QUYẾT ĐỊNH 2403/QĐ-UBND NĂM 2019 CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH BẠC LIÊU

      Quyết định 2403/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung quyết định 2403/QĐ-UBND năm 2019

      Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu.

      Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu:

      Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

 • Giải quyết hưởng chế độ ốm đau;
 • Giải quyết hưởng chế độ thai sản;
 • Giải quyết hưởng trợ cấp dưng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
 • Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp lần đầu; …

      Lĩnh vực chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội

 • Người hưởng lĩnh chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại, hoặc thay đi tài khoản cá nhân, hoặc thay đổi nơi nhận trong địa bàn tỉnh.

      Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm y tế

 • Thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

      Lĩnh vực thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

 • Đăng ký, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội bt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế;
 • Đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế.

      Lĩnh vực cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

 • Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

Nội dung quyết định 2403/QĐ-UBND năm 2019

      Quyết định 2403/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu. Bạn đọc có thể tham khảo và tải toàn bộ nội dung văn bản dưới đây:


Quyết định 2403/QĐ-UBND năm 2019

TẢI NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH 2403/QĐ-BHXH NĂM 2019


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2403/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 27 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH BẠC LIÊU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 • Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
 • Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
 • Căn cứ Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 05 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã;
 • Càn cứ Quyết định số 146/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu;
 • Căn cứ Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu;
 • Xét đề nghị của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh tại Tờ trình số 1073/TTr-BHXH ngày 06 tháng 12 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liê(Phụ lục đính kèm).

      Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Phụ lục 18 Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu, được ban hành kèm theo Quyết định số 1798/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh Bạc Liêu.

      Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Cục Kiểm soát TTHC, VPCP (để báo cáo);
– Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
– Các PCVP UBND tỉnh;
– Phòng KGVX (P.Phòng-Quyên);
– Cổng TTĐT Tỉnh;
– Lưu: VT, KSTTHC-128 (TT)

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lâm Thị Sang


Các văn bản có liên quan

      Dưới đây là một vài văn bản có liên quan đến văn bản trên, nếu bạn đọc cần tra cứu thêm những nội dung có liên quan bạn có thể tham khảo các văn bản dưới đây:

 • Quyết định 999/QĐ-BHXH Quy định tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính về BHXH, BHYT, BHTN;
 • Quyết định 636/QĐ-BHXH năm 2016 quy định hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành;
 • Quyết định 432/QĐ-BHXH thành lập phòng Kiểm soát thủ tục hành chính;
 • Quyết định 832/QĐ-BHXH năm 2013 xử lí kết quả rà soát văn bản Bảo hiểm xã hội.

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề Quyết định 2403/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng./.


 

Đánh giá post

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *