QUYẾT ĐỊNH 2753/QĐ-UBND NĂM 2018 VỀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 29-CTR/TU THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 28-NQ/TW VỀ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI DO TỈNH ĐẮK LẮK BAN HÀNH

      Quyết định 2753/QĐ-UBND năm 2018 về kế hoạch thực hiện chương trình 29-CTR/TU thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về chính sách bảo hiểm xã hội do tỉnh Đắk Lắk ban hành. Luật Quang Huy sẽ gửi tới bạn đọc nội dung cụ thể của văn bản này.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung quyết định 2753/QĐ-UBND năm 2018

      Căn cứ các mục tiêu, nội dung cải cách, nhiệm vụ và giải pháp tại Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương Khóa XII và Chương trình số 29-CTr/TU ngày 21 tháng 8 năm 2018 của Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện với những nội dung chính như sau:

      Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, thẩm quyền, nhiệm vụ được giao chỉ đạo, xây dựng ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, Chương trình số 29-CTr/TU và Kế hoạch này của UBND tỉnh trong quý IV năm 2018; tổ chức thực hiện kế hoạch hành động của Sở, ngành; UBND huyện, thị xã, thành phố định kỳ trước 30/11 hằng năm báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

      Sở Lao động – Thương binh và Xã hội:

  • Theo dõi, đôn đốc việc triển khai Kế hoạch; định kỳ vào tháng 12 hằng năm tổng hợp tiến độ triển khai, báo cáo và kiến nghị UBND tỉnh các biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện đồng bộ có hiệu quả Kế hoạch.
  • Phối hợp với các Sởban, ngành, cơ quan liên quan và các cơ quan của Đảng, HĐND, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội trong việc triển khai có hiệu quả, đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch.

      Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: Đề xuất giải pháp đảm bảo nguồn lực để thực hiện Kế hoạch; xây dựng cơ chế huy động các nguồn lực xã hội hóa, cơ chế và nguồn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương đảm bảo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó đặc biệt lưu ý nguồn lực và cơ chế thực hiện các chính sách về lương hưu xã hội và hỗ trợ cho nông dân, người nghèo, người có thu nhập thấp, lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

      Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai thực hiện đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch và hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 6 tháng, năm hoặc khi có yêu cầu về kết quả thực hiện Chương trình số 29-CTr/TU, Nghị quyết số 28-NQ/TW để Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.


Nội dung quyết định 2753/QĐ-UBND năm 2018

      Quyết định 2753/QĐ-UBND năm 2018 do về kế hoạch thực hiện chương trình 29-CTR/TU thực hiện nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội do tỉnh Đắk Lắk ban hành có nội dung cụ thể như sau:


Quyết định 2753/QĐ-UBND năm 2018

TẢI NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH 2753/QĐ-UBND NĂM 2018


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2753/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 24 tháng 10 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH SỐ 29-CTR/TU NGÀY 21/8/2018 CỦA TỈNH ỦY VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 28-NQ/TW NGÀY 23/5/2018 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XII VỀ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  • Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;
  • Căn cứ Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo him xã hội;
  • Căn cứ Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo him xã hội;
  • Căn cứ Chương trình số 29-CTr/Tngày 21/8/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội;
  • Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1781/SLĐTBXH-LĐTLBHXH ngày 05 tháng 10 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chương trình số 29-CTr/TU, ngày 21/8/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 05 năm 2018 Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

      Điều 2. Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch.

      Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký.

 


Nơi nhận:
– Như điều 3;
– Văn phòng Chính phủ (b/c);
– TT Tỉnh ủy(b/c);
– TT HĐND tỉnh (h/c);
– CT, PCT UBND tỉnh;
– CVP, PCVP UBND t
nh;
– Phòng: TH, HCTC (QC42HT);
– Lưu: VT, KGVX (Ng-65b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

H’Yim Kđoh

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH SỐ 29-CTR/TU, NGÀY 21/8/2018 CỦA TỈNH ỦY VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 28-NQ/TW NGÀY 23 THÁNG 5 NĂM 2018 HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 7 KHÓA XII VỀ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI
(Kèm theo Quyết định số 2753/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của UBND tỉnh)

       Căn cứ các mục tiêu, nội dung cải cách, nhiệm vụ và giải pháp tại Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương Khóa XII (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 28-NQ/TW) và Chương trình số 29-CTr/TU ngày 21 tháng 8 năm 2018 của Tỉnh ủy (sau đây gọi tắt là Chương trình số 29-CTr/TU), UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện với những nội dung chính như sau:

      I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

      1. Tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW, Chương trình số 29-CTr/TU tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động của lãnh đạo các cấp, các ngành, người lao động, người sử dụng lao động.


Các văn bản có liên quan

      Dưới đây là một vài văn bản có liên quan đến văn bản trên, nếu bạn đọc cần tra cứu thêm những nội dung có liên quan bạn có thể tham khảo các văn bản dưới đây:

  • Thông tư 64/2019/TT-BTC: sửa đổi Thông tư 314/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 24/2016/NĐ-CP quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
  • Công văn 989/LĐTBXH-TCCB năm 2018: về thực hiện nội dung quản lý nhà nước của Bộ đối với hội, quỹ hoạt động trong phạm vi cả nước do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành
  • Nghị định 30/2016/NĐ-CP: quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về Quyết định 2753/QĐ-UBND năm 2018 về kế hoạch thực hiện chương trình 29-CTR/TU thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về chính sách bảo hiểm xã hội do tỉnh Đắk Lắk ban hành. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

      Trân trọng./.


 

Đánh giá post

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *