QUYẾT ĐỊNH 2291/QĐ-UBND NĂM 2014 VỀ QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

      Quyết định số 2291/QĐ-UBND năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về Quy chế phối hợp công tác thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được ban hành ngày 27 tháng 10 năm 2014.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung Quyết định 2291/QĐ-UBND

      Ban hành kèm theo Quyết định 2291/QĐ-UBND năm 2014 là Quy chế phối hợp công tác thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

      Quy chế phối hợp công tác thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị quy định việc phối hợp giữa các Sở, Ban ngành, các tổ chức liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong công tác thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

      Mục đích, yêu cầu của hoạt động phối hợp công tác thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị là:

  • Phát huy tối đa, hiệu quả, hiệu lực của việc thực hiện các quy định của pháp luật, các văn bản của Đảng, nhà nước về BHXH, BHYT; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền, các ngành, các cơ quan, tổ chức và cá nhân đối với việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội.
  • Việc phối hợp phải tuân thủ pháp luật, tạo sự thống nhất trong công tác quản lý nhà nước với tổ chức thực hiện quy định về BHXH, BHYT, BHTN giữa các ngành, chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan. Giải quyết kịp thời những yêu cầu hợp pháp của tổ chức, công dân liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN.

Nội dung Quyết định 2291/QĐ-UBND

      Quyết định 2291/QĐ-UBND năm 2014 về Quy chế phối hợp công tác thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có nội dung như sau:

Quyết định 2291/QĐ-UBND năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

TẢI NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH 2291/QĐ-UBND


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2291/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 27 tháng 10 năm 2014

 QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN BÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

  • Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
  • Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006;
  • Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 ngày 11 tháng 2008; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;
  • Căn cứ Công văn số 40-CV/BCS ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Ban Cán sự Đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ;
  • Xét đề nghị của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp công tác thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh.

      Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

      Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

QUY CHẾ

PHỐI HỢP CÔNG TÁC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2291/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Trị)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

      Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

      Quy chế này quy định việc phối hợp giữa các Sở, Ban ngành, các tổ chức liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện) trong công tác thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (là BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

      Điều 2. Đối tượng áp dụng

      1. Các Sở, Ban ngành, các tổ chức liên quan, UBND cấp huyện được giao trách nhiệm phối hợp tại Quy chế này.

      2. Các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.


Các văn bản có liên quan

      Một số văn bản có nội dung liên quan tới Quyết định 2291/QĐ-UBND năm 2014 về Quy chế phối hợp công tác thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị như sau:

  • Nghị định 21/2016/NĐ-CP: quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm xã hội. Theo đó, nhiệm vụ, quyền hạn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, BHYT được Nghị định 21 quy định như sau: Hằng năm, căn cứ Định hướng chương trình thanh tra của Thanh tra Chính phủ, của các cơ quan quản lý nhà nước về BHXH, BHTN, BHYT, Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT; gửi kế hoạch thanh tra để báo cáo Thanh tra Chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, …
  • Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 22 tháng 11 năm 2012: quy định về vấn đề tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, y tế trong giai đoạn từ 2012 – 2020.
  • Quyết định số 538/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 29 tháng 03 năm 2013: Phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012 – 2015 và 2020 với mục tiêu mở rộng phạm vi bao phủ của bảo hiểm y tế về tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế, về phạm vi dịch vụ y tế được thụ hưởng và giảm tỷ lệ chi trả từ tiền túi của người sử dụng dịch vụ y tế; bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế; tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân, góp phần tạo nguồn tài chính ổn định cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân theo hướng công bằng, hiệu quả, chất lượng và phát triển bền vững.

       Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Quyết định 2291/QĐ-UBND năm 2014 về Quy chế phối hợp công tác thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng ./.


 

Đánh giá post

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *