QUYẾT ĐỊNH 2058/QĐ-BHXH NĂM 2019 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH TRANG PHỤC CỦA NGƯỜI ĐƯỢC GIAO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THANH TRA CHUYÊN NGÀNH VỀ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP, BẢO HIỂM Y TẾ TẠI KHOẢN 1, ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 885/QĐ-BHXH NGÀY 12 THÁNG 07 NĂM 2019 CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

      Quyết định 2058/QĐ-BHXH năm 2019 sửa đổi quy định về trang phục của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 885/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành. Luật Quang Huy sẽ gửi tới bạn đọc nội dung của văn bản qua bài viết này.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung quyết định 2058/QĐ-BHXH năm 2019

      Sửa đổi, bổ sung nội dung Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 885/QĐ-BHXH ngày 12 tháng 07 năm 2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi quy định trang phục của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 102/QĐ-BHXH ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

      Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

      Vụ trưởng Vụ Thanh tra – Kiểm tra, Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nội dung quyết định 2058/QĐ-BHXH năm 2019

      Quyết định 2058/QĐ-BHXH năm 2019 sửa đổi quy định về trang phục của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 885/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành. Bạn có thể tải toàn bộ nội dung dưới đây:

Quyết định 2058/QĐ-BHXH năm 2019
Quyết định 2058/QĐ-BHXH năm 2019

TẢI NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH 2058/QĐ-BHXH 2019


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2058/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH TRANG PHỤC CỦA NGƯỜI ĐƯC GIAO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THANH TRA CHUYÊN NGÀNH VỀ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIM THẤT NGHIỆP, BẢO HIM Y TẾ TẠI KHOẢN 1, ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 885/QĐ-BHXH NGÀY 12 THÁNG 07 NĂM 2019 CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIM XÃ HỘI VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

 • Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;
 • Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014;
 • Căn cứ Nghị định s 01/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
 • Căn cứ Nghị định số 21/2016/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm xã hội;
 • Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-TTCP ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Thanh tra Chính phủ quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước;
 • Căn cứ Quyết định số 102/QĐ-BHXH ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Tổng Giám đốc Bảo him xã hội Việt Nam ban hành quy định cấp, quản lý, sử dụng thẻ và trang phục của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng bảo him xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế;
 • Căn cứ Quyết định số 885/QĐ-BHXH ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Tổng Giám đốc Bảo him xã hội Việt Nam về về việc sửa đổi quy định trang phục của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 102/QĐ-BHXH ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
 • Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thanh tra – Kiểm tra,

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Sửa đổi, bổ sung nội dung Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 885/QĐ-BHXH ngày 12 tháng 07 năm 2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi quy định trang phục của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 102/QĐ-BHXH ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam như sau:

      1. Sửa đổi Điều 10:

      Điều 10. Trang phục

      Người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành được cp trang phục, bao gồm: Quần áo thu đông, áo sơ mi dài tay, quần xuân hè, áo xuân hè ngắn tay, áo xuân hè dài tay, juyp, giầy da, ca ra vát, dây tht lưng, cặp tài liệu, biển tên, mũ kêpi, cành tùng, cu vai.”.

      Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

      Điều 3. Vụ trưởng Vụ Thanh tra – Kiểm tra, Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Các văn bản có liên quan

      Dưới đây là một vài văn bản có liên quan đến văn bản trên, nếu bạn đọc cần tra cứu thêm những nội dung có liên quan bạn có thể tham khảo các văn bản dưới đây:

 • Thông tư 20/2018/TT-BNNPTNT quy định về trang phục, biểu trưng, cờ hiệu, cờ truyền thống, thẻ kiểm ngư và màu sơn tàu, xuồng kiểm ngư do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành;
 • Kế hoạch 878/KH-BHXH phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện “Chiến dịch thanh tra trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội năm 2020” do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành;
 • Công văn 970/LĐTBXH-TTr về thực hiện chiến dịch thanh tra năm 2020 trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Quyết định 2058/QĐ-BHXH năm 2019 sửa đổi quy định về trang phục của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 885/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng./.


Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G