; coi đây là một chỉ số chính phản ánh thực chất cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin lấy người dân làm trung tâm, hướng tới mục tiêu là sự hài lòng của cá nhân, tổ chức.

      Xây dựng và triển khai các giải pháp đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Hoàn thiện, mở rộng Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm bảo đảm dữ liệu được thu thập, xác minh và quản trị một cách đầy đủ và chính xác để kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu quốc gia có liên quan.

      Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và kết nối, khai thác các cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành; đẩy mạnh thanh toán điện tử và đảm bảo các điều kiện để thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.


Nội dung quyết định 1939/QĐ-TTg năm 2019

      Quyết định 1939/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Đề án: “Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ngành bảo hiểm và dịch vụ công trên cơ sở kết nối chia sẻ dữ liệu giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam với các ngành liên quan” do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Toàn bộ nội dung văn bản như sau:

Quyết định 1939/QĐ-TTg năm 2019
Quyết định 1939/QĐ-TTg năm 2019

TẢI NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH 1939/QĐ-TTg 2019


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1939/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN: “ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 NGÀNH BẢO HIỂM VÀ CÁC DỊCH VỤ CÔNG TRÊN CƠ SỞ KẾT NỐI CHIA SẺ DỮ LIỆU GIỮA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM VỚI CÁC NGÀNH LIÊN QUAN”

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 • Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
 • Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;
 • Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;
 • Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014;
 • Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngà14 tháng 11 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;
 • Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
 • Thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội;
 • Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 – 2020, định hướng đến 2025;

      Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ngành bảo hiểm và các dịch vụ công trên cơ sở kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam với các ngành liên quanˮ (sau đây gọi tắt là Đề án), với những nội dung chủ yếu sau đây:

      I. PHƯƠNG HƯỚNG

      1. Thúc đẩy cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; coi đây là một chỉ số chính phản ánh thực chất cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin lấy người dân làm trung tâm, hướng tới mục tiêu là sự hài lòng của cá nhân, tổ chức.

      2. Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm là tài sản chung được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ trì xây dựng, quản lý và vận hành, chứa đựng các thông tin cần thiết về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và các thông tin về y tế, an sinh xã hội để thực hiện chính sách bảo hiểm đồng thời phục vụ quản lý nhà nước của các ngành liên quan như y tế, lao động, thương binh – xã hội,…

      3. Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm kết nối, chia sẻ hai chiều với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu quốc gia có liên quan đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia. Việc sử dụng dữ liệu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành, cơ quan liên quan. Trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

      4. Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm được triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm được chia sẻ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. Việc thu thập, cập nhật và sử dụng thông tin tuân thủ pháp luật về bảo vệ thông tin cá nhân.

      II. MỤC TIÊU

      1. Mục tiêu chung

      Xây dựng và triển khai các giải pháp đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Hoàn thiện, mở rộng Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm bảo đảm dữ liệu được thu thập, xác minh và quản trị một cách đầy đủ và chính xác để kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu quốc gia có liên quan.


Các văn bản có liên quan

      Dưới đây là một vài văn bản có liên quan đến văn bản trên, nếu bạn đọc cần tra cứu thêm những nội dung có liên quan bạn có thể tham khảo các văn bản dưới đây:

 • Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
 • Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội;
 • Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 – 2020, định hướng đến 2025.

  Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề Quyết định 1939/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Đề án: “Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ngành bảo hiểm và dịch vụ công trên cơ sở kết nối chia sẻ dữ liệu giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam với các ngành liên quan” do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng./.


Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G