QUYẾT ĐỊNH 2962/QĐ-UBND NĂM 2019 CÔNG BỐ DANH MỤC VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI CẤP HUYỆN ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO PHƯƠNG ÁN “5 TẠI CHỖ” TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH

      Quyết định 2962/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội cấp huyện được thực hiện theo phương án “5 tại chỗ” tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Vậy cụ thể nội dung văn bản quy định ra sao, áp dụng quy định vào thực tiễn như thế nào, Luật Quang Huy sẽ gửi tới bạn đọc nội dung của văn bản qua bài viết này.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung quyết định 2962/QĐ-UBND năm 2019

      Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục và Quy trình nội bộ 01 (một) thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội cấp huyện được thực hiện theo phương án “5 tại chỗ” tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình (có Phụ lục kèm theo).

      Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2019 và thay thế Phần 2. Thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện, Phụ lục kèm theo Quyết định số 1898/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội thực hiện tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

      Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nội dung quyết định 2962/QĐ-UBND năm 2019

      Quyết định 2962/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội cấp huyện được thực hiện theo phương án “5 tại chỗ” tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Bạn có thể tải nội dung văn bản dưới đây:

Quyết định 2962/QĐ-UBND năm 2019

TẢI NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH 2962/QĐ-UBND 2019


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2962/-UBND

Thái Bình, ngày 22 tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIQUYẾT CA BẢO HIỂM XÃ HỘCẤP HUYỆN ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO PHƯƠNG ÁN “5 TẠI CHỖ” TẠBỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  • Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
  • Căn c các Nghị định của Chính phủ: số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
  • Căn cứ Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

      Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục và Quy trình nội bộ 01 (một) thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội cấp huyện được thực hiện theo phương án “5 tại chỗ” tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình (có Phụ lục kèm theo).

      Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2019 và thay thế Phần 2. Thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện, Phụ lục kèm theo Quyết định số 1898/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội thực hiện tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

      Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Chủ tịch, các PCT UBND t
nh;
– Cổng Thông tin điện t
 ca tỉnh (file điện t);
– Lưu: VT, NCKSTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Khắc Thận

PHỤ LỤC

DANH MỤC VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2962/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2019 của y ban nhân dân tỉnh Thái Bình).

PHN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ thực hiện

Lĩnh vực cấp sổ Bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT)

1

Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT (Thủ tục số 5 Phần I Phụ lục Quyết định s 929/QĐ-BHXH ngày 26/7/2018 của Bảo him xã hội Việt Nam)Quyết định số 929/QĐ-BHXH ngày 26/7/2018 của Bảo him xã hội Vit Nam về vic công bố TTHC được sa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thu BHXH, BHYT, bảo hiểm tự nguyện, bảo hiểm tai nạn lađộng, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT thuộc thm quyền giải quyết của Bảo him xã hội Việt Nam.

1.1

Trường hợp 1: Cấp lại thẻ BHYT do mất, hỏng,

1.2

Trường hp 2: Cấp lại thẻ BHYT do thay đổi thông tin

1.3

Trường hợp 3: Cấp lại sổ BHXH do mất

1.4

Trường hợp 4: Cấp lại sổ BHXH do hỏng

1.5

Trường hợp 5: Cấp lại tờ rời do mất, hỏng


Các văn bản có liên quan

      Dưới đây là một vài văn bản có liên quan đến văn bản trên, nếu bạn đọc cần tra cứu thêm những nội dung có liên quan bạn có thể tham khảo các văn bản dưới đây:

  • Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
  • Quyết định 4520/QĐ-BYT năm 2016 đính chính Thông tư 14/2016/TT-BYT hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;
  • Quyết định 51/2018/QĐ-TTg về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2019-2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề Quyết định 2962/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội cấp huyện được thực hiện theo phương án “5 tại chỗ” tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng./.


Đánh giá post

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *