QUYẾT ĐỊNH 3015/QĐ-BHXH NĂM 2017 VỀ QUY ĐỊNH VIỆC THAM GIA ĐẤU THẦU THUỐC CỦA CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI CƠ SỞ Y TẾ

       Sau một thời gian dự thảo, Quyết định 3015/QĐ-BHXH năm 2017 về quy định việc tham gia đấu thầu thuốc của cơ quan Bảo hiểm xã hội tại cơ sở y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 15 tháng 12 năm 2017.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung của Quyết định 3015/QĐ-BHXH năm 2017

       Phạm vi điều chỉnh của quyết định này: Quy định cụ thể hóa việc tham gia đấu thầu thuốc của cơ quan bảo hiểm xã hội tại các cơ sở y tế theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 77 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, khoản 4 Điều 40 Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập và các văn bản hướng dẫn.

       Đối tượng áp dụng bao gồm:

 • Các đơn vị, cá nhân thuộc hệ thống bảo hiểm xã hội Việt Nam được Tổng Giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam cử tham gia vào các hội đồng đấu thầu thuốc (bao gồm đấu thầu thuốc tập trung Quốc gia, đàm phán giá thuốc, đấu thầu mua thuốc của các cơ sở y tế thuộc Bộ Y tế và các Bộ, Ngành) và giao nhiệm vụ.
 • Các đơn vị, cá nhân thuộc bảo hiểm xã hội tỉnh được Giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh cử tham gia vào các hội đồng đấu thầu thuốc (bao gồm đấu thầu thuốc tập trung cấp địa phương, đấu thầu mua thuốc của các cơ sở y tế thuộc địa bàn quản lý, kể cả các cơ sở y tế thuộc Bộ, Ngành) và giao nhiệm vụ.

       Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 12 năm 2017.


Nội dung của Quyết định 3015/QĐ-BHXH năm 2017

       Quyết định 3015/QĐ-BHXH năm 2017 về quy định việc tham gia đấu thầu thuốc của cơ quan Bảo hiểm xã hội tại cơ sở y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành có nội dung như sau:


TẢI NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH 3015/QĐ-BHXH NĂM 2017


Quyết định 3015/QĐ-BHXH năm 2017
Quyết định 3015/QĐ-BHXH năm 2017

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3105/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THAM GIA ĐẤU THẦU THUỐC CỦA CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

 • Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;
 • Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016;
 • Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
 • Căn cứ Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
 • Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung;
 • Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BYT ngày 05 tháng 5 năm 2016 của Bộ Y tế Ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuc được áp dụng hình thức đàm phán giá;
 • Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BYT ngày 05 tháng 5 năm 2016 của Bộ Y tế Ban hành Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuc và khả năng cung cấp;
 • Căn cứ Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập;
 • Theo đề nghị của Trưởng ban Dược và Vật tư y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

       Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc tham gia đấu thầu thuốc của cơ quan Bảo hiểm xã hội tại các cơ sở y tế.

       Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2017. Bãi bỏ các quy định khác trái với Quyết định này.


Văn bản có liên quan

 • Luật Dược 2016: quy định về chính sách của Nhà nước về dược và phát triển công nghiệp dược; hành nghề dược; kinh doanh dược; đăng ký, lưu hành, thu hồi thuốc và nguyên liệu làm thuốc; dược liệu và thuốc cổ truyền; đơn thuốc và sử dụng thuốc; thông tin thuốc, cảnh giác dược và quảng cáo thuốc;…
 • Quyết định 3105/QĐ-BHXH năm 2017: Quy định việc tham gia đấu thầu thuốc của cơ quan Bảo hiểm xã hội tại các cơ sở y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành. Quyết định này quy định cụ thể hóa việc tham gia đấu thầu thuốc của cơ quan bảo hiểm xã hội tại các cơ sở y tế, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập và các văn bản hướng dẫn.
 • Thông tư 31/2016/TT-BYT: Quy định chi tiết mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu và vị thuốc cổ truyền tại cơ sở y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. Thông tư này quy định ban hành các mẫu hồ sơ, các thông tin cần cập nhật lên trang thông tin điện tử, hồ sơ mời thầu của các gói thầu.

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Quyết định 3015/QĐ-BHXH năm 2017 về quy định việc tham gia đấu thầu thuốc của cơ quan Bảo hiểm xã hội tại cơ sở y tế. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng ./.


Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G