QUYẾT ĐỊNH 384/QĐ-BTC NĂM 2019 VỀ LỘ TRÌNH XÃ HỘI HÓA NHIỆM VỤ TỔ CHỨC THI CẤP CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ BẢO HIỂM

      Quyết định 384/QĐ-BTC năm 2019 về Lộ trình xã hội hóa nhiệm vụ tổ chức thi cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Qua bài viết dưới đây luật Quang Huy sẽ giới thiệu cho bạn đọc về Quyết định 384/QĐ-BTC


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung quyết định 384/QĐ-BTC năm 2019

      Quyết định 384/QĐ-BHXH ban hành kèm “Lộ trình xã hội hóa nhiệm vụ tổ chức thi cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm”. Trong đó, “Lộ trình xã hội hóa nhiệm vụ tổ chức thi cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm” quy định cụ thể về nội dung công việc, thời hạn, đơn vị chủ trì và các đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện các công việc về tổ chức thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm.

      Quyết định này được ban hành ngày 19 tháng 03 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.


Nội dung quyết định 384/QĐ-BTC năm 2019

      Quyết định 384/QĐ-BTC năm 2019 về Lộ trình xã hội hóa nhiệm vụ tổ chức thi cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành có nội dung như sau:

Quyết định 384/QĐ-BTC năm 2019
Quyết định 384/QĐ-BTC năm 2019

TẢI NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH 384/QĐ-BTC NĂM 2019


BỘ TÀI CHÍNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 384/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH LỘ TRÌNH XÃ HỘI HÓA NHIỆM VỤ TỔ CHỨC THI CẤP CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ BẢO HIỂM

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 • Căn cứ Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;
 • Căn cứ Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;
 • Căn cứ Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”;
 • Căn cứ Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;
 • Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;
 • Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;
 • Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
 • Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm,

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Lộ trình xã hội hóa nhiệm vụ tổ chức thi cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm”.

      Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp, Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.


Văn bản có liên quan

      Một số văn bản liên quan đến quyết định 384/QĐ-BTC năm 2019 về Lộ trình xã hội hóa nhiệm vụ tổ chức thi cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành như sau:

 • Quyết định 215/QĐ-BHXH năm 2012: quy định về Chương trình hành động triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 • Quyết định 6827/QĐ-UBND năm 2013: quy định về nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn thành phố Hà Nội
 • Quyết định 09/QĐ-BHXH năm 2016: quy định về đánh giá và xếp loại thực hiện chi tiền thưởng, chi bổ sung thu nhập đối với công, viên chức hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Quyết định 384/QĐ-BTC năm 2019 về Lộ trình xã hội hóa nhiệm vụ tổ chức thi cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

      Trân trọng ./.


 

Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G