QUYẾT ĐỊNH 584/QĐ-BHXH NĂM 2020 VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2020 DO TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BAN HÀNH

      Quyết định 584/QĐ-BHXH về chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành. Cụ thể nội dung văn bản ra sao, quy định như thế nào, Luật Quang Huy sẽ cung cấp tới bạn đọc thông tin của văn bản này.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung quyết định 584/QĐ-BHXH năm 2020

      Nâng cao hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) nhằm phát huy cao nhất mọi nguồn lực hoàn thành các mục tiêu về bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện đồng bộ các giải pháp THTK, CLP trong mọi lĩnh vực quản lý của Ngành đảm bảo mục tiêu yêu cầu và các nhiệm vụ đã đề ra tại Chương trình tổng thể về THTK, CLP giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 824/QĐ-BHXH ngày 25/5/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

      Việc xây dựng và thực hiện Chương trình THTK, CLP năm 2020 là yếu tố quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020, hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội đã đề ra tại Kế hoạch số 961/KH-BHXH ngày 24/3/2015 của BHXH Việt Nam về phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 của ngành BHXH và tạo cơ sở để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình THTK, CLP giai đoạn 2016 – 2020 của Ngành. Vì vậy, công tác THTK, CLP trong năm 2020 cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm.

       Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nội dung quyết định 584/QĐ-BHXH năm 2020

      Quyết định 584/QĐ-BHXH năm 2020 về chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành. Bạn đọc có thể tham khảo và tải toàn bộ nội dung văn bản dưới đây:

Quyết định 584/QĐ-BHXH về chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

TẢI NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH 584/QĐ-BHXH NĂM 2020


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 584/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

  • Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 44/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội khóa 13;
  • Căn cứ Nghị định s 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 ca Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;
  • Căn cứ Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính ph Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức ca Bo him xã hội Việt Nam;
  • Căn cứ Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dn thực hiện một số Điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều ca Luật Thực hành tiết kiệm, chng lãng phí;
  • Căn cứ Quyết định số 166/QĐ-TTg ngày 23/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm chng lãng phí năm 2020;
  • Căn cứ Công văn số 2332/BTC-PC ngày 03/3/2020 của Bộ Tài chính về việc xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chng lãng phí năm 2020;
  • Căn cứ Quyết định số 824/QĐ-BHXH ngày 25/5/2017 của Tng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Chương trình tng thể về thực hành tiết kiệm, chng lãng phí của Bảo him xã hội Việt Nam giai đoạn 2016-2020;

      Xét đề nghị ca Vụ Trưởng Vụ Tài chính  Kế toán,

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

      Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

      Nâng cao hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) nhằm phát huy cao nhất mọi nguồn lực hoàn thành các mục tiêu về bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện đồng bộ các giải pháp THTK, CLP trong mọi lĩnh vực quản lý của Ngành đảm bảo mục tiêu yêu cầu và các nhiệm vụ đã đề ra tại Chương trình tổng thể về THTK, CLP giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 824/QĐ-BHXH ngày 25/5/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

      2. Yêu cầu

      2.1. THTK, CLP phải gắn với các chỉ tiêu chủ yếu về thu, chi, giải quyết chế độ, cải cách thủ tục hành chính, đầu tư trong năm 2020 và hướng tới hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm tại Chương trình tổng thể của Ngành về THTK, CLP giai đoạn 2016 – 2020.

      2.2. THTK, CLP phải bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước; xác định THTK, CLP là nhiệm vụ trọng tâm của các đơn vị gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và phải được thực hiện đồng bộ, toàn diện, gắn kết giữa các đơn vị trong ngành BHXH và giữa các lĩnh vực.

      2.3. THTK, CLP phải gắn với các hoạt động phòng chống tham nhũng, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, cải cách hành chính, đánh giá cán bộ, tinh giản biên chế và sắp xếp tổ chức bộ máy của Ngành.

      2.4. THTK, CLP phải thực sự là nhiệm vụ thường xuyên của các đơn vị trong Ngành với sự tham gia của tất cả cán bộ, công chức, viên chức (CCVC) và người lao động.


Các văn bản có liên quan

      Dưới đây là một vài văn bản có liên quan đến văn bản trên, nếu bạn đọc cần tra cứu thêm những nội dung có liên quan bạn có thể tham khảo các văn bản dưới đây:

  • Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dn thực hiện một số Điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều ca Luật Thực hành tiết kiệm, chng lãng phí;
  • Quyết định số 824/QĐ-BHXH ngày 25/5/2017 của Tng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Chương trình tng thể về thực hành tiết kiệm, chng lãng phí của Bảo him xã hội Việt Nam giai đoạn 2016-2020;
  • Quyết định 1263/QĐ-BHXH năm 2014 về quản lý, sử dụng hệ thống danh mục dùng chung, chỉ tiêu báo cáo ngành bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề Quyết định 584/QĐ-BHXH về chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng./.


Đánh giá post

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *