QUYẾT ĐỊNH 352/QĐ-BHXH NĂM 2020 BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CỔNG DỊCH VỤ CÔNG VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN MỘT CỬA ĐIỆN TỬ NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI

      Quyết định 352/QĐ-BHXH năm 2020 quy định về hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung của quyết định 352/QĐ-BHXH năm 2020

      Dịch vụ công trực tuyến của BHXH Việt Nam vận hành liên tục 24/24 giờ.

      Ngày 06/3/2020, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ra Quyết định 352/QĐ-BHXH về việc ban hành Quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử ngành Bảo hiểm xã hội.

Dịch vụ công trực tuyến của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (gọi tắt là dịch vụ công trực tuyến) là dịch vụ hành chính công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam được đăng tải trên Cổng Dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cung cấp các thông tin cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng và được công bố trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

      Trong đó, dịch vụ công trực tuyến cung cấp dịch vụ công trực tuyến phải bảo đảm tính toàn vẹn, an toàn, đảm bảo tính pháp lý và vận hành liên tục 24/24 giờ hàng ngày. Đáng chú ý, cấm 06 hành vi sau khi sử dụng dịch vụ trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử BHXH Việt Nam:

      Thứ nhất, cản trở việc lựa chọn sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

      Thứ hai, thay đổi, xóa, hủy, giả mạo, sao chép, tiết lộ, hiển thị, di chuyển trái phép một phần hoặc toàn bộ thông điệp dữ liệu.

      Thứ ba, tạo ra hoặc phát tán chương trình phần mềm làm thay đổi, phá hoại hệ thống điều hành hoặc có hành vi khác nhằm phá hoại hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ hệ thống cung cấp dịch vụ trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử…


Nội dung của quyết định 352/QĐ-BHXH năm 2020

     Quyết định 352/QĐ-BHXH năm 2020 quy định về hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam  có nội dung như sau:

 

Quyết định 352/2020/ QĐ - BHXH
Quyết định 352/2020/ QĐ – BHXH

TẢI NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH 352/QĐ-BHXH NĂM 2020


 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 352/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CỔNG DỊCH VỤ CÔNG VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN MỘT CỬA ĐIỆN TỬ NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

 • Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;
 • Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015;
 • Căn cứ Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
 • Căn cứ Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp;
 • Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
 • Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ;
 • Căn cứ Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với Trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;
 • Căn cứ Quyết định số 3582/QĐ-BHXH ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định về quản lý hoạt động công nghệ thông tin trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
 • Căn cứ Quyết định 967/QĐ-BHXH ngày 20 tháng 06 năm 2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy chế bảo đảm an toàn thông tin trong ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Bảo hiểm xã hội;
 • Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử ngành Bảo hiểm xã hội.

      Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

      Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Tổng Giám đốc (để b/c);
– Các Phó Tổng Giám đốc;
– Lưu: VT, CNTT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Lương Sơn

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỔNG DỊCH VỤ CÔNG VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN MỘT CỬA ĐIỆN TỬ NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-BHXH ngày    tháng    năm 2020 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

       Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

      Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

      Quy chế này quy định về hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

      Điều 2. Đối tượng áp dụng

      1. Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

      2. Các tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến và quản trị vận hành Cổng Dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

      3. Các tổ chức, cá nhân khai thác và sử dụng thông tin dịch vụ công trực tuyến do Bảo hiểm xã hội Việt Nam cung cấp.

       Điều 3. Giải thích từ ngữ

      1. Cổng Dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam: là cổng tích hợp thông tin về dịch vụ công trực tuyến, tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở tích hợp và chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Ngành.

     2. Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam: là hệ thống thông tin nội bộ có chức năng hỗ trợ việc tiếp nhận, giải quyết, theo dõi tình hình tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bảo hiểm xã hội; được phép kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống khác theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (sau đây viết tắt là Nghị định số 61/2018/NĐ-CP).

      3. Dịch vụ công trực tuyến của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (gọi tắt là dịch vụ công trực tuyến) là dịch vụ hành chính công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam được đăng tải trên Cổng Dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cung cấp các thông tin cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng và được công bố trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

      4. Nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công là việc thực hiện nộp hồ sơ điện tử trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công.

     5. Thiết lập quy trình giải quyết thủ tục hành chính là việc xây dựng và tạo lập quy trình tiếp nhận, luân chuyển, thụ lý giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của BHXH Việt Nam.


Các văn bản có liên quan

       Một số văn bản có liên quan đến Quyết định 352/QĐ-BHXH năm 2020 ban hành quy chế hoạt động của cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử ngành bảo hiểm xã hội  như sau:

 • Thông tư 80/2020/TT-BCA quy định về cung cấp thông tin đảm bảo hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an: quy định về nguyên tắc, nội dung, hình thức, quy trình cung cấp thông tin đảm bảo hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an; quyền và trách nhiệm của cơ quan Bộ Công an; Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Công an các đơn vị, địa phương) trong việc cung cấp thông tin cho Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.
 • Quyết định 177/QĐ-VKSTC năm 2020 về thành lập Cổng thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tối cao: quy định về tổ chức, hoạt động của Cổng thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tối cao; về nội dung thông tin và cơ chế phối hợp trong việc cung cấp, biên tập và cập nhật thông tin lên Cổng thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tối cao của các tổ chức, đơn vị, cá nhân trong và ngoài ngành Kiểm sát nhân dân.
 • Quyết định 693/QĐ-HĐTĐ năm 2020 sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.
 • Quyết định 415/QĐ-BHXH năm 2020 về sửa đổi Danh mục tiêu chuẩn, định mức trang bị máy móc, thiết bị chuyên dùng trong ngành Bảo hiểm xã hội tại Phụ lục kèm theo Quyết định 999/QĐ-BHXH về Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong ngành Bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành:  ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong ngành Bảo hiểm xã hội.

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Quyết định 352/QĐ-BHXH năm 2020 ban hành quy chế hoạt động của cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử ngành bảo hiểm xã hội. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng./.


Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G