QUYẾT ĐỊNH 234/QĐ-BHXH NĂM 2018 VỀ QUY CHẾ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

      Quyết định 234/QĐ-BHXH năm 2018 về Quy chế thi đua, khen thưởng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Vậy nội dung cụ thể ra sao, qua bài viết này Luật Quang Huy sẽ cung cấp tới bạn đọc toàn bộ các quy định của văn bản trên.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung quyết định 234/QĐ-BHXH năm 2018

      Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

      Theo đó, bỏ quy định: Không xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” khi nghỉ từ 40 ngày làm việc trở lên tại Khoản 6 Điều 5 Nghị định 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014.
Như vậy, tại Nghị định 91/2017/NĐ-CP chỉ còn 02 trường hợp sau sẽ không được xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”:

 • Người mới tuyển dụng dưới 10 tháng;
 • Bị kỷ luật từ hình thức khiển khách trở lên.

      Ngoài ra, tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” đối với cán bộ, công chức, viên chức vẫn được giữ nguyên như sau:

 • Hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt năng suất và chất lượng cao;
 • Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia phong trào thi đua;
 • Tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ;
 • Có đạo đức, lối sống lành mạnh.

      Nghị định 91/2017/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2017.


Nội dung quyết định 234/QĐ-BHXH năm 2018

      Quyết định 234/QĐ-BHXH năm 2018 về Quy chế thi đua, khen thưởng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Cụ thể, bạn có thể tra cứu theo nội dung như sau:

Quyết định 234/QĐ-BHXH
Quyết định 234/QĐ-BHXH

TẢI NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH 234/QĐ-BHXH


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 234/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

 • Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;
 • Căn cứ Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam;
 • Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật thi đua, khen thưởng;
 • Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27 tháng 10 năm 2017 quy định chi tiết thi hành một số Điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật thi đua, khen thưởng;
 • Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng,

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thi đua, khen thưởng Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

     Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1368/QĐ-BHXH ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

      Điều 3. Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng, Thủ trưởng các đơn vị chuyên môn giúp việc Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Ban TĐKT Trung ương (để b/c);
– 
Tổng Giám đốc;
– Các Phó Tổng Giám đốc;
– C
ng Thông tin điện tử BHXH VN;
– Lưu: VT, TĐKT (6b).

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Minh

QUY CHẾ

THI ĐUA, KHEN THƯỞNG CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định 
số: 234/QĐ-BHXH ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

      Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh và đối tượng áp dụng

      1. Quy chế này quy định về công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Vit Nam.

      2. Quy chế này áp dụng đối với các tập thể và cá nhân thuộc hệ thống BHXH Việt Nam; tập thể và cá nhân ngoài hệ thống BHXH Việt Nam; người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài, tổ chức của nước ngoài có công lao đối với sự nghiệp phát triển BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) ở Việt Nam.

      Điều 2. Thi đua, nguyên tắc thi đua

      1. Thi đua là hoạt động có tổ chức với sự tham gia tự nguyện của cá nhân, tập thể nhằm phấn đu đạt được thành tích tốt nhất trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT ở Việt Nam, trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

      2. Nguyên tc thi đua

      a) Tự nguyện, tự giác, công khai;

      b) Đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển.

      Điều 3. Khen thưởng, nguyên tắc khen thưởng

      1. Khen thưởng là việc ghi nhận, biểu dương, tôn vinh công trạng và khuyến khích bằng lợi ích vật chất đối với cá nhân, tập thể có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng tập thể vững mạnh, trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

      2. Nguyên tắc khen thưởng

      a) Hình thức khen thưởng phải phù hợp với đối tượng, chức năng, nhiệm vụ được giao của tập thể, cá nhân và thành tích đạt được. Không cộng dồn thành tích đã khen của lần trước để đề nghị nâng mức khen của lần sau.

      b) Quan tâm khen thưởng cá nhân, tập thể từ yếu kém phn đu trở thành điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ và cá nhân là người trực tiếp lao động và thực thnhiệm vụ.


Các văn bản có liên quan

      Nếu bạn cần tra cứu cụ thể các vấn đề có liên quan đến nội dung của Quyết định này, bạn có thể tham khảo các quy định ở các văn bản sau đây:

 • Quyết định 499/QĐ-BHXH năm 2012 về Chương trình hành động của ngành Bảo hiểm xã hội thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011-2020 và Phương hướng, nhiệm vụ phát triển 5 năm 2011-2015 do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.
 • Quyết định 1288/QĐ-BTTTT năm 2012 về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ đối với các đơn bị thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
 • Nghị định 89/2020/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Quyết định 234/QĐ-BHXH năm 2018 về Quy chế thi đua, khen thưởng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.  Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

      Trân trọng./.


 

Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G