QUYẾT ĐỊNH 3252/QĐ-UBND NĂM 2019 VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC BẢO HIỂM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

      Quyết định 3252/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực bảo hiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Vậy cụ thể nội dung văn bản quy định ra sao, Luật Quang Huy sẽ gửi tới bạn đọc nội dung của văn bản qua bài viết này.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung quyết định 3252/QĐ-UBND năm 2019

      Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chnh ban hành mới lĩnh vực bảo hiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của y ban nhân dân tỉnh.

  • Chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang, Khánh Hòa;
  • Chấm dứt việc hưởng hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp và hoàn phí bảo hiểm nông nghiệp: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang, Khánh Hòa.

      Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

      Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưng các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nội dung quyết định 3252/QĐ-UBND năm 2019

      Quyết định 3252/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực bảo hiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Bạn có thể tải nội dung văn bản dưới đây:

Quyết định 3252/QĐ-UBND năm 2019

TẢI NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH 3252/QĐ-UBND 2019


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3252/QĐ-UBND

Khnh Hòa, ngày 24 tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC BẢO HIỂM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

  • Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
  • Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
  • Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

      Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 2707/TTr-SNN ngày 19/9/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chnh ban hành mới lĩnh vực bảo hiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của y ban nhân dân tỉnh.

      Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

      Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưng các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3 (t/h);
– Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
– Trung tâm Công báo;
– Cổng TTĐT tỉnh, Cổng TTĐT CCHC tỉnh;
– Trung tâm CNTT&DVHCCTT tỉnh;
– Lưu: VT, LH, ĐL.

CHỦ TỊCH

Lê Đức Vinh

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC BẢO HIỂM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3252/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

      1. Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)

Căn cứ pháp lý

 Lĩnh vực bảo hiểm    

1.

Chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước

BTC-KHA-287492

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cụ thể:

– Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hoàn thành việc thẩm định trình UBND tỉnh ban hành Quyết định: 10 ngày làm việc.

– UBND tnh ban hành Quyết định chi trả: 06 ngày làm việc.

– Sở Tài chính lập lệnh chi tiền cho doanh nghiệp bảo hiểm qua Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh: 10 ngày làm việc.

– Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh thực hiện chuyển tiền về tài khoản của doanh nghiệp bảo hiểm mở tại các ngân hàng thương mại: 04 ngày làm việc.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang, Khánh Hòa.Không– Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000;

– Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/10/2010;

– Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp.

– Quyết định số 1707/QĐ-BTC ngày 29/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực bảo hiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chnh.

2.

Chấm dứt việc hưởng hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp và hoàn phí bảo hiểm nông nghiệp

BTC-KHA-287493

30 ngy làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cụ thể:

– Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hoàn thành việc thẩm định trình UBND tỉnh ban hành Quyết định: 10 ngày làm việc.

– UBND tỉnh ban hành Quyết định chi trả: 06 ngày làm việc.

– Sở Tài chính lập lệnh chi tiền cho doanh nghiệp bảo hiểm qua Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh: 10 ngày làm việc.

– Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh thực hiện chuyển tiền về tài khoản của doanh nghiệp bảo hiểm mở tại các ngân hàng thương mại: 04 ngày làm việc.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang, Khánh Hòa.Không– Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000;

– Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/10/2010;

– Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chnh phủ về bảo hiểm nông nghiệp.

– Quyết định số 1707/QĐ-BTC ngày 29/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực bảo hiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

 


Các văn bản có liên quan

      Dưới đây là một vài văn bản có liên quan đến văn bản trên, nếu bạn đọc cần tra cứu thêm những nội dung có liên quan bạn có thể tham khảo các văn bản dưới đây:

  • Quyết định số 1707/QĐ-BTC ngày 29/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực bảo hiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính;
  • Quyết định 769/QĐ-UBND-HC năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông lĩnh vực Lao động – Việc làm – Bảo hiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;
  • Quyết định 6182/QĐ-UBND năm 2016 về ủy quyền Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội quyết định thực hiện chế độ bảo hiểm y tế đối với đối tượng thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề Quyết định 3252/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực bảo hiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng./.


Đánh giá post

Bài viết liên quan:

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *