QUYẾT ĐỊNH 39/QĐ-BHXH NĂM 2017 CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM THỰC HIỆN VIỆC TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

      Quyết định 39/QĐ-BHXH năm 2017 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích. Cụ thể nội dung văn bản ra sao, quy định như thế nào, Luật Quang Huy sẽ cung cấp tới bạn đọc thông tin của văn bản này.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung quyết định 39/QĐ-BHXH năm 2017

      Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hộViệt Nam thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trong các lĩnh vực, cụ thể:

 • Thủ tục hành chính lĩnh vực Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp;
 • Thủ tục hành chính lĩnh vực Cấp sổ, thẻ;
 • Thủ tục hành chính lĩnh vực chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp;
 • Thủ tục hành chính lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội;
 • Thủ tục hành chính lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm y tế.

Nội dung quyết định 39/QĐ-BHXH năm 2017

      Quyết định 39/QĐ-BHXH năm 2017 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích. Bạn đọc có thể tham khảo và tải toàn bộ nội dung văn bản dưới đây:

Quyết định 39/QĐ-BHXH năm 2017
Quyết định 39/QĐ-BHXH năm 2017

TẢI NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH 39/QĐ-BHXH NĂM 2017


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 39/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM THỰC HIỆN VIỆC TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

 • Căn cứ Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
 • Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết về thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;
 • Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hộViệt Nam thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích.

      Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và sa đi, bổ sung nội dung hướng dẫn về cách thức thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính được quy định tại Quyết định số 1133/QĐ-BHXH ngày 16/10/2015, Quyết định s 1300/QĐ-BHXH ngày 06/11/2015, Quyết định số 1055/QĐ-BHXH ngày 25/7/2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

      Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cátổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– PTTg Vũ Đức Đam (đ b/c);
– Bộ Thông tin và Truy
n thông;
– T
ng Công ty bưu điện Việt Nam;
– T
ng Giám đc;
– Các Phó Tng Giám đc;
– Lưu: VT, PC (08)
.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Minh

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM THỰC HIỆN VIỆC TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 39/QĐ-BHXH ngày 09/01/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

1. Thủ tục hành chính lĩnh vực Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

STT

Tên thủ tục hành chính

Đối tượng thực hiện

Tiếp nhận hồ sơ

Trả kết quả giải quyết

1

Đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến

Tổ chức

X

X

2

Điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hằng tháng

Tổ chức

X

X

3

Truy thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Tổ chức

X

X

4

Người lao động có thời hạn ở nước ngoài tự đăng ký đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Cá nhân

 

X

5

Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Cá nhân

 

X

6

Tham gia bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế

Tổ chức

X

X

Cá nhân

 

X

7

Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, người tham gia bảo hiểm y tế được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng

Cá nhân

X

 


Các văn bản có liên quan

      Dưới đây là một vài văn bản có liên quan đến văn bản trên, nếu bạn đọc cần tra cứu thêm những nội dung có liên quan bạn có thể tham khảo các văn bản dưới đây:

 • Quyết định 777/QĐ-BHXH năm 2019 công bố thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
 • Quyết định 1300/QĐ-BHXH năm 2019 sửa đổi Quyết định 1518/QĐ-BHXH quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và hoạt động kiểm tra của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
 • Quyết định 1133/QĐ-BHXH năm 2015 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
 • Quyết định 686/QĐ-BHXH năm 2014 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề Quyết định 39/QĐ-BHXH năm 2017 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng./.


 

Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G