QUYẾT ĐỊNH 22/QĐ-BHXH NĂM 2020 SỬA ĐỔI QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ CẤP MÃ SỐ BẢO HIỂM XÃ HỘI CHO NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH 346/QĐ-BHXH DO BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BAN HÀNH

      Quyết định 22/QĐ-BHXH năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 346/QĐ-BHXH ngày 28/03/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam


Căn cứ pháp lý


Tóm tắt nội dung Quyết định 22/QĐ-BHXH

      Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 22/QĐ-BHXH nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tại Quyết định số 346/QĐ-BHXH ngày 28/03/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

      Quy trình cấp mã hộ gia đình và cấp mã số BHXH:

      – Nếu xác minh là hai người khác nhau thì cán bộ nhập liệu cập nhật thông tin, chuyển đề nghị Tổ kiểm soát cấp Trung ương cấp mã số BHXH.

      – Trường hợp không tìm thấy, cán bộ nhập liệu thực hiện xác minh và cập nhật, hoàn thiện thông tin người tham gia, chuyển đề nghị cấp mã số BHXH theo nguyên tắc như sau:

      – Đối với trẻ em dưới 6 tuổi:

      + BHXH các tỉnh đã thực hiện cấp thẻ BHYT liên thông dữ liệu với Bộ Tư pháp: chuyển Tổ kiểm soát cấp Trung ương (thành phần hồ sơ quy định tại Khoản 5, Điều này) để cấp mã số BHXH.

      + BHXH các tỉnh chưa thực hiện cấp thẻ BHYT liên thông dữ liệu với Bộ Tư pháp: chuyển Tổ kiểm soát cấp tỉnh để cấp mã số BHXH.

Quyết định 22/QĐ-BHXH
Quyết định 22/QĐ-BHXH

Nội dung của Quyết định 22/QĐ-BHXH

      Quyết định 22/1QĐ-BHXH sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 346/QĐ-BHXH với nội dung như sau:


TẢI QUYẾT ĐỊNH 22/QĐ-BHXH


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 22/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ CẤP MÃ SỐ BẢO HIỂM XÃ HỘI CHO NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 346/QĐ-BHXH NGÀY 28/03/2019 CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

      Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

      Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015;

      Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014;

      Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;

      Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 06 năm 2014;

      Căn cứ Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

       Căn cứ Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia cần ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử;

      Căn cứ Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 04 năm 2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế;

      Căn cứ Quyết định số 888/QĐ-BHXH ngày 16 tháng 07 năm 2018 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

      Căn cứ Quyết định 2366/QĐ-BHXH ngày 28/11/2018 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy chế Quản lý, khai thác và sử dụng thông tin từ cơ sở dữ liệu tập trung ngành Bảo hiểm xã hội;

      Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và cấp mã số bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) ban hành kèm theo Quyết định số 346/QĐ-BHXH ngày 28 tháng 03 năm 2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam như sau:

      1. Sửa đổi gạch đầu dòng (-) thứ 2, Tiết a, Điểm 2.2, Khoản 2, Điều 6:

      – Nếu xác minh là hai người khác nhau thì cán bộ nhập liệu cập nhật thông tin, chuyển đề nghị Tổ kiểm soát cấp Trung ương cấp mã số BHXH.

      2. Sửa đổi Tiết c, Điểm 2.2, Khoản 2, Điều 6:

      c. Trường hợp không tìm thấy, cán bộ nhập liệu thực hiện xác minh và cập nhật, hoàn thiện thông tin người tham gia, chuyển đề nghị cấp mã số BHXH theo nguyên tắc như sau:

      – Đối với trẻ em dưới 6 tuổi:

      + BHXH các tỉnh đã thực hiện cấp thẻ BHYT liên thông dữ liệu với Bộ Tư pháp: chuyển Tổ kiểm soát cấp Trung ương (thành phần hồ sơ quy định tại Khoản 5, Điều này) để cấp mã số BHXH.

      + BHXH các tỉnh chưa thực hiện cấp thẻ BHYT liên thông dữ liệu với Bộ Tư pháp: chuyển Tổ kiểm soát cấp tỉnh để cấp mã số BHXH.

      – Đối với người trên 6 tuổi:

      Chuyển Tổ kiểm soát cấp Trung ương (thành phần hồ sơ quy định tại Khoản 5, Điều này) để cấp mã số BHXH.

      3. Bổ sung Điều 6:

      4. Nguyên tắc xác minh đối với các trường hợp hoàn thiện thông tin cấp mã số BHXH.

      – Đối với trẻ em dưới 6 tuổi: Đối chiếu, kiểm tra, rà soát với dữ liệu hộ gia đình và với dữ liệu cấp thẻ BHYT của trẻ em dưới 6 tuổi liên thông với Bộ Tư pháp.

       – Đối với người trên 6 tuổi: Đối chiếu, kiểm tra, rà soát với dữ liệu hộ gia đình và các biểu mẫu khai báo hộ gia đình (mẫu DK01, DK01-DC, 01-BD); Xác định trách nhiệm và nguyên nhân chưa hoàn thiện thông tin cấp mã số BHXH (theo các mẫu DK01, DK01-DC và 01-BD); Cập nhật kết quả kiểm tra vào mẫu TK1-TS; Thu thập thông tin, chụp ảnh hồ sơ làm căn cứ hoàn thiện thông tin cấp mã số BHXH.

      5. Danh mục file ảnh đính kèm vào phần mềm làm căn cứ hoàn thiện thông tin cấp mã số BHXH:

       + Mẫu 01-BD ban hành theo Quyết định số 346/QĐ-BHXH .

      + Mẫu TK1-TS.

      + CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu.

      + Giấy khai sinh.

      + Sổ hộ khẩu.

      + Giấy tờ khác.


Một số văn bản có liên quan nội dung Quyết định 22/QĐ-BHXH

      Quyết định 346/QĐ-BHXH: quyết định này quy định về việc quản lý, cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong toàn Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam và cập nhật biến động người tham gia trong cơ sở dữ liệu hộ gia đình.

      Quyết định số 2366/QĐ-BHXH: quyết định quy định về việc ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng thông tin từ cơ sở dữ liệu tập trung ngành Bảo hiểm xã hội.

      Quyết định số 714/QĐ-TTg: quyết định này ban hành danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia cần ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử.


      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Quyết định 22/QĐ-BHXH năm 2020 sửa đổi Quy chế quản lý và cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kèm theo Quyết định 346/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

      Trân trọng ./.


Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G