QUYẾT ĐỊNH 2201/QĐ-BTC NĂM 2018 BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ TÀI CHÍNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 125/NQ-CP NGÀY 08/10/2018 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 28-NQ/TW NGÀY 23/5/2018 CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII VỀ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI

      Quyết định 2201/QĐ-BTC năm 2018 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 125/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội do Bộ Tài chính ban hành. Vậy cụ thể nội dung văn bản quy định ra sao, áp dụng quy định vào thực tiễn như thế nào, Luật Quang Huy sẽ gửi tới bạn đọc nội dung của văn bản qua bài viết này.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung quyết định 2201/QĐ-BTC năm 2018

      Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

      Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính căn cứ các nội dung, nhiệm vụ Chính phủ giao tại Nghị quyết số 125/NQ-CP và nội dung tại Quyết định này, tập trung chỉ đạo điều hành đơn vị thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, xây dựng các giải pháp, kế hoạch hành động phù hợp và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về việc thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm mục tiêu đề ra

      Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Chánh văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nội dung quyết định 2201/QĐ-BTC năm 2018

      Quyết định 2201/QĐ-BTC năm 2018 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 125/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội do Bộ Tài chính ban hành. Bạn đọc có thể tham khảo toàn bộ nội dung văn bản dưới đây:

Quyết định 2201/QĐ-BTC năm 2018 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 125/NQ-CP
Quyết định 2201/QĐ-BTC năm 2018 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 125/NQ-CP

TẢI NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH 2201/QĐ-BTC


BỘ TÀI CHÍNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2201/BTC

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ TÀI CHÍNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 125/NQ-CP NGÀY 08/10/2018 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 28-NQ/TW NGÀY 23/5/2018 CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII VỀ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

  • Căn cứ Nghị quyết s 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đng khóa XII về cải cách chính sách bo hiểm xã hội;
  • Căn c Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành đng của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị ln thứ bảy Ban chp hành Trung ương Đng khóa XII về ci cách chính sách bảo him xã hội;
  • Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
  • Xét đề nghị của Vụ trưng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH

      Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

      (Chi tiết nhiệm vụ, đề án theo phụ lục đính kèm)

      Điều 2.Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính căn cứ các nội dung, nhiệm vụ Chính phủ giao tại Nghị quyết số 125/NQ-CP và nội dung tại Quyết định này, tập trung chỉ đạo điều hành đơn vị thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, xây dựng các giải pháp, kế hoạch hành động phù hợp và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về việc thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm mục tiêu đề ra, cụ thể:

      1. Đối với những nhiệm vụ Bộ Tài chính được giao ch trì:

      Các đơn vị được giao chủ trì có trách nhiệm chủ động phi hp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính để tổ chức triển khai thực hiện. Các đơn vị được giao nhiệm vụ phối hợp có trách nhiệm gửi các nội dung liên quan về đơn vị chủ trì để tng hợp, báo cáo Bộ.

      2. Đối với những nhiệm vụ Bộ Tài chính phối hợp thực hiện:

      Đơn vị được giao chủ trì có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong Bộ để tổng hợp trình Bộ ý kiến tham gia với các Bộ, ngành chủ trì khi có yêu cầu; đồng thời chủ động theo dõi, nghiên cứu báo cáo Lãnh đạo Bộ kịp thời những nội dung liên quan đến trách nhiệm, lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính.

      Trong quá trình thực hiện, trường hợp có nội dung vướng mắc hoặc cần điều chỉnh các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch hành động ban hành kèm theo Quyết định này, đề nghị các đơn vị chủ động, phối hợp với Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp và Văn phòng Bộ để báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

      3. Định kỳ trước ngày 15 tháng 11 hàng năm (và đột xuất nếu được yêu cầu), các đơn vị chủ trì thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này gửi Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp (đồng thời gửi tệp dữ liệu vào hòm thư điện tử: nguyenvananh1@mof.gov.vn) báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ để xây dựng báo cáo tổng hợp chung trình Bộ phê duyệt gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

      Điều 3.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Chánh văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Các văn bản có liên quan

      Dưới đây là một vài văn bản có liên quan đến văn bản trên, nếu bạn đọc cần tra cứu thêm những nội dung có liên quan bạn có thể tham khảo các văn bản dưới đây:

  • Quyết định 72/QĐ-BGTVT năm 2019: về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW và 125/NQ-CP về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành;
  • Quyết định 5446/QĐ-BGDĐT năm 2018: về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 125/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;
  • Nghị quyết 125/NQ-CP năm 2018: về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội do Chính phủ ban hành.

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Quyết định 2201/QĐ-BTC năm 2018 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 125/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội do Bộ Tài chính ban hành. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng./.


Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G