QUYẾT ĐỊNH 1997/QĐ-BTC NĂM 2019 VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC BẢO HIỂM THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH

      Quyết định 1997/QĐ-BTC năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực bảo hiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính. Để hiểu cụ thể chi tiết hơn, qua bài viết này, Luật Quang Huy sẽ gửi đến bạn đọc toàn bộ nội dung văn bản này.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung quyết định 1997/QĐ-BTC năm 2019

      Công bố kèm theo Quyết định này 03 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực bảo hiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

  • Đăng ký dự thi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm;
  • Phúc tra bài thi về chứng chỉ phụ trợ bảo hiểm;
  • Thủ tục công nhận chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm do cơ sở đào tạo ở nước ngoài cấp.

      Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ký. Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm thực hiện việc nhập và đăng tải dữ liệu thủ tục hành chính theo quy định.

      Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nội dung quyết định 1997/QĐ-BTC năm 2019

      Quyết định 1997/QĐ-BTC năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực bảo hiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính. Bạn đọc có thể tra cứu hoặc tải toàn bộ nội dung văn bản dưới đây:


Quyết định 1997/QĐ-BTC năm 2019

TẢI NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH 1997/QĐ-BTC NĂM 2019


BỘ TÀI CHÍNH
———-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1997/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2019

 QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC BẢO HIỂM THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

  • Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
  • Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kim soát thủ tục hành chính;
  • Căn cứ Thông tư số 65/2019/TT-BTC ngày 16 tháng 09 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về nội dung đào tạo, thi, cấp và công nhận chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm;

      Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm,

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 03 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực bảo hiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

(Phụ lục kèm theo).

      Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ký. Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm thực hiện việc nhập và đăng tải dữ liệu thủ tục hành chính theo quy định.

      Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Văn phòng Chính ph
ủ (Cục kiểm soát thủ tục hành chính);
– Cục Tin học và Thống kê tài chính;
– V
ăn phòng Bộ Tài chính;
– Website Bộ Tài chính;
– Lưu: VT, QLBH
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Huỳnh Quang Hải

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC BẢO HIỂM THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1997/QĐ-BTC ngày 17 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

PHẦN 1. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

      1. Danh mục thủ tục hành chính mi ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

Đăng ký dự thi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm

Bảo hiểm

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm – Bộ Tài chính

2

Phúc tra bài thi về chứng chỉ phụ trợ bảo hiểm

Bo hiểm

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm – Bộ Tài chính

3

Thủ tục công nhận chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm do cơ sở đào tạo ở nước ngoài cấp

Bảo hiểm

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm – Bộ Tài chính

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH

      A. Thủ tục hành chính cấp trung ương

      I. Lĩnh vực bảo hiểm

      Thủ t1. Đăng ký dự thi chứng chỉ về phụ trợ bảo him

      1. Trình tự thực hiện

      Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm thông báo thời gian, địa điểm tổ chức thi của năm kế tiếp trên trang thông tin điện tử của Trung tâm trước ngày 31 tháng 12 hằng năm.

      Cơ sở đào tạo/ Thí sinh tự do đăng ký dự thi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm.

       Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bo hiểm thông báo danh sách thí sinh dự thi trên trang thông tin điện tử của Trung tâm.

      2. Cách thức thực hiện

      Đăng ký trc tuyến trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm tại địa chỉ: http://irt.mof.gov.vn.

      3. Thành phần, số lượng hồ sơ

      Thành phần hồ sơ: Hồ sơ đăng ký dự thi được tạo trc tuyến trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm, bao gồm các thông tin: Thông tin cá nhân của thí sinh; Tên kỳ thi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm; Loại chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm dự kiến đăng ký thi; Ngày thi, địa điểm thi; Các thông tin khác có liên quan đến kỳ thi.

      4. Thi hạn giải quyết: trước ngày thi 03 ngày làm việc.

      5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở đào tạo, các tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm, cá nhân có nhu cầu đăng ký dự thi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.


Các văn bản có liên quan

     Nếu bạn cần tra cứu cụ thể các loại ngành nghề được liệt kê hoặc các vấn đề có liên quan đến nội dung của văn bản này, bạn có thể tham khảo các quy định ở các văn bản sau đây:

  • Quyết định 4324/QĐ-BQP năm 2019 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực bảo hiểm y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng;
  • Quyết định 1637/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Bảo hiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Cà Mau;
  • Quyết định 769/QĐ-UBND-HC năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông lĩnh vực Lao động – Việc làm – Bảo hiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

       Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề Quyết định 1997/QĐ-BTC năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực bảo hiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng./.


Đánh giá post

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *