QUYẾT ĐỊNH 2366/QĐ-BHXH NĂM 2018 VỀ QUY CHẾ QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN TỪ CƠ SỞ DỮ LIỆU TẬP TRUNG NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI DO BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BAN HÀNH

      Quyết định 2366/QĐ-BHXH năm 2018 về Quy chế Quản lý, khai thác và sử dụng thông tin từ cơ sở dữ liệu tập trung ngành Bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành. Vậy cụ thể nội dung văn bản quy định ra sao, áp dụng quy định vào thực tiễn như thế nào, Luật Quang Huy sẽ gửi tới bạn đọc nội dung của văn bản qua bài viết này.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung quyết định 2366/QĐ-BHXH năm 2018

      Cơ sở dữ liệu ngành BHXH được BHXH Việt Nam xây dựng, dữ liệu được cập nhật từ các đơn vị thông qua các phần mềm nghiệp vụ hoặc được cập nhật theo kế hoạch của BHXH Việt Nam.

      Việc xây dựng, cập nhật, khai thác, sử dụng thông tin từ cơ sở dữ liệu ngành BHXH được thực hiện trên cơ sở phân quyền phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của chủ thể khai thác thông tin. Đối với các thông tin cần khai thác mà không khai thác được trên phần mềm, các đơn vị xin ý kiến Lãnh đạo Ngành, sau đó chuyển đến Trung tâm Công nghệ thông tin. Trên cơ sở đó Trung tâm công nghệ thông tin tiến hành kết xuất thông tin và gửi kết quả tới các đơn vị có yêu cầu khai thác.

      Trung tâm công nghệ thông tin là đơn vị thực hiện việc cấp phát, khóa tài khoản truy cập thuộc các đơn vị nghiệp vụ của BHXH Việt Nam, các tài khoản quản trị của BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tài khoản thuộc các đơn vị cung cấp dịch vụ. Khi có đề nghị cấp phát, khóa, các đơn vị trên lập danh sách gửi trung tâm công nghệ thông tin theo mẫu Phụ lục 01.

      Tài khoản truy cập các phần mềm nghiệp vụ và cơ sở dữ liệu ngành BHXH được cấp và phân quyền cho các đơn vị, cá nhân theo đúng chức năng và nhiệm vụ được phân công.


Nội dung Quyết định 2366/QĐ-BHXH năm 2018

      Quyết định 2366/QĐ-BHXH năm 2018 về Quy chế Quản lý, khai thác và sử dụng thông tin từ cơ sở dữ liệu tập trung ngành Bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành. Bạn đọc có thể tham khảo toàn bộ nội dung và tải văn bản dưới đây:


Quyết định 2366/QĐ-BHXH năm 2018
Quyết định 2366/QĐ-BHXH năm 2018

TẢI NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH 2366/QĐ-UBND 2018


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2366/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN TỪ CƠ SỞ DỮ LIỆU TẬP TRUNG NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

  • Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;
  • Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015;
  • Căn cứ Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
  • Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
  • Căn cứ Quyết định số 3582/QĐ-BHXH ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định về quản lý hoạt động công nghệ thông tin trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
  • Căn cứ Quyết định 967/QĐ-BHXH ngày 20 tháng 06 năm 2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy chế bảo đảm an toàn thông tin trong ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Bảo hiểm xã hội;
  • Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH

      Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Quản lý, khai thác và sử dụng thông tin từ cơ sở dữ liệu tập trung ngành Bảo hiểm xã hội.

      Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

      Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Các Phó Tổng Giám đốc;
– Lưu: VT, CNTT(03).

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Minh

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN TỪ CƠ SỞ DỮ LIỆU TẬP TRUNG NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2366/QĐ-BHXH ngày 28/112018 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Chương I

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

      Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

      Quy chế này quy định việc thiết lập, tổ chức quản lý, khai thác và sử dụng thông tin từ cơ sở dữ liệu tập trung ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH).

      Điều 2. Đối tượng áp dụng

      Quy chế này áp dụng đối với các cá nhân, đơn vị trong và ngoài ngành BHXH bao gồm: các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, cơ quan BHXH các cấp (sau đây được gọi chung là các đơn vị), đơn vị cung cấp dịch vụ, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các đơn vị trên (sau đây được gọi chung là cá nhân).

      Điều 3. Giải thích từ ngữ

      1. Tài khoản là những thông số nhất định mà người thiết lập, tổ chức quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu (CSDL) của BHXH Việt Nam được cấp để truy cập vào các phần mềm nghiệp vụ hoặc CSDL ngành BHXH để thực hiện các tác vụ theo chức năng, nhiệm vụ được phân quyền, bao gồm: tên tài khoản và mật khẩu.

      2. Dữ liệu là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh, hoặc dạng tương tự có thể xử lý được trên máy tính.

      3. Cơ sở dữ liệu tập trung ngành BHXH (CSDL ngành BHXH) là tập hợp các dữ liệu được sắp xếp, tổ chức có cấu trúc liên quan với nhau, tập trung tại Trung tâm dữ liệu Ngành của BHXH Việt Nam bao gồm toàn bộ thông tin về một lĩnh vực quản lý của ngành BHXH.

      4. Phần mềm nghiệp vụ là phần mềm máy tính do BHXH Việt Nam ban hành nhằm mục đích phục vụ các hoạt động nghiệp vụ của ngành BHXH.

      5. Trung tâm dữ liệu Ngành là nơi tập trung các thiết bị phần cứng, ứng dụng và các thành phần liên quan để lưu trữ và quản lý CSDL ngành BHXH bao gồm Trung tâm dữ liệu chính và Trung tâm dự phòng và phục hồi thảm họa của ngành BHXH.

      6. Đơn vị cung cấp dịch vụ là tổ chức ngoài ngành BHXH được cơ quan BHXH thuê hoặc thỏa thuận để tham gia xây dựng, quản lý, khai thác CSDL ngành BHXH.


      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về Quyết định 2366/QĐ-BHXH năm 2018 về Quy chế Quản lý, khai thác và sử dụng thông tin từ cơ sở dữ liệu tập trung ngành Bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

      Trân trọng./.


 

Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G