QUYẾT ĐỊNH 499/QĐ-BHXH NĂM 2012 VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI 2011-2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN NGÀNH 5 NĂM 2011-2015

      Quyết định 499/QĐ-BHXH năm 2012 về Chương trình hành động của ngành Bảo hiểm xã hội thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011-2020 và Phương hướng, nhiệm vụ phát triển 5 năm 2011-2015 do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.


Căn cứ pháp lý


Tóm tắt nội dung Quyết định 499/QĐ-BHXH năm 2012

      Thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 24/4/2012 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011-2020 và Phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2011-2015, Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng Chương trình hành động để thực hiện chiến lược và phương hướng phát triển ngành BHXH 5 năm 2011-2015 như sau:

      Tổ chức thực hiện tốt các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) theo quy định của Luật BHXH, Luật BHYT nhằm đảm bảo an sinh xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011-2020 và Phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2011-2015.

      Từng bước xây dựng và phát triển vững chắc hệ thống BHXH nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ an sinh xã hội. Phấn đấu đạt mục tiêu BHYT toàn dân; tiến tới thực hiện chế độ BHXH cho mọi người lao động.

      BHXH, BHYT phải được triển khai và được toàn dân tham gia vào quá trình giám sát quản lý.


Nội dung Quyết định 499/QĐ-BHXH năm 2012

      Quyết định 499/QĐ-BHXH năm 2012 về Chương trình hành động của ngành Bảo hiểm xã hội thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011-2020 và Phương hướng, nhiệm vụ phát triển 5 năm 2011-2015 do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành gồm các nội dung sau:


 Quyết định 499/QĐ-BHXH năm 2012
Quyết định 499/QĐ-BHXH năm 2012

TẢI NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH 499/QĐ-BHXH NĂM 2012


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 499/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI 2011-2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN NGÀNH 5 NĂM 2011-2015

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

      Căn cứ Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Nghị định số 116/2011/NĐ-CP ngày 14/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định số 94/2008/NĐ-CP;

      Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 24/4/2012 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011-2020 và Phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2011-2015;

      Xét đề nghị của Trưởng ban Kế hoạch – Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Ban hành Chương trình hành động của ngành Bảo hiểm xã hội triển khai thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011-2020 và Phương hướng, nhiệm vụ phát triển 5 năm 2011-2015.

      Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 514/QĐ-BHXH ngày 26/4/2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội năm 2011-2020 của ngành Bảo hiểm xã hội. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
 Như điều 2;
– Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam (để b/c);
– Văn phòng Chính phủ (để b/c);
– Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
– TGĐ và các phó TGĐ;
– Lưu: VT, KHTC (3b)

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Bạch Hồng

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI 2011-2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN NGÀNH 5 NĂM 2011-2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 499/QĐ-BHXH ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

      Thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 24/4/2012 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011-2020 và Phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2011-2015, Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng Chương trình hành động để thực hiện chiến lược và phương hướng phát triển ngành BHXH 5 năm 2011-2015 như sau:

      I. Mục tiêu

      1. Mục tiêu tổng quát

      – Tổ chức thực hiện tốt các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) theo quy định của Luật BHXH, Luật BHYT nhằm đảm bảo an sinh xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011-2020 và Phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2011-2015.

      – Từng bước xây dựng và phát triển vững chắc hệ thống BHXH nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ an sinh xã hội. Phấn đấu đạt mục tiêu BHYT toàn dân; tiến tới thực hiện chế độ BHXH cho mọi người lao động.

      – BHXH, BHYT phải được triển khai và được toàn dân tham gia vào quá trình giám sát quản lý.

      2. Mục tiêu cụ thể

      2.1. Phấn đấu đến năm 2020 có khoảng 35% lực lượng lao động tham gia BHXH và 100% người dân tham gia BHYT.

      2.2. Hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ thu BHXH, BHYT được Chính phủ giao hàng năm. Thực hiện chi đúng, chi đủ, chi kịp thời các chế độ BHXH, BHYT.

      2.3. Chăm lo thực hiện tốt các chính sách, chế độ đối với người tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT. Không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ để đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu của nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT.

      2.4. Quỹ BHXH, BHYT được quản lý tập trung, thống nhất, dân chủ, minh bạch, công khai, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả.

      2.5. Phục vụ chi trả chế độ cho mọi người tham gia BHXH, BHYT chính xác, thuận tiện và kịp thời. Đặc biệt, đối với các đối tượng trẻ em, người nghèo, hưu trí và người ở vùng sâu, biên giới, hải đảo.

      2.6. Thực hiện có hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, tập trung vào việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính theo hướng rút gọn, nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ công chức, viên chức toàn Ngành.


Các văn bản pháp lý có liên quan

      Quyết định 499/QĐ-BHXH năm 2012 về Chương trình hành động của ngành Bảo hiểm xã hội thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011-2020 và Phương hướng, nhiệm vụ phát triển 5 năm 2011-2015 do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành có các văn bản liên quan sau:

  • Quyết định 1221/QĐ-BHXH năm 2013 về Chương trình hành động của ngành Bảo hiểm xã hội thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về Phát triển bền vững giai đoạn 2013-2015.
  • Công văn 3868/VPCP-KTTH dự thảo Chiến lược phát triển Bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn 2012-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành.
  • Quyết định 257/QĐ-BHXH năm 2013 về Chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP.
  • Quyết định 832/QĐ-BXD năm 2012 về Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011-2020 và Phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2011-2015 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.
  • Quyết định 745/QĐ-LĐTBXH năm 2012 về Chương trình hành động của Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011-2020 và Phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2011-2015 do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.
  • Quyết định 2666/QĐ-BCT năm 2012 về Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2011 – 2015 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành.

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Quyết định 499/QĐ-BHXH năm 2012 về Chương trình hành động của ngành Bảo hiểm xã hội thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011-2020 và Phương hướng, nhiệm vụ phát triển 5 năm 2011-2015 do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.  Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng./.


Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G