QUYẾT ĐỊNH 3856/QĐ-UBND NĂM 2018 VỀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 25-CTR/TU THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 28-NQ/TW VỀ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI DO TỈNH KHÁNH HÒA BAN HÀNH

      Quyết định 3856/2018/QĐ-UBND về kế hoạch thực hiện Chương trình hành động 25-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội do tỉnh Khánh Hòa ban hành.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung Quyết định 3856/QĐ-UBND năm 2018

      Quyết định 3856/2018/QĐ-UBND ban hành quyết định “Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 25-CTr/TU ngày 10 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa về việc thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

      Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, tăng cường phát triển đối tượng BHXH bắt buộc và tự nguyện, thu đúng, kịp thời, chống thất thu, khắc phục tình trạng nợ đọng BHXH, tăng cường quản lý và giải quyết tốt các chế độ BHXH, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và củng cố hệ thống tổ chức thực hiện BHXH, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người lao động.


Nội dung Quyết định 3856/QĐ-UBND năm 2018

      Quyết định 3856/2018/QĐ-UBND về kế hoạch thực hiện Chương trình hành động 25-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội do tỉnh Khánh Hòa ban hành có nội dung như sau:


Quyết định 3856/QĐ-UBND năm 2018

TẢI NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH 3856/2018/QĐ-UBND


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3856/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 13 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 25-CTR/TU NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2018 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 28-NQ/TW NGÀY 23 THÁNG 5 NĂM 2018 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII VỀ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

  • Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
  • Căn cứ Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội;
  • Căn cứ Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII;
  • Căn cứ Chương trình hành động số 25-CTr/TU ngày 10 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII;
  • Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 375/TTr-SLĐTBXH ngày 29 tháng 11 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 25-CTr/TU ngày 10 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa về việc thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

      Điều 2. Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

      Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ký.

      Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


Nguyễn Đắc Tài

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 25-CTR/TU NGÀY 10/10/2018 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 28-NQ/TW NGÀY 23/5/2018 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII VỀ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3856/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

      Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và thực hiện Chương trình hành động số 25-CTr/TU ngày 10 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

      Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 25-CTr/TU ngày 10 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội như sau:

      I. Mục đích, yêu cầu

      1. Mục đích

      Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghiêm túc, sâu sắc Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (sau đây viết chung là Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII) và Chương trình hành động số 25-CTr/TU ngày 10 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (sau đây viết chung là Chương trình hành động số 25 của Tỉnh ủy) thực hiện Nghị quyết số 28 đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động về các nội dung, quan điểm, mục tiêu, định hướng cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đến năm 2030.

      Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh nhằm tổ chức thực hiện tốt quy định của pháp luật về chế độ, chính sách BHXH tăng nhanh đối tượng tham gia BHXH (bắt buộc và tự nguyện); quản lý, sử dụng Quỹ BHXH đảm bảo an toàn, hiệu quả; đồng thời làm căn cứ để các địa phương, đơn vị tùy theo chức năng, nhiệm vụ được giao, cụ thể hóa thành kế hoạch thực hiện ở đơn vị, địa phương phù hợp với tình hình thực tế, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN theo tinh thần của Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Chương trình hành động số 25 của Tỉnh ủy trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

      Tạo bước chuyển mới về ý thức trách nhiệm, tự giác tham gia BHXH, BHTN của người sử dụng lao động và người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong khu vực lao động chính thức và người lao động, nhân dân trong khu vực lao động phi chính thức; thực hiện tốt các chủ trương, chính sách BHXH, BHTN của Đảng và Nhà nước.

      2. Yêu cầu

      Quán triệt và xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp và lộ trình phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN để thực hiện hoàn thành các mục tiêu cụ thể theo Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Chương trình hành động số 25 của Tỉnh ủy.

      Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, của chính quyền và sự phối, kết hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể với cơ quan bảo hiểm xã hội trên địa bàn để triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Chương trình hành động số 25 của Tỉnh ủy đề ra.

      Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Chương trình hành động số 25 của Tỉnh ủy. Định kỳ tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm và bổ sung, đề xuất các nhiệm vụ giải pháp mới cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.


Các văn bản có liên quan

      Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội là vấn đề quan trong hiện nay. Vì thế hiện nay Quốc hội đã ban hành nhiều văn bản pháp luật quy định vấn đề này, bao gồm:

  • Kế hoạch 07/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 125/NQ-CP và Chương trình hành động 34-CTr/TU thực hiện Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội do tỉnh Tiền Giang ban hành
  • Quyết định 608/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Kế hoạch 71-KH/TU thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW “Về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội” do tỉnh An Giang ban hành
  • Kế hoạch 220/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW “về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội” do tỉnh Lâm Đồng ban hành
  • Quyết định 4568/QĐ-UBND năm 2018 về kế hoạch thực hiện chương trình hành động của tỉnh ủy thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ bảy ban chấp hành Trung ương đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội do tỉnh Bình Định ban hành.

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Quyết định 3856/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động 25-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội do tỉnh Khánh Hòa ban hành. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng./.


Đánh giá post

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *