QUYẾT ĐỊNH 2688/QĐ-BCĐ NĂM 2016 VỀ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ TOÀN DÂN DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ BAN HÀNH

      Quyết định 2688/QĐ-BCĐ năm 2016 về Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế toàn dân do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung Quyết định 2688/QĐ-BCĐ năm 2016

      Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế toàn dân tỉnh Phú Thọ”.

      Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan; Thành viên Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT toàn dân tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị căn cứ quyết định thực hiện.


Nội dung Quyết định 2688/QĐ-BCĐ năm 2016

      Quyết định 2688/QĐ-BCĐ năm 2016 về Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế toàn dân do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành có nội dung như sau:

Quyết định 2688/QĐ-BCĐ năm 2016
Quyết định 2688/QĐ-BCĐ năm 2016

TẢI NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH 2688/QĐ-BCĐ NĂM 2016


UBND TỈNH PHÚ THỌ
BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CSBHXH, BHYT TOÀN DÂN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2688/QĐ-BCĐ

Phú Thọ, ngày 24 tháng 10 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ TOÀN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHXH, BHYT TOÀN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

  • Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
  • Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014; Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014;
  • Căn cứ Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Thủ Tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 – 2020;
  • Căn cứ Quyết định số 2316/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân tỉnh Phú Thọ.
  • Xét đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT toàn dân tỉnh Phú Thọ, tại Tờ trình số 54/TTr-BHXH ngày 09/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế toàn dân tỉnh Phú Thọ.

      Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan; Thành viên Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT toàn dân tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị căn cứ quyết định thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– Bộ Y tế; BHXH Việt Nam (thay b/c);
– CT, các PCT;
– CVP, các PVP;
– CV NCTH;
– Lưu VT, VX2.

TRƯỞNG BAN
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH


Hà Kế San

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ TOÀN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: …./QĐ-BCĐ ngày… tháng 10 năm 2016 của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT toàn dân tỉnh Phú Thọ)

      Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

      Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

      1. Quy chế này quy định nguyên tắc, phương thức, nội dung, nhiệm vụ, trách nhiệm phối hợp giữa các ngành, các cấp và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội (gồm bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp) và bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

      2. Quy chế này áp dụng đối với các thành viên Ban chỉ đạo và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội (viết tắt là BHXH) và bảo hiểm y tế (viết tắt là BHYT) trên địa bàn tỉnh.

      Điều 2. Mục đích, yêu cầu.

      1. Phát huy tối đa hiệu quả, hiệu lực của việc thực hiện các quy định pháp luật, các văn bản của Đảng, Nhà nước về BHXH, BHYT; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền, các ngành, các cơ quan, tổ chức và nhân dân đối với việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội.

      2. Việc phối hợp phải tuân thủ pháp luật, tạo sự thống nhất trong công tác quản lý nhà nước về chính sách BHXH, BHYT giữa các cơ quan, tổ chức và các đơn vị có liên quan. Giải quyết kịp thời những yêu cầu hợp pháp của tổ chức, cá nhân liên quan đến BHXH, BHYT.

      Điều 3. Nguyên tắc làm việc.

      1. Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Các thành viên Ban chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, được cung cấp tài liệu và những thông tin cần thiết phục vụ nhiệm vụ được giao.

      2. Xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm chính và cơ quan có trách nhiệm phối hợp trong việc thực hiện công tác quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT theo đúng quy định.

      3. Việc phối hợp phải trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi cơ quan theo quy định. Sự phối hợp phải chặt chẽ, hiệu quả, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT.

      4. Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời theo yêu cầu để phục vụ cho việc xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của từng ngành liên quan đến thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại địa phương.

      …


Một số văn bản có liên quan

      Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế là chính sách quan trọng với người lao động hiện nay. Vì thế cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành những văn bản pháp luật điều chỉnh vấn đề này

  • Nghị quyết 28-NQ/TW năm 2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội do Ban Chấp hàng Trung ương ban hành
  • Nghị quyết 125/NQ-CP năm 2018 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội do Chính phủ ban hành
  • Quyết định 2316/QĐ-UBND năm 2016 thành lập Ban chỉ đạo Thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế toàn dân tỉnh Phú Thọ
  • Chỉ thị 05/CT-TTg năm 2015 về tăng cường thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Quyết định 2688/QĐ-BCĐ năm 2016 về Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế toàn dân do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyển qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng ./.


 

Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G