QUYẾT ĐỊNH 37/2014/QĐ-UBND VỀ QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

      Quyết định 37/2014/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Qua bài viết dưới đây Luật Quang Huy Chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn đọc Quyết định 37/2014/QĐ-UBND:


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung quyết định 37/2014/QĐ-UBND

      Quyết định 37/2014/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam có nội dung như sau:

Quyết định 37/2014/QĐ-UBND

TẢI NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH 37/2014/QĐ-UBND


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 37/2014/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 03 tháng 09 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

  • Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
  • Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006;
  • Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;
  • Theo đề nghị của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh tại Văn bản số 804/TTr-BHXH ngày 21 tháng 8 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

       Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế phối hợp trong công tác thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam”.

       Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

       Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Cục KTVB – Bộ Tư pháp;
– BHXH Việt Nam; để báo cáo
– TT Tỉnh ủy, TTHĐND; để báo cáo
– Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
– Như điều 3;
– VPUB: LĐVP(2), VX, CB;
– Lưu VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Hồng Nga

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 03 tháng 09 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

       Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

     Quy chế này quy định trách nhiệm phối hợp của các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong công tác thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh.

       Điều 2. Đối tượng áp dụng

       Quy chế này áp dụng đối với các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (gọi chung là các cơ quan, tổ chức) có liên quan đến chỉ đạo thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh.

       Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

       Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và các quy định hiện hành, các cơ quan đơn vị liên quan phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đảm bảo sự thống nhất, không chồng chéo, hiệu quả.

       Điều 4. Nội dung phối hợp

     Chỉ đạo triển khai thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

       Phổ biến, cung cấp thông tin, tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

     Phối hợp kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại tố cáo trong việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.


Các văn bản có liên quan

       Đối với người lao động thì trợ cấp thất nghiệp là một trong những khoản hỗ trợ cần thiết để đảm bảo cho cuộc sống của người lao động vì vậy để đảm bảo quyền lợi người lao động thì người lao động Quốc hội đã bổ sung nhiều văn bản pháp luật để điều chỉnh hướng dẫn tham gia, hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm như sau:

  • Quyết định 1288/QĐ-BHXH về quy chế quản lý đầu tư các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).Các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động đầu tư các quỹ bảo hiểm và các văn bản liên quan đến hoạt động đầu tư các quỹ bảo hiểm hiện hành; Kết quả thực hiện phương án đầu tư quỹ đã được Hội đồng quản lý thông qua năm trước, ước thực hiện đầu tư quỹ năm nay;
  • Quyết định 1300/QĐ-BHXH năm 2019 sửa đổi quyết định 1518/QĐ-BHXH quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và hoạt động kiểm tra của bảo hiểm xã hội việt nam
  • Quyết định 505/QĐ-BHXH năm 2020 về sửa đổi quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế kèm theo quyết định 595/QĐ-BHXH
  • Quyết định 38/2019/QĐ-TTG sửa đổi quyết định 60/2015/QĐ-TTG về cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
  • Quyết định 1458/QĐ-UBND năm 2014 quy chế phối hợp trong công tác thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Quyết định 37/2014/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng ./.


 

Đánh giá post

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *