QUYẾT ĐỊNH 24/2014/QĐ-UBND QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC TRONG THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH

      Quyết định 24/2014/QĐ-UBND quy chế phối hợp công tác trong thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn Tỉnh Nam Định qua bài viết của Luật Quang Huy như sau:


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung 24/2014/QĐ-UBND

      Sở y tế: Là cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về BHYT; chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền pháp luật về BHYT trên địa bàn.

     Tiến hành chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án, các văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức thực hiện BHYT.

      Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về BHYT theo thẩm quyền.

      Chỉ đạo cơ sở khám chữa bệnh tổ chức thực hiện khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia BHYT theo đúng quy định.

      Sở y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt giá dịch vụ kỹ thuật khám chữa bệnh theo quy định. Tổ chức cung ứng thuốc, vật tư y tế và quản lý giá thuốc, giá vật tư y tế.

      Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh xây dựng chương trình phối hợp công tác hằng năm và giải quyết các vướng mắc phát sinh trong việc thanh quyết toán và khám bệnh, chữa bệnh cho người có thẻ BHYT.

      Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo quy định của Luật BHYT và các văn bản quy phạm pháp luật về BHYT.


Nội dung 24/2014/QĐ-UBND

      Quyết định 24/2014/QĐ-UBND quy chế phối hợp công tác trong thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn Tỉnh Nam Định có nội dung như sau:

Quyết định 24/2014/QĐ-UBND

TẢI NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH 24/2014/QĐ-UBND


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 24/2014/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 10 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC TRONG THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

  • Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
  • Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29/6/2006;
  • Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14/11/2008; Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Bảo hiểm Y tế ngày 13/6/2014;
  • Xét đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định tại Tờ trình số 1745/TTr-BHXH ngày 26/9/2014 về việc quyết định ban hành Quy chế phối hợp công tác thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

       Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp công tác trong thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh.

       Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

       Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
– Bộ LĐTB&XH, Bộ Y tế; Bộ Tư pháp;
– BHXH Việt Nam;
– TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
– Đ/c Chủ tịch, Các Đ/c PCT UBND tỉnh;
– Như Điều 2;
– Lưu: VP1, VP7.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đoàn Hồng Phong

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP CÔNG TÁC TRONG THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 24/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

       Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

       Quy chế này quy định trách nhiệm, nội dung, cách thức phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Nam Định.

       Điều 2. Mục đích, yêu cầu của hoạt động phối hợp

       1. Nâng cao hiệu quả, hiệu lực của việc thực hiện các quy định pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội.

       2. Việc phối hợp phải tuân thủ pháp luật, đảm bảo sự thống nhất trong công tác quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện các quy định về BHXH, BHYT, BHTN. Giải quyết kịp thời những yêu cầu hợp pháp của tổ chức, công dân liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN.

       Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

       1. Đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành thống nhất của chính quyền các cấp.

       2. Xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi cơ quan theo quy định trong việc thực hiện công tác quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

       3. Trên tinh thần hợp tác, các ngành có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.


Các văn bản liên quan

      Đối với người lao động thì trợ cấp thất nghiệp là một trong những khoản hỗ trợ cần thiết để đảm bảo cho cuộc sống của người lao động vì vậy để đảm bảo quyền lợi người lao động thì người lao động Quốc hội đã bổ sung nhiều văn bản pháp luật để điều chỉnh hướng dẫn tham gia, hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm như sau:

  • Quyết định 1288/QĐ-BHXH về quy chế quản lý đầu tư các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).Các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động đầu tư các quỹ bảo hiểm và các văn bản liên quan đến hoạt động đầu tư các quỹ bảo hiểm hiện hành; Kết quả thực hiện phương án đầu tư quỹ đã được Hội đồng quản lý thông qua năm trước, ước thực hiện đầu tư quỹ năm nay;
  • Quyết định 1300/QĐ-BHXH năm 2019 sửa đổi quyết định 1518/QĐ-BHXH quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và hoạt động kiểm tra của bảo hiểm xã hội việt nam
  • Quyết định 505/QĐ-BHXH năm 2020 về sửa đổi quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế kèm theo quyết định 595/QĐ-BHXH
  • Quyết định 38/2019/QĐ-Ttg sửa đổi quyết định 60/2015/QĐ-TTG về cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
  • Quyết định 1458/QĐ-UBND năm 2014 quy chế phối hợp trong công tác thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
  • Quyết định 1672/QĐ-UBND năm 2014 về quy chế phối hợp thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Quyết định 24/2014/QĐ-UBND quy chế phối hợp công tác trong thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn Tỉnh Nam Định. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng ./.


 

Đánh giá post

Bài viết liên quan:

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *