QUYẾT ĐỊNH 56/QĐ-BHXH NĂM 2015 BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 03/01/2015 CỦA CHÍNH PHỦ TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

      Quyết định 56/QĐ-BHXH năm 2015 về Chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP. Để bạn đọc hiểu tường tận và chi tiết nội dung văn bản, qua bài viết này, Luật Quang Huy sẽ gửi đến bạn đọc toàn bộ những điều cần biết về nội dung của văn bản này.


Cơ sở pháp lí


Tóm tắt nội dung Quyết định 56/QĐ-BHXH năm 2015 

      Văn bản này ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

      Mục tiêu thực hiện như sau: triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

      Đáp ứng chỉ tiêu: Hoàn thành các chỉ tiêu dự toán năm 2015 được Thủ tướng Chính phủ giao.

      Thực hiện chính sách BHYT chủ trì, BHXH các tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương thực hiện.


Nội dung Quyết định 56/QĐ-BHXH năm 2015 

      Quyết định 56/QĐ-BHXH năm 2015 về Chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP. Để truy cập toàn bộ văn bản, bạn đọc có thể truy cập vào link sau đây để tải văn bản:

 Quyết định 56/QĐ-BHXH năm 2015 về Chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP
Quyết định 56/QĐ-BHXH năm 2015 về Chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP

TẢI NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH 56/2015/QĐ-BHXH


CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 03/01/2015 CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 56/QĐ-BHXH ngày 26 tháng 01 năm 2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

 • Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với các nội dung sau:

      I. Mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu

      1. Mục tiêu: Triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

      2. Chỉ tiêu: Hoàn thành các chỉ tiêu dự toán năm 2015 được Thủ tướng Chính phủ giao.

      II. Nhiệm vụ và giải pháp

      1. BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là BHXH các tỉnh), các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ban, ngành ở Trung ương và địa phương triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020.

      2. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020.

      Ban Thực hiện chính sách BHYT chủ trì, BHXH các tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương thực hiện.

      3. Triển khai hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 (sau đây gọi là Luật BHYT sửa đổi), Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 (sau đây gọi là Luật BHXH sửa đổi) và các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN

      a) Ban Thực hiện chính sách BHYT chủ trì, BHXH các tỉnh, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam phối hợp;

 • Chủ động phối hợp với Bộ Y tế, các bộ, ngành liên quan tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn Luật BHYT sửa đổi; phối hợp với Bộ Y tế và các cơ quan liên quan giám sát việc thực hiện Luật BHYT sửa đổi.
 • Tổ chức giao ban công tác BHYT với Bộ Y tế định kỳ hàng quý, hội nghị giao ban thực hiện chính sách BHYT để kịp thời xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật BHYT sửa đổi.

      b) Ban Thực hiện chính sách BHXH chủ trì, BHXH các tỉnh, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam phối hợp:

 • Tập trung nghiên cứu, tham gia với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng nghị định và các thông tư hướng dẫn thực hiện Luật BHXH sửa đổi, Luật việc làm về nội dung BHTN, Luật an toàn, vệ sinh lao động về nội dung tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
 • Nghiên cứu, tham gia với các Bộ, ngành trong việc xây dựng các văn bản về chính sách BHXH, BHTN; hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH theo quy định pháp luật.

      c) Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam

      Xây dựng đồng bộ hệ thống văn bản thực hiện, văn bản quản lý trong Ngành đảm bảo phù hợp với Luật BHYT sửa đổi, Luật BHXH sửa đổi, từ công tác thu, cấp sổ, thẻ, giải quyết chế độ chính sách, tài chính kế toán, dược – vật tư y tế…

      4. Tiếp tục phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT theo luật định, thực hiện thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, giảm nợ đọng

      Ban Thu chủ trì, BHXH các tỉnh, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam phối hợp:

 • Triển khai hiệu quả các biện pháp phát triển bền vững các đối tượng tham gia BHXH, BHYT.
 • Thực hiện thu đúng, thu đủ BHXH, BHYT, BHTN; phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức dự toán năm 2015 do Thủ tướng Chính phủ giao.
 • Thường xuyên báo cáo cấp ủy đảng và chính quyền các cấp về tình hình thực hiện thu, nộp BHXH, BHYT. Chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo các cấp, ngành phối hợp để tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT.
 • Tiếp tục phối hợp với các Sở, ban, ngành ở địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra giám sát chuyên đề và kiên quyết xử lý các đơn vị nợ; lập hồ sơ, kiên quyết xử lý và khởi kiện đơn vị nợ đọng ra tòa để tăng cường việc đốc thu, giảm nợ đọng BHXH, BHYT.

      5. Tăng cường quản lý công tác chi trả các chế độ BHXH, BHYT.


Các văn bản có liên quan

     Nếu bạn cần tra cứu cụ thể các loại ngành nghề được liệt kê hoặc các vấn đề có liên quan đến nội dung của Thông tư này, bạn có thể tham khảo các quy định ở các văn bản sau đây:

 • Quyết định 36/QĐ-BHXH năm 2017: về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.
 • Quyết định 66/QĐ-BHXH năm 2016: Chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP.
 • Quyết định 228/QĐ-BTP: về Chương trình hành động của ngành Tư pháp thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành.

  Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Quyết định 56/QĐ-BHXH năm 2015 về Chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng./.


Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G