QUYẾT ĐỊNH 340/QĐ-UBND NĂM 2020 VỀ ĐỊA BÀN ĐƯỢC HỖ TRỢ PHÍ BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

      Quyết định 340/QĐ-UBND năm 2020 về địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp do tỉnh Nghệ An ban hành. Vậy cụ thể nội dung văn bản quy định ra sao, áp dụng quy định vào thực tiễn như thế nào, Luật Quang Huy sẽ gửi tới bạn đọc nội dung của văn bản qua bài viết này.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung quyết định 340/QĐ-UBND năm 2020

      Địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp:

      Đối với cây lúa: Tất cả các xã, thị trấn thuộc 8 huyện: Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu, Nam Đàn, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Thanh Chương, Đô Lương.

      Đối với trâu, bò: Tất cả các xã, thị trấn thuộc 6 huyện: Đô Lương, Thanh Chương, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Quỳ Hợp, Yên Thành và 4 xã của huyện Tương Dương, gồm: Tam Quang, Tam Thái, Tam Đình, Thạch Giám.

      Các địa bàn tại Điều 1 của Quyết định này được hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ và Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg ngày 26/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

      Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.


Nội dung quyết định 340/QĐ-UBND năm 2020

      Quyết định 340/QĐ-UBND năm 2020 về địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp do tỉnh Nghệ An ban hành. Bạn có thể theo dõi toàn bộ nội dung văn bản dưới đây:

Quyết định 340/QĐ-UBND năm 2020

TẢI NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH 340/QĐ-UBND 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 340/-UBND

Nghệ An, ngày 10 tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ĐỊA BÀN ĐƯC HỖ TRỢ PHÍ BẢO HIM NÔNG NGHIỆP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

  • Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
  • Căn cứ Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp;
  • Căn cứ Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg ngày 26/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp;

      Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 283/SNN.KHTC ngày 07/02/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp:

      1. Đối với cây lúa: Tất cả các xã, thị trấn thuộc 8 huyện: Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu, Nam Đàn, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Thanh Chương, Đô Lương.

      2. Đối với trâu, bò: Tất cả các xã, thị trấn thuộc 6 huyện: Đô Lương, Thanh Chương, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Quỳ Hợp, Yên Thành và 4 xã của huyện Tương Dương, gồm: Tam Quang, Tam Thái, Tam Đình, Thạch Giám.

      Điều 2. Các địa bàn tại Điều 1 của Quyết định này được hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ và Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg ngày 26/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

      Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

      Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện tại Điều 1; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Các Bộ: TC, NN&PTNT, VPCP;
– Thường trực T
nh ủy, HĐND tỉnh;
– Chủ tịch UBND t
nh;
– Phó Chủ tịch (NN) UBND t
nh;
– CVP, PVP (KT)
 UBND tnh;
– Báo NA, Đài PTTH Nghệ An;
– Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
– Phòng NN UBND tỉnh;
– Lưu: VT
NN (D.Hùng).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Nghĩa Hiếu


Các văn bản có liên quan

      Dưới đây là một vài văn bản có liên quan đến văn bản trên, nếu bạn đọc cần tra cứu thêm những nội dung có liên quan bạn có thể tham khảo các văn bản dưới đây:

  • Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn;
  • Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn;
  • Quyết định 625/QĐ-BHXH năm 2016 Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề Quyết định 340/QĐ-UBND năm 2020 về địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp do tỉnh Nghệ An ban hành. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng./.


Đánh giá post

Bài viết liên quan:

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *