QUYẾT ĐỊNH 2777/QĐ-BHXH NĂM 2015 THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP; QUẢN LÝ SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI, THẺ BẢO HIỂM Y TẾ DO THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN HÀNH

     Quyết định 2777/QĐ-BHXH năm 2015 thực hiện nghiệp vụ công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế do thành phố hà nội ban hành.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung quyết định 2777/QĐ-BHXH năm 2015

      BHXH Thành phố Hà Nội

      Thu BHXH, BHYT, BHTN các đơn vị chưa phân cấp cho BHXH huyện.

      Giải quyết các trường hợp truy thu, hoàn trả (hoàn trả bằng tiền); tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đơn vị, người tham gia BHXH, BHYT, BHTN do BHXH Thành phố trực tiếp thu.

      Giải quyết truy thu cộng nối thời gian trước ngày 01/01/2007 đối với các trường hợp có tổng thời gian truy thu từ 12 tháng trở lên do BHXH huyện trực tiếp thu.

      Giải quyết các trường hợp báo giảm có tổng thời gian thoái giảm từ 12 tháng trở lên (không gồm thoái giảm thời gian đóng trùng BHXH) do BHXH huyện trực tiếp thu.

      Giải quyết các trường hợp đơn vị không còn tại địa điểm đăng ký kinh doanh (đơn vị mất tích); đơn vị có chủ là người nước ngoài bỏ trốn khỏi Việt Nam; đơn vị không còn hoạt động, không có người quản lý, điều hành; đơn vị giải thể, phá sản.

      Giải quyết mở mã đơn vị giao dịch trở lại đối với đơn vị không còn tại địa điểm đăng ký kinh doanh (đơn vị mất tích); đơn vị có chủ là người nước ngoài bỏ trốn khỏi Việt Nam; đơn vị không còn hoạt động, không có người quản lý, điều hành sau khi cơ quan BHXH đã đưa vào ngừng giao dịch.

      Giải quyết các trường hợp điều chỉnh tăng, giảm tiền lãi do cán bộ hạch toán thu sai.

      Thu BHYT phần ngân sách nhà nước hỗ trợ của đối tượng do ngân sách Thành phố đóng; tiền hỗ trợ mức đóng BHYT, BHXH tự nguyện của ngân sách Thành phố.

       Ghi thu tiền đóng BHYT do quỹ BHXH, qu BHTN đảm bảo không phân cấp cho BHXH huyện.

      Thu BHXH tự nguyện đối tượng theo Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg (nếu có).


Nội dung quyết định 2777/QĐ-BHXH

      Quyết định 2777/QĐ-BHXH năm 2015 thực hiện nghiệp vụ công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế do thành phố Hà Nội ban hành.


Quyết định 2777/QĐ-BHXH năm 2015
Quyết định 2777/QĐ-BHXH năm 2015

TẢI NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH 2777/QĐ-BHXH


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2777/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP; QUẢN LÝ SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI, THẺ BẢO HIỂM Y TẾ

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  • Căn cứ Quyết định số 99/QĐ-BHXH ngày 28/01/2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội địa phương;
  • Căn cứ Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế;
  • Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý thu, Trưởng phòng Khai thác và thu nợ, Trưởng phòng Cấp sổ, thẻ.

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thực hiện nghiệp vụ công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội.

       Điều 2. Quyết định này được thực hiện từ ngày 01/01/2016. Các Ông (bà): Chánh văn phòng, Trưởng các phòng nghiệp vụ và Giám đốc Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã thuộc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điu 2;
– Giám đốc, các PGĐ;
– BHXH Việt Nam (đ
 b/c);
– Lưu: VP, QLT, CST, KTTN.

GIÁM ĐỐC


Nguyễn Thị Phương Mai

QUY ĐỊNH

THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC THU BẢO HIỂM XÃ HỘI (BHXH), BẢO HIỂM Y TẾ (BHYT), BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP (BHTN); QUẢN LÝ SỔ BHXH, THẺ BHYT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định 
số 2777/QĐ-BHXH ngày 31/12/2015 của Giám đc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội)

       A. VỀ THU BHXH, BHYT, BHTN

       I. Phân cấp quản lý

       1. BHXH Thành phố

       1.1. Thu BHXH, BHYT, BHTN các đơn vị chưa phân cấp cho BHXH huyện.

        Giải quyết các trường hợp truy thu, hoàn trả (hoàn trả bằng tiền); tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đơn vị, người tham gia BHXH, BHYT, BHTN do BHXH Thành phố trực tiếp thu.

       Giải quyết truy thu cộng nối thời gian trước ngày 01/01/2007 đối với các trường hợp có tổng thời gian truy thu từ 12 tháng trở lên do BHXH huyện trực tiếp thu.

        Giải quyết các trường hợp báo giảm có tổng thời gian thoái giảm từ 12 tháng trở lên (không gồm thoái giảm thời gian đóng trùng BHXH) do BHXH huyện trực tiếp thu.


Các văn bản có liên quan

       Đối với người lao động thì trợ cấp thất nghiệp là một trong những khoản hỗ trợ cần thiết để đảm bảo cho cuộc sống của người lao động vì vậy để đảm bảo quyền lợi người lao động thì người lao động Quốc hội đã bổ sung nhiều văn bản pháp luật để điều chỉnh hướng dẫn tham gia, hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm như sau:

  • Quyết định 838/QĐ-BHXH: năm 2017 quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do bảo hiểm xã hội việt nam ban hành
  • Nghị định 61/2015/NĐ-CP: Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm được ban hành ngày 09/07/2015, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/09/2015. Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động và Luật Việc làm về chính sách việc làm công, hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên và Quỹ quốc gia về việc làm.
  • Luật Việc làm 2013:Theo Luật việc làm được Quốc hội thông qua, từ ngày 01/01/2015 toàn bộ người lao động có hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)Mức đóng BHTN vẫn là 2%, trong đó người sử dụng lao động đóng 1%, người lao động đóng 1%. Đáng chú ý là trường hợp người sử dụng lao động dưới 10 lao động cũng sẽ phải tham gia BHTN bắt buộc. Các quy định về BHTN trong Luật Việc làm 2013 này sẽ thay thế cho toàn bộ các quy định trước đó tại Luật BHXH 2006
  • Thông tư 28/2015/ TT-BLĐTBXH: hướng dẫn thực hiện điều 52 của luật việc làm và một số điều của nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp do bộ trưởng bộ lao động – thương binh và xã hội ban hành.

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Quyết định 2777/QĐ-BHXH năm 2015 thực hiện nghiệp vụ công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế do thành phố Hà Nội ban hành. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

      Trân trọng ./.


 

Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G