QUYẾT ĐỊNH 2133/QĐ-BHXH NĂM 2019 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TRÁCH NHIỆM VÀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ CỦA CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ THUỘC BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

      Quyết định 2133/QĐ-BHXH năm 2019 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng nghiệp vụ thuộc bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung Quyết định 2133/QĐ-BHXH năm 2019

      Quyết định 2133/QĐ-BHXH năm 2019 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng ban sau:

 • Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội
 • Phòng Giám định bảo hiểm y tế: trong đó có quy định riêng Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội và Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho Phòng Giám định bảo him y tế 1 và Phòng Giám định bảo hiểm y tế 2 trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn chung của Phòng Giám định bảo hiểm y tế.
 • Phòng Quản lý thu
 • Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng
 • Phòng Cấp sổ, thẻ
 • Phòng Tổ chức cán bộ
 • Phòng Kế hoạch – Tài chính
 • Phòng Thanh tra – Kiểm tra
 • Phòng Công nghệ thông tin
 • Văn phòng
 • Phòng Quản lý hồ sơ (thuộc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh)

Nội dung Quyết định 2133/QĐ-BHXH năm 2019

      Quyết định 2133/QĐ-BHXH năm 2019 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng nghiệp vụ thuộc bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.


TẢI QUYẾT ĐỊNH 2133/QĐ-BHXH NĂM 2019


Quyết định 2133/QĐ-BHXH năm 2019

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2133/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TRÁCH NHIỆM VÀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ CỦA CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ THUỘC BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

 • Căn cứ Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
 • Căn cứ Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 10/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”;
 • Căn cứ Quyết định số 969/QĐ-BHXH ngày 29/7/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội địa phương;
 • Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

      Điều 1. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội

      1. Chức năng:

      Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội tỉnh) tổ chức giải quyết hưởng các chế độ bảo him xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (sau đây gọi chung là chế độ bảo hiểm xã hội) và quản lý việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý đối tượng hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật, của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và phân cấp quản lý của Bảo hiểm xã hội tỉnh.

      2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

     a) Giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

      b) Lập dự toán số người hưởng và kinh phí hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp chuyển Phòng Kế hoạch – Tài chính.

       c) Theo dõi tăng, giảm số người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; lập danh sách chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng theo quy định.

      d) Quản lý đối tượng hưởng và mức hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng theo từng chế độ; điều chỉnh mức hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

      đ) Quản lý và chịu trách nhiệm về dữ liệu trong phần mềm nghiệp vụ quản lý đối tượng và giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo phân quyền, trên địa bàn toàn tỉnh.

      e) Phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài chính tham mưu ký hợp đồng về dịch vụ chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và quản lý người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng với tổ chức dịch vụ công.

     g) Thống kê, báo cáo tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh.

      h) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra Bảo hiểm xã hội huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội huyện) trong việc giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội và quản lý việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật, của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và phân cấp của Bảo hiểm xã hội tỉnh.

      i) Tham mưu giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện hậu kiểm việc cấp giấy ra viện, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đi với cơ sở khám cha bệnh; kiểm tra việc giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản đi với các đơn vị sử dụng lao động có số lượng hồ sơ đề nghị thanh toán tăng đột biến trong kỳ.

      k) Hướng dẫn sử dụng phần mềm và tổ chức thực hiện giao dịch điện tử thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ của phòng đối với Bảo hiểm xã hội huyện và các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

      l) Đề xuất với cấp có thẩm quyền việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

     m) Tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan giải quyết các đơn thư, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo quy định.

      n) Phối hợp với đơn vị nghiệp vụ liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công; tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

      o) Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao; áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO.

      p) Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo theo quy định; tham gia nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

      q) Quản lý viên chức và tài sản của phòng theo quy định.

      r) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh giao.


Các văn bản có liên quan

     Một số văn bản có liên quan đến Quyết định 2133/QĐ-BHXH năm 2019 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng nghiệp vụ thuộc bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương như sau:

 • Quyết định 969/QĐ-BHXH năm 2019 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội địa phương do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành. Theo đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là cơ quan trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đặt tại tỉnh, có chức năng giúp Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tổ chức thu, chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp; quản lý và sử dụng các quỹ: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; thanh tra chuyên ngành việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
 • Quyết định 1306/QĐ-BHXH năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, trách nhiệm và chế độ quản lý của các Tổ Nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành. Theo đó, tổ Nghiệp vụ là đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện thực hiện nhiệm vụ theo lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
 • Quyết định 3588/QĐ-BHXH năm 2016 Quy trình lập, phân bổ và giao dự toán thu, chi các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và chi quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế hàng năm do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy trình lập, phân bổ dự toán thu, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và chi quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế hàng năm”.

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Quyết định 2133/QĐ-BHXH năm 2019 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng nghiệp vụ thuộc bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng./.


Đánh giá post

Bài viết liên quan:

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *