QUYẾT ĐỊNH 54/2015/QĐ-UBND VỀ QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

      Quyết định 54/2015/QĐ-UBND về quy chế phối hợp trong công tác thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung Quyết định 54/2015/QĐ-UBND

      Trách nhiệm của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

      Sở Lao động – Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ trì, tham mưu giúp ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật, cụ thể:

      Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và một số nội dung về bảo hiểm y tế đối với các đối tượng thuộc lĩnh vực được giao;

      Xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ cơ sở trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và một số nội dung về bảo hiểm y tế thuộc phạm vi được giao;

      Hướng dẫn, giải quyết các chế độ, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo thẩm quyền.

      Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Y tế và các ngành có liên quan:

      Đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với doanh nghiệp có tính đặc thù theo quy định của pháp luật;

      Thực hiện chế độ bảo hiểm y tế đối với các đối tượng chính sách thuộc lĩnh vực quản lý;

      Đề xuất, triển khai hiệu quả các giải pháp làm tăng nhanh số người tham gia bảo hiểm xã hội;

      Giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của tổ chức công dân trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp;

      Tổng hợp báo cáo, đánh giá về thực hiện pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; kiến nghị, đề xuất ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

      Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, ban ngành xây dựng phần mềm tin học quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa người lao động, các cơ quan, doanh nghiệp, cơ quan bảo hiểm xã hội, các cơ quan quản lý nhà nước và minh bạch thông tin về quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.


Nội dung Quyết định 54/2015/QĐ-UBND

        Quyết định 54/2015/QĐ-UBND về quy chế phối hợp trong công tác thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai có nội dung như sau:

Quyết định 54/2015/QĐ-UBND

TẢI NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH 54/2015/QĐ-UBND


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 54/2015/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 08 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

 • Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
 • Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
 • Căn cứ Bộ luật lao động ngày 18/6/2012;
 • Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14/11/2008;
 • Căn cứ Luật Việc làm ngày 16/11/2013;
 • Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13/6/2014;
 • Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20/11/2014;
 • Căn cứ Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;
 • Căn cứ Quy chế phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai và Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ngày 30/5/2012; Quy chế phối hợp công tác giữa Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai và Cục thuế tỉnh Lào Cai ngày 22/4/2015;
 • Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai tại Tờ trình số 174/TTr-SLĐTBXH ngày 27/10/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong công tác thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

      Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016.

      Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Lao động – Thương binh và Xã hội, Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Doãn Văn Hưởng

QUY CHẾ

PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 54/2015/QĐ-UBND ngày 08/12/2015 của UBND tỉnh Lào Cai)

      Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

      Điều 1. Phạm vi, đối tượng

      1. Phạm vi điều chỉnh

      Quy chế này quy định nguyên tắc, phương thức, nội dung phối hợp và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

      2. Đối tượng áp dụng

      a) Cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp;

      b) Cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

      Điều 2. Giải thích từ ngữ

      Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

      1. Bảo hiểm xã hội bao gồm: bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện.

      2. Tổ chức: Tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, đơn vị, hợp tác xã… thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

     3. Cá nhân: là công dân, người lao động thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

      4. Phối hợp: là sự trao đổi, thống nhất giữa các cơ quan nhà nước trong quản lý, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai.


các văn bản có liên quan

      Đối với người lao động thì trợ cấp thất nghiệp là một trong những khoản hỗ trợ cần thiết để đảm bảo cho cuộc sống của người lao động vì vậy để đảm bảo quyền lợi người lao động thì người lao động Quốc hội đã bổ sung nhiều văn bản pháp luật để điều chỉnh hướng dẫn tham gia, hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm như sau:

 • Quyết định 2468/QĐ-BHXH năm 2019: về quy trình lập, phân bổ và giao dự toán thu, chi các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế hằng năm và lập kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm
 • Quyết định 38/2019/QĐ-TTG: sửa đổi quyết định 60/2015/qđ-ttg về cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do thủ tướng chính phủ ban hành
 • Quyết định 51/2018/QĐ-TTG về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2019-2021 do thủ tướng chính phủ ban hành. Theo đó, mức chi tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong cơ quan BHXH bằng 1,8 lần so với chế độ tiền lương do Nhà nước quy định áp dụng đối với các đối tượng sau: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong tổ chức Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Bộ Công an.(Chỉ áp dụng đối với tổ chức bảo hiểm xã hội là đơn vị dự toán độc lập, có con dấu và tài khoản riêng, tổ chức bộ máy kế toán riêng theo quy định của pháp luật về kế toán).
 • Quyết định 1288/QĐ-BHXH về quy chế quản lý đầu tư các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).Các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động đầu tư các quỹ bảo hiểm và các văn bản liên quan đến hoạt động đầu tư các quỹ bảo hiểm hiện hành; Kết quả thực hiện phương án đầu tư quỹ đã được Hội đồng quản lý thông qua năm trước, ước thực hiện đầu tư quỹ năm nay;

       Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Quyết định 54/2015/QĐ-UBND về quy chế phối hợp trong công tác thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng ./.


 

5 / 5 ( 1 bình chọn )

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *