QUYẾT ĐỊNH 331/QĐ-UBND NĂM 2017 THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM Y TẾ THEO QUYẾT ĐỊNH 290/2005/QĐ-TTG

      Quyết định 331/QĐ-UBND năm 2017 thực hiện chế độ Bảo hiểm y tế theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg do tỉnh Ninh Bình ban hành.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung quyết định 331/QĐ-UBND năm 2017

      Quyết định 331/QĐ-UBND quy định về việc thực hiện chế độ Bảo hiểm y tế đối với 02 (hai) người thuộc đối tượng quy định tại Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ (có danh sách kèm theo).

      Quyết định 331/QĐ-UBND được ban hành ngày 14 tháng 06 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Quyết định này nêu rõ việc giao UBND các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện mua thẻ Bảo hiểm y tế cho những người có tên trong danh sách tại Điều 1 theo quy định.


Nội dung quyết định 331/QĐ-UBND năm 2017

      Quyết định 331/QĐ-UBND năm 2017 thực hiện chế độ Bảo hiểm y tế theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg do tỉnh Ninh Bình ban hành có nội dung như sau:

Quyết định 331/QĐ-UBND năm 2017
Quyết định 331/QĐ-UBND năm 2017

TẢI NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH 331/QĐ-UBND NĂM 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 331/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 14 tháng 06 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/V THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM Y TẾ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 290/2005/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

  • Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
  • Căn cứ Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước;
  • Căn cứ Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/02/2005 của Bộ Quốc phòng – Bộ Lao động Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ;
  • Căn cứ Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ trưởng Bộ Y tế và bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế;
  • Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 80/TTr-LĐTBXH-NCC ngày 07/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Thực hiện chế độ Bảo hiểm y tế đối với 02 (hai) người thuộc đối tượng quy định tại Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ (có danh sách kèm theo).

      Điều 2. Giao UBND các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện mua thẻ Bảo hiểm y tế cho những người có tên trong danh sách tại Điều 1 theo quy định.

      Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

      Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính; Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: Ninh Bình, Kim Sơn; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và những người có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Một sô văn bản có liên quan

      Một số văn bản liên quan đến quyết định 331/QĐ-UBND năm 2017 thực hiện chế độ Bảo hiểm y tế theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg do tỉnh Ninh Bình ban hành như sau:

  • Quyết định 98/QĐ-LĐTBXH: quy định về Chương trình công tác lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành
  • Quyết định 977/QĐ-UBND năm 2018: công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực việc làm, an toàn lao động, huấn luyện an toàn-vệ sinh lao động, giáo dục nghề nghiệp, bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Yên
  • Quyết định 1711/QĐ-UBND năm 2017: công bố thủ tục hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Thanh Hóa

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Quyết định 331/QĐ-UBND năm 2017 thực hiện chế độ Bảo hiểm y tế theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg do tỉnh Ninh Bình ban hành. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

      Trân trọng ./.


 

Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G