QUYẾT ĐỊNH 51/QĐ-BHXH NĂM 2012 BAN HÀNH “KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2011-2015”

      Quyết định 51/QĐ-BHXH năm 2012 về “Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công, viên chức của ngành Bảo hiểm xã hội giai đoạn 2011 – 2015” do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung Quyết định 51/QĐ-BHXH năm 2012

      Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của ngành Bảo hiểm xã hội giai đoạn 2011 – 2015”.

      Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Hiệu trưởng Trường Đào tạo nghiệp vụ bảo hiểm xã hội và Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

      Công chức, viên chức đang công tác tại các đơn vị thuộc cơ quan BHXH Việt Nam và Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

      Nâng cao năng lực và chất lượng đội ngũ công chức, viên chức ngành Bảo hiểm xã hội vững vàng về chính trị, tinh thông nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngành trong việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT của Đảng và Nhà nước.


Nội dung Quyết định 51/QĐ-BHXH năm 2012

      Quyết định 51/QĐ-BHXH năm 2012 về “Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công, viên chức của ngành Bảo hiểm xã hội giai đoạn 2011 – 2015” do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành bao gồm các nội dung sau:


 Quyết định 51/QĐ-BHXH năm 2012
Quyết định 51/QĐ-BHXH năm 2012

TẢI NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH 51/QĐ-BHXH NĂM 2012


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 51/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH “KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2011-2015”

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

      Căn cứ Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

      Căn cứ Quyết định số 1374/QĐ-TTg ngày 12/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011 – 2015;

      Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của ngành Bảo hiểm xã hội giai đoạn 2011 – 2015”.

      Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Hiệu trưởng Trường Đào tạo nghiệp vụ bảo hiểm xã hội và Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– Các PTGĐ;
– Bộ Nội vụ (để b/c);
– Lưu: VT, TCCB.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Bạch Hồng

KẾ HOẠCH

ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2011-2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 51/QĐ-BHXH ngày 10 tháng 01 năm 2012)

      I. ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO

Công chức, viên chức đang công tác tại các đơn vị thuộc cơ quan BHXH Việt Nam và Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

      II. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

      1. Mục tiêu chung

      Nâng cao năng lực và chất lượng đội ngũ công chức, viên chức ngành Bảo hiểm xã hội vững vàng về chính trị, tinh thông nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngành trong việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT của Đảng và Nhà nước.

      2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2015

      a) Đạt 100% công chức được đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng các tiêu chuẩn chức danh theo quy định.

      b) Đạt 95% công chức giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp được đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình quy định.

      c) Đạt 70% đến 80% công chức được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ theo chương trình đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu hàng năm.

      d) Hàng năm đưa khoảng 100 lượt công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng ở các nước phát triển và đang phát triển theo chương trình đào tạo của Ngành và từ ngân sách Nhà nước.

      e) Tỷ lệ viên chức đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý và kỹ năng nghề nghiệp được thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

      III. NỘI DUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

      1. Đào tạo bồi dưỡng trong nước

      a) Lý luận chính trị:

      – Trang bị trình độ lý luận chính trị theo tiêu chuẩn quy định cho các chức danh lãnh đạo, quản lý và các ngạch công chức, viên chức;

      – Tổ chức phổ biến các văn kiện, nghị quyết của Đảng; thường xuyên bồi dưỡng cập nhật, nâng cao trình độ lý luận cho đảng viên, công chức, viên chức theo quy định của các cơ quan có thẩm quyền.

      b) Kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ:

      – Trang bị kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo chương trình quy định cho công chức, viên chức các ngạch và theo chức vụ lãnh đạo, quản lý;

      – Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý chuyên môn nghiệp vụ và vị trí việc làm theo chế độ bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu hàng năm;

      – Bồi dưỡng văn hóa công sở.

      c) Kiến thức hội nhập.

      d) Tin học, ngoại ngữ chuyên ngành.

      e) Đào tạo trình độ sau đại học đối với công chức, viên chức trên cơ sở quy hoạch cán bộ.

      2. Bồi dưỡng ở nước ngoài

      a) Quản lý nhà nước về BHXH, BHYT; mô hình và kinh nghiệm quản lý, tổ chức thực hiện các chính sách BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp; đầu tư tài chính.

      b) Xây dựng hệ thống tổ chức và phát triển nguồn nhân lực.

      c) Hành chính công, dịch vụ công.


Các văn bản có liên quan

      Quyết định 51/QĐ-BHXH năm 2012 về “Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công, viên chức của ngành Bảo hiểm xã hội giai đoạn 2011 – 2015” do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành có những văn bản liên quan sau:

  • Quyết định 944/QĐ-BHXH năm 2014 sửa đổi Quy chế Đào tạo, bồi dưỡng công, viên chức thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam kèm theo Quyết định 133/QĐ-BHXH.
  • Quyết định 133/QĐ-BHXH năm 2013 về Quy chế Đào tạo, bồi dưỡng công, viên chức thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Quyết định 51/QĐ-BHXH năm 2012 về “Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công, viên chức của ngành Bảo hiểm xã hội giai đoạn 2011 – 2015” do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng ./.


Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G