QUYẾT ĐỊNH 3537/QĐ-UBND NĂM 2014 QUY CHẾ PHỐI HỢP THỰC HIỆN LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

      Quyết định 3537/QĐ-UBND năm 2014 quy định quy chế phối hợp thực hiện Luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung Quyết định 3537/QĐ-UBND năm 2014

      Ban hành kèm theo Quyết định này, Quy chế phối hợp thực hiện Luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh.

      Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.


Nội dung Quyết định 3537/QĐ-UBND năm 2014

      Quyết định 3537/2014/QĐ-UBND quy định quy chế phối hợp thực hiện Luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có nội dung như sau:


Quyết định 3537/QĐ-UBND năm 2014

TẢI NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH 3537/2014/QĐ-UBND


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3537/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP THỰC HIỆN LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

 • Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
 • Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006;
 • Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;
 • Căn cứ Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020;
 • Căn cứ Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020;
 • Căn cứ Thông tư số 03/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-NHNN ngày 18 tháng 02 năm 2008 của Liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thủ tục buộc trích tiền từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp tiền bảo hiểm xã hội chưa đóng, chậm đóng và tiền lãi phát sinh;
 • Căn cứ Quyết định số 3027/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn tỉnh;
 • Xét đề nghị của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh tại Công văn số 2240/BHXH-PT ngày 05 tháng 12 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này, Quy chế phối hợp thực hiện Luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh.

      Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Duy Bắc

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP THỰC HIỆN LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3537/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

      Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

      Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định việc phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương trong công tác thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội (sau đây viết tắt là BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (sau đây viết tắt là BHTN), bảo hiểm y tế (sau đây viết tắt là BHYT).

      Điều 2. Mục đích, yêu cầu

      1. Phát huy tối đa hiệu quả, hiệu lực việc thực hiện đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHTN, BHYT; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy và chính quyền các cấp, các cơ quan, tổ chức và nhân dân về BHXH, BHTN, BHYT nhằm hoàn thành các mục tiêu về an sinh xã hội.

      2. Việc phối hợp phải theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, tạo sự thống nhất trong công tác quản lý nhà nước và hoạt động sự nghiệp BHXH, BHTN, BHYT giữa chính quyền địa phương và các ngành, đơn vị có liên quan.

      Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

      1. Đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp.

      2. Xác định rõ cơ quan có trách nhiệm chính và cơ quan có trách nhiệm phối hợp trong việc thực hiện công tác quản lý nhà nước và tổ chức các hoạt động sự nghiệp BHXH, BHTN, BHYT theo đúng quy định.

      3. Mọi hoạt động phối hợp phải chặt chẽ, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót trong công tác quản lý và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT.

      4. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, các cơ quan chủ động trong các hoạt động phối hợp, đảm bảo tính thống nhất, kịp thời, chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả.

      Chương II

NỘI DUNG PHỐI HỢP, KINH PHÍ THỰC HIỆN

      Điều 4. Nội dung phối hợp

      1. Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT hàng năm trên địa bàn tỉnh.

      2. Tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân trên địa bàn tỉnh.

      3. Phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh.

      4. Triển khai thực hiện Đề án BHYT toàn dân trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

      5. Kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các chính sách, pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn tỉnh.

     6. Xử lý các trường hợp nợ đọng, các trường hợp vi phạm việc thực hiện các chính sách, pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT theo đúng quy định hiện hành.

      7. Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong trường hợp nội dung có liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị.


Các văn bản có liên quan

 • Quyết định 3344/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phát triển ngành Y tế tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020
 • Quyết định 4222/QĐ-UBND năm 2014 về Quy chế phối hợp thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 • Quyết định 2583/QĐ-UBND năm 2014 về Quy chế phối hợp công tác thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do thành phố Hải Phòng ban hành
 • Quyết định 2291/QĐ-UBND năm 2014 về Quy chế phối hợp công tác thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Quyết định 3537/QĐ-UBND năm 2014 Quy chế phối hợp thực hiện Luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng./.


 

Đánh giá post

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *