QUYẾT ĐỊNH 2583/2014/QĐ-UBND VỀ QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP DO THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG BAN HÀNH

         Quyết định 2583/2014/QĐ-UBND về quy chế phối hợp công tác thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do thành phố Hải Phòng ban hành


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung quyết định 2583/2014/QĐ-UBND

       Bảo hiểm xã hội thành phố là cơ quan chủ trì tham mưu và chịu trách nhiệm trước Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức thực hiện các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho các đối tượng quản lý trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật và Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

       Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Y tế tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố trong việc thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

       Chủ trì xây dựng, thực hiện kế hoạch kiểm tra liên ngành việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN của các đơn vị sử dụng lao động, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT. Báo cáo, đề xuất các cấp có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN của tổ chức, cá nhân; phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đề xuất việc khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc chấp hành, thực hiện BHXH, BHYT, BHTN.

       Thường xuyên kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm cơ sở vật chất, tăng cường rà soát cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho các đơn vị trực thuộc để thực hiện tốt nhiệm vụ tổ chức thực hiện chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

       Chủ động xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình, đề án thực hiện các nhiệm vụ BHXH, BHYT, BHTN được Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc cấp có thẩm quyền giao.

       Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng chế độ báo cáo, cơ chế trao đổi, cung cấp thông tin về đơn vị sử dụng lao động tham gia BHXH và người tham gia BHXH, BHTN; về cơ sở y tế thực hiện khám bệnh, chữa bệnh BHYT và người tham gia BHYT.

       Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và các ngành liên quan rà soát, tổng hợp số nhóm đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, kinh phí đề nghị quyết toán gửi Sở Tài chính trước ngày 30 tháng 5 hàng năm để làm cơ sở quyết toán theo quy định.


Nội dung quyết định 2583/2014/QĐ-UBND

      Quyết định 2583/2014/QĐ-UBND về quy chế phối hợp công tác thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do thành phố Hải Phòng ban hành có nội dung như sau:

Quyết định 2583/2014/QĐ-UBND

TẢI NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH 2583/2014/QĐ-UBND


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2583/2014/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 25 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

  • Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân số 11/2003/QH11 ngày 26/11/2003;
  • Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
  • Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008;
  • Xét đề nghị của Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng tại các Công văn số 1062/BHXH-PT ngày 17/9/2014 và số 1429/BHXH-KT ngày 18/11/2014; Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản số 46/BCTĐ-STP ngày 24/10/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp công tác thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

      Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

      Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc Bảo hiểm xã hội Hải Phòng, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Y tế; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
– Chính phủ;
– Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;
– Bộ Y tế;
– Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);
– Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
– CT, các PCT UBND TP;
– Như Điều 3;
– CPVP;
– Công báo TP;
– Các CV UBND TP;
– Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH

Dương Anh Điền

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP CÔNG TÁC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2583/2014/QĐ-UBND ngày 25/11/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

      Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

      1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định việc phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức của nhà nước, chính quyền địa phương trong công tác thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

      2. Đối tượng áp dụng: Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội Hải Phòng và tất cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

      Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

      1. Đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của các cấp ủy đảng; sự quản lý, điều hành thống nhất của chính quyền các cấp.

      2. Xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm chính và cơ quan có trách nhiệm phối hợp trong việc thực hiện công tác quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định.

      3. Việc phối hợp phải trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi cơ quan theo quy định. Sự phối hợp phải chặt chẽ, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

      4. Cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh theo quy định của pháp luật và nguồn lực của các cơ quan, tổ chức, địa phương có liên quan. Nêu cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong việc thực hiện BHXH, BHYT, BHTN.

      5. Các ngành có trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời theo yêu cầu của mỗi bên để phục vụ cho việc xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của từng ngành liên quan đến thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN tại địa phương.


Các văn bản có liên quan

      Đối với người lao động thì trợ cấp thất nghiệp là một trong những khoản hỗ trợ cần thiết để đảm bảo cho cuộc sống của người lao động vì vậy để đảm bảo quyền lợi người lao động thì người lao động Quốc hội đã bổ sung nhiều văn bản pháp luật để điều chỉnh hướng dẫn tham gia, hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm như sau:

  • Quyết định 2992/QĐ-UBND năm 2017 về các biểu mẫu báo cáo hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh do tỉnh phú thọ ban hành
  • Quyết định 2777/QĐ-BHXH năm 2015 thực hiện nghiệp vụ công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế do thành phố hà nội ban hành
  • Quyết định 1259/QĐ-BHXH năm 2016 quy định thực hiện tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thuộc bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội
  • Quyết định 08/2015/QĐ-TTG thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế do thủ tướng chính phủ ban hành
  • Quyết định 54/2015/QĐ-UBND về quy chế phối hợp trong công tác thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

       Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Quyết định 2583/2014/QĐ-UBND về quy chế phối hợp công tác thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do thành phố Hải Phòng ban hành . Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng ./.


Đánh giá post

Bài viết liên quan:

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *