QUYẾT ĐỊNH 25/QĐ-UBND NĂM 2020 VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2017/QĐ-UBND NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM 2017 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH KHÔNG THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QŨY BẢO HIỂM Y TẾ TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

      Quyết định 25/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ Quyết định 51/2017/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Để hiểu cụ thể chi tiết hơn, qua bài viết này, Luật Quang Huy sẽ gửi đến bạn đọc toàn bộ nội dung văn bản này.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung quyết định 25/QĐ-UBND năm 2020

      Bãi bỏ Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

      Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng năm 2020.

      Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nội dung quyết định 25/QĐ-UBND năm 2020

      Quyết định 25/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ Quyết định 51/2017/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.


Quyết định 25/QĐ-UBND năm 2020

TẢI NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH 25/QĐ-UBND NĂM 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 25/2020/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 22 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2017/QĐ-UBND NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM 2017 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH KHÔNG THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QŨY BẢO HIỂM Y TẾ TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

  • Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
  • Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
  • Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
  • Căn cứ Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

      Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 424/TTr-SYT ngày 12 tháng 02 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

      Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng năm 2020.

      Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
– Chính phủ;
– Bộ Y tế;
– Bộ Tài chính;
– Vụ Pháp chế- Bộ Y tế;
– Vụ Pháp chế-Bộ tài chính;
– Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
– Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
– TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
– CT, các PCT UBND tỉnh;
– Như Điều 3;
– Sở Tư pháp;
– CVP; PVP: Long, Nhung, CVK;
– Trung tâm Công báo – Tin học tỉnh;
– Lưu: VT.


Các văn bản có liên quan

     Nếu bạn cần tra cứu cụ thể các loại ngành nghề được liệt kê hoặc các vấn đề có liên quan đến nội dung của văn bản này, bạn có thể tham khảo các quy định ở các văn bản sau đây:

  • Quyết định 12/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 51/2017/QĐ-UBND Quy định về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Ngãi quản lý;
  • Nghị quyết 16/2019/NQ-HĐND quy định về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;
  • Quyết định 515/QĐ-BHXH năm 2020 về Quy chế quản lý cơ sở dữ liệu hộ gia đình và mã số bảo hiểm xã hội của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề Quyết định 25/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ Quyết định 51/2017/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng./.


Đánh giá post

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *