QUYẾT ĐỊNH 35/QĐ-UBND NĂM 2019 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU VỀ TỶ LỆ NGƯỜI LAO ĐỘNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI NĂM 2019 THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 32/2018/NQ-HĐND NGÀY 07 THÁNG 12 NĂM 2018 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI NĂM 2019

      Quyết định 35/QĐ-UBND năm 2019 về điều chỉnh chỉ tiêu tỷ lệ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội năm 2019 theo Nghị quyết 32/2018/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2019 do tỉnh Bình Định ban hành. Vậy cụ thể nội dung văn bản quy định ra sao, áp dụng quy định vào thực tiễn như thế nào, Luật Quang Huy sẽ gửi tới bạn đọc nội dung của văn bản qua bài viết này.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung quyết định 35/QĐ-UBND năm 2019

      Điều chỉnh chỉ tiêu về tỷ lệ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội năm 2019 theo Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2019 từ 16,5% xuống 14,5% (theo Quyết định số 357/QĐ-BHXH ngày 02 tháng 4 năm 2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc giao chỉ tiêu phát triển s người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2019-2021).

      Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này trên địa bàn tỉnh.

      Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

      Quyết định nàcó hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2019 và điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 của UBND tỉnh.


Nội dung quyết định 35/QĐ-UBND năm 2019

      Quyết định 35/QĐ-UBND năm 2019 về điều chỉnh chỉ tiêu tỷ lệ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội năm 2019 theo Nghị quyết 32/2018/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2019 do tỉnh Bình Định ban hành. Bạn có thể tải nội dung văn bản dưới đây:

Quyết định 35/QĐ-UBND năm 2019

TẢI NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH 35/QĐ-UBND 2019


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 35/2019/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 19 tháng 7 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU VỀ TỶ LỆ NGƯỜI LAO ĐỘNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI NĂM 2019 THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 32/2018/NQ-HĐND NGÀY 07 THÁNG 12 NĂM 2018 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI NĂM 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

  • Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
  • Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
  • Căn cứ Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh chỉ tiêu về tỷ lệ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội năm 2019 theo Nghị quyết s 32/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2019;

      Theo đề nghị của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Điều chỉnh chỉ tiêu về tỷ lệ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội năm 2019 theo Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2019 từ 16,5% xuống 14,5% (theo Quyết định số 357/QĐ-BHXH ngày 02 tháng 4 năm 2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc giao chỉ tiêu phát triển s người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2019-2021).

      Điều 2. Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này trên địa bàn tỉnh.

      Điều 3. Quyết định nàcó hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2019 và điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 của UBND tỉnh.

      Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– UBTV Quốc hội; Chính phủ (báo cáo);
– Bộ Lao động-TB&XH; BHXH Việt Nam;
– Cục Kiểm 
tra VBQPPL-B Tư pháp;
– TT Tỉnh 
y; TT HĐND tỉnh;
– CT, PCT UBND tỉnh;
– Đoàn ĐBQH tỉnh;
– UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
– Các sở, ban, ng
ành, hội đoàn thể liên quan;
– Bảo hiểm xã hội tỉnh;
– Lãnh đạo + CV VPUBND tỉnh;
– Trung tâm CB-TH tỉnh;

– Lưu: VT, K20.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Hồ Quốc Dũng


Các văn bản có liên quan

      Dưới đây là một vài văn bản có liên quan đến văn bản trên, nếu bạn đọc cần tra cứu thêm những nội dung có liên quan bạn có thể tham khảo các văn bản dưới đây:

  • Quyết định 1050/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau;
  • Quyết định 2962/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội cấp huyện được thực hiện theo phương án “5 tại chỗ” tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình;
  • Quyết định 669/QĐ-BHXH năm 2014 về Quy chế trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ Dự phòng rủi ro trong công tác chi trả chế độ bảo hiểm xã hội do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề Quyết định 35/QĐ-UBND năm 2019 về điều chỉnh chỉ tiêu tỷ lệ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội năm 2019 theo Nghị quyết 32/2018/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2019 do tỉnh Bình Định ban hành. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng./.


Đánh giá post

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *