QUYẾT ĐỊNH 217/QĐ-UBND NĂM 2020 VỀ VIỆC SẮP XẾP LẠI CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH TUYÊN QUANG

      Quyết định 217/QĐ-UBND năm 2020 về sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang.Vậy cụ thể nội dung văn bản quy định ra sao, áp dụng quy định vào thực tiễn như thế nào, Luật Quang Huy sẽ gửi tới bạn đọc nội dung của văn bản qua bài viết này.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung quyết định 217/QĐ-UBND năm 2020

       Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang như sau:

 • Hợp nhất Phòng Dạy nghề với Phòng Lao động – Việc làm thành Phòng Lao động.
 • Hợp nhất Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới với Phòng Bảo trợ xã hội – Phòng, chống tệ nạn xã hội thành Phòng Xã hội.
 • Giải thể 03 phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm Dịch vụ việc làm, gồm: Phòng Hành chính – Tổng hợp; Phòng Tư vấn, giới thiệu việc làm; Phòng Bảo hiểm thất nghiệp; thực hiện chế độ làm việc: Lãnh đạo, viên chức.
 • Giải thể 04 phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Cơ sở cai nghiện ma túy gồm: Phòng Tổ chức – Hành chính; Phòng Điều trị nội – ngoại trú; Phòng Giáo dục và Lao động trị liệu; Phòng Quản lý học viên; thực hiện chế độ làm việc: Lãnh đạo, viên chức.
 • Hợp nhất Trung tâm Công tác xã hội với Quỹ Bảo trợ trẻ em thành Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em (chuyển toàn bộ số lượng người làm việc, hợp đồng lao động được giao và số người làm việc, hợp đồng lao động hiện có, tài sản, tài chính, cơ sở vật chất, hồ sơ, tài liệu, các nhiệm vụ của 02 đơn vị đang quản lý, thực hiện về Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em để quản lý, thực hiện theo quy định).

      Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ các quy định trước đây của Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành về cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các quy định khác với Quyết định này.


Nội dung quyết định 217/QĐ-UBND năm 2020

      Quyết định 217/QĐ-UBND năm 2020 về sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang. Bạn có thể theo dõi toàn bộ nội dung văn bản dưới đây:

Quyết định 217/QĐ-UBND năm 2020

TẢI NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH 217/QĐ-UBND 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

Số: 217/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 08 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SẮP XẾP LẠI CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH TUYÊN QUANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

 • Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
 • Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 14/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu tổ chức lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;
 • Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;
 • Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 • Căn cứ Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính;
 • Căn cứ Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 02/10/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
 • Căn cứ Nghị quyết số 122-NQ/TU ngày 20/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tổ chức và cán bộ;

      Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 76/TTr-SLĐTBXH ngày 29/5/2020 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Báo cáo số 155/BC-SNV ngày 20/4/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang như sau:

      1. Hợp nhất Phòng Dạy nghề với Phòng Lao động – Việc làm thành Phòng Lao động.

      2. Hợp nhất Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới với Phòng Bảo trợ xã hội – Phòng, chống tệ nạn xã hội thành Phòng Xã hội.

      3. Giải thể 03 phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm Dịch vụ việc làm, gồm: Phòng Hành chính – Tổng hợp; Phòng Tư vấn, giới thiệu việc làm; Phòng Bảo hiểm thất nghiệp; thực hiện chế độ làm việc: Lãnh đạo, viên chức.

      4. Giải thể 04 phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Cơ sở cai nghiện ma túy gồm: Phòng Tổ chức – Hành chính; Phòng Điều trị nội – ngoại trú; Phòng Giáo dục và Lao động trị liệu; Phòng Quản lý học viên; thực hiện chế độ làm việc: Lãnh đạo, viên chức.


Các văn bản có liên quan

      Dưới đây là một vài văn bản có liên quan đến văn bản trên, nếu bạn đọc cần tra cứu thêm những nội dung có liên quan bạn có thể tham khảo các văn bản dưới đây:

 • Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 14/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu tổ chức lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;
 • Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 02/10/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
 • Nghị quyết số 122-NQ/TU ngày 20/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tổ chức và cán bộ.

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề Quyết định 217/QĐ-UBND năm 2020 về sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng./.


Đánh giá post

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *