QUYẾT ĐỊNH 1954/QĐ-UBND NĂM 2014 VỀ GIAO CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2013-2015 VÀ 2020 DO TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU BAN HÀNH

Quyết định 1954/QĐ-UBND năm 2014 về giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2013-2015 và 2020 do tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung quyết định 1954/QĐ-UBND năm 2014

      Giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2013-2015 và 2020 cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, ban hành kèm theo Quyết định này.

      Giao Bảo hiểm xã hội tỉnh hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với các Phòng, Ban, tổ chức Đoàn thể có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ vào chỉ tiêu giao tại Quyết định này xây dựng kế hoạch phát triển đối tượng theo chỉ tiêu cụ thể của từng năm.

      Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

      Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nội dung quyết định 1954/QĐ-UBND năm 2014

      Quyết định 1954/QĐ-UBND năm 2014 về giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2013-2015 và 2020 do tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành có nội dung như sau:


Quyết định 1954/QĐ-UBND năm 2014

TẢI NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH 1954/QĐ-UBND


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1954/QĐ-UBND

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 15 tháng 09 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

GIAO CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2013 – 2015 VÀ 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

  • Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
  • Căn cứ Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 29/03/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân;
  • Căn cứ Kế hoạch số 77-KH/TU ngày 03/09/2013 của Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu về việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
  • Căn cứ Quyết định số 538/QĐ-UBND ngày 18/03/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020 tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
  • Xét đề nghị của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tại Tờ trình số 803/TTr-BHXH ngày 10 tháng 9 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2013-2015 và 2020 cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, ban hành kèm theo Quyết định này.

      Điều 2. Giao Bảo hiểm xã hội tỉnh hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với các Phòng, Ban, tổ chức Đoàn thể có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ vào chỉ tiêu giao tại Quyết định này xây dựng kế hoạch phát triển đối tượng theo chỉ tiêu cụ thể của từng năm.

      Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

     Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như điều 4;
– Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; “b/c”
– Bộ Y tế; “b/c”
– Bảo hiểm xã hội Việt Nam; “b/c”
– TTr. Tỉnh ủy, TTr. HĐND tỉnh; “b/c”
– Chủ tịch và các PCT.UBND tỉnh;
– UB MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể;
– Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
– Các Ban HĐND tỉnh;
– Lưu: VT-TH.V3@11/9/2014

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thanh Dũng

 

 

TOÀN TỈNH

CHỈ TIÊU TỶ LỆ BAO PHỦ BHYT THEO ĐỊA BÀN

Giai đoạn 2013-2015 và 2020

(Kèm theo Quyết định 1954/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2014)

TT

Đơn vị

Thực hiện đến tháng 06/2013

2014

2015

Đến 2020

Dân số

Có thẻ BHYT

Tỷ lệ có thẻ BHYT

Dân số

Có thẻ BHYT

Tỷ lệ có thẻ BHYT

Dân số

Có thẻ BHYT

Tỷ lệ có thẻ BHYT

Dân số

Có th BHYT

Tỷ lệ có thẻ BHYT

 

Tng

1,041,565

664,226

63.77%

1,051,825

702,240

66.76%

1,062,084

743,459

70.00%

1,117,312

911,727

81.60%

1

TP. Vũng Tàu

309,577

246,747

79.70%

312,627

257,853

82.48%

315,676

276,180

87.49%

332,091

306,761

92.37%

2

TP. Bà Rịa

98,990

63,781

64.43%

99.965

68,742

68.77%

100,940

71,389

70.72%

106,189

92,384

87.00%

3

Châu Đức

149,760

80,379

53.67%

151,235

85,130

56.29%

152,710

89,967

58.91%

160,651

118,882

74.00%

4

Xuyên Mộc

140,454

79,392

56.53%

141,837

84,658

59.69%

143,221

88,862

62.05%

150,668

109,988

73.00%

5

Long Điền

130,816

75,267

57.54%

132,105

79,725

60.35%

133,393

84,245

63.16%

140,329

104,200

74.25%

6

Đất Đ

72,632

34,493

47.49%

73,347

36,916

50.33%

74,063

38,608

52.13%

77,914

54,532

69.99%

7

Tân Thành

133,978

79,855

59.60%

135,298

84,561

62.50%

136,617

89,381

65.42%

143,721

119,346

83.04%

8

Côn Đảo

5,358

4,312

80.48%

5,411

4,655

86.03%

5,464

4,827

88.34%

5,749

5,634

98.00%

 

TOÀN TỈNH


Các văn bản có liên quan

      Đối với người lao động thì trợ cấp thất nghiệp là một trong những khoản hỗ trợ cần thiết để đảm bảo cho cuộc sống của người lao động vì vậy để đảm bảo quyền lợi người lao động thì người lao động Quốc hội đã bổ sung nhiều văn bản pháp luật để điều chỉnh hướng dẫn tham gia, hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm như sau:

  • Quyết định 51/2018/QĐ-TTG về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2019-2021 do thủ tướng chính phủ ban hành. Theo đó, mức chi tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong cơ quan BHXH bằng 1,8 lần so với chế độ tiền lương do Nhà nước quy định áp dụng đối với các đối tượng sau: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong tổ chức Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Bộ Công an.(Chỉ áp dụng đối với tổ chức bảo hiểm xã hội là đơn vị dự toán độc lập, có con dấu và tài khoản riêng, tổ chức bộ máy kế toán riêng theo quy định của pháp luật về kế toán).
  • Quyết định 1288/QĐ-BHXH về quy chế quản lý đầu tư các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).Các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động đầu tư các quỹ bảo hiểm và các văn bản liên quan đến hoạt động đầu tư các quỹ bảo hiểm hiện hành; Kết quả thực hiện phương án đầu tư quỹ đã được Hội đồng quản lý thông qua năm trước, ước thực hiện đầu tư quỹ năm nay;
  • Quyết định 1300/QĐ-BHXH năm 2019 sửa đổi quyết định 1518/QĐ-BHXH quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và hoạt động kiểm tra của bảo hiểm xã hội việt nam

       Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Quyết định 1954/QĐ-UBND năm 2014 về giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2013-2015 và 2020 do tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng ./.


 

Đánh giá post

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *