QUYẾT ĐỊNH 585/QĐ-UBND NĂM 2013 BAN HÀNH QUY ĐỊNH THU BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

      Quyết định 585/QĐ-UBND năm 2013 ban hành Quy định thu bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre với bài viết dưới đây chúng tôi Luật Quang Huy sẽ hỗ trợ chi tiết nội dung như sau:


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung quyết định 585/QĐ-UBND 

     Hằng năm, cùng thời gian quy định về lập dự toán Ngân sách Nhà nước, cơ quan tài chính các cấp chủ trì phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội cùng cấp lập dự toán mức ngân sách hỗ trợ quỹ BHTN theo phân cấp nêu trên trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định hiện hành về lập và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước.

      Vào quý III hằng năm, căn cứ dự toán ngân sách hỗ trợ quỹ BHTN được cấp có thẩm quyền giao, Sở Tài chính chuyển một lần từ ngân sách địa phương vào quỹ BHTN do Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh quản lý theo hình thức lệnh chi tiền.

     Kết thúc năm tài chính, Sở Tài chính căn cứ báo cáo quyết toán thu BHTN do Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh lập gửi đến thực hiện thẩm định để xác định cụ thể số kinh phí ngân sách địa phương hỗ trợ quỹ BHTN theo quy định tại điều 1 của chương này.

     Trường hợp số kinh phí Sở Tài chính đã cấp lớn hơn mức hỗ trợ theo quy định thì được chuyển nguồn sang năm sau sử dụng và giảm trừ vào dự toán ngân sách hỗ trợ quỹ BHTN năm sau. Trường hợp thiếu kinh phí thì Sở Tài chính báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt cấp bổ sung vào dự toán ngân sách hỗ trợ quỹ BHTN năm sau.

     Riêng năm 2012 trên cơ sở tổng hợp của cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Tài chính sẽ chuyển tiếp phần ngân sách hỗ trợ 1% đóng BHTN của quý III, IV năm 2012 trong quý II /2013 cho cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh.


Nội dung quyết định 585/QĐ-UBND

      Quyết định 585/QĐ-UBND năm 2013 ban hành Quy định thu bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre có nội dung như sau:

Quyết định 585/QĐ-UBND

TẢI QUYẾT ĐỊNH 585/QĐ-UBND


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 585/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 16 tháng 4 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH THU BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

      Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

      Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;

      Căn cứ Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp;

      Căn cứ Thông tư số 96/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 20 tháng 05 năm 2009 quy định việc hướng dẫn chế độ tài chính đối với quỹ Bảo hiểm thất nghiệp;

      Căn cứ Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý số bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế;

      Xét đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bến Tre tại Tờ trình số 384/TTr-BHXH ngày 04 tháng 4 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thu Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

      Điều 2. Giao các sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài chính và Bảo hiểm xã hội tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy định.

      Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài chính và Bảo hiểm xã hội tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

      Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Cao Văn Trọng

 

QUY ĐỊNH

THU BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE
(Ban hành kèm theo Quyết định số 585/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

      Điều 1. Đối với đơn vị sử dụng lao động là cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp được ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ hoặc một phần kinh phí hoạt động thường xuyên:

      1. Người sử dụng lao động bảo đảm nguồn kinh phí đóng Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của đơn vị sử dụng lao động theo mức quy định (1%) và bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của đơn vị theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành.

      2. Khoản kinh phí đóng BHTN của đơn vị sử dụng lao động được hạch toán, quyết toán vào Chương, Loại, Khoản, Mục và tiểu mục theo quy định của Mục lục Ngân sách nhà nước hiện hành.

      Điều 2. Đối với đơn vị sử dụng lao động là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt đông thường xuyên; đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; Doanh nghiệp; Liên hiệp hợp tác xã; tổ hợp tác; hộ kinh doanh cá thể; trang trại; cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt đông trên lãnh thổ Việt Nam có sử dụng lao đông là người Việt Nam:

      1. Đơn vị sử dụng lao động tự bảo đảm nguồn kinh phí đóng BHTN theo đúng quy định.

      2. Khoản kinh phí đóng BHTN của đơn vị sử dụng lao động được hạch toán vào chi phí dịch vụ, sản xuất, kinh doanh trong kỳ.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

      Điều 3. Nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách thực hiện chính sách BHTN theo mức quy định tại Khoản 3 Điều 25 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP thực hiện theo phân cấp quản lý Ngân sách nhà nước như sau:

      1. Ngân sách địa phương bảo đảm nguồn kinh phí hỗ trợ quỹ BHTN theo mức bằng 1% quỹ tiền lương, tiền công đóng BHTN của những lao động tham gia BHTN.

      2. Trong các đơn vị sử dụng lao động quy định tại Điều 1 chương I, hỗ trợ quỹ BHTN mức 1% từ nguồn ngân sách địa phương.

      Điều 4. Hằng năm, cùng thời gian quy định về lập dự toán Ngân sách Nhà nước, cơ quan tài chính các cấp chủ trì phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội cùng cấp lập dự toán mức ngân sách hỗ trợ quỹ BHTN theo phân cấp nêu trên trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định hiện hành về lập và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước.

      Điều 5. Phương thức chuyển kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước vào quỹ BHTN như sau:

      – Vào quý III hằng năm, căn cứ dự toán ngân sách hỗ trợ quỹ BHTN được cấp có thẩm quyền giao, Sở Tài chính chuyển một lần từ ngân sách địa phương vào quỹ BHTN do Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh quản lý theo hình thức lệnh chi tiền.

      – Kết thúc năm tài chính, Sở Tài chính căn cứ báo cáo quyết toán thu BHTN do Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh lập gửi đến thực hiện thẩm định để xác định cụ thể số kinh phí ngân sách địa phương hỗ trợ quỹ BHTN theo quy định tại điều 1 của chương này.

      – Trường hợp số kinh phí Sở Tài chính đã cấp lớn hơn mức hỗ trợ theo quy định thì được chuyển nguồn sang năm sau sử dụng và giảm trừ vào dự toán ngân sách hỗ trợ quỹ BHTN năm sau. Trường hợp thiếu kinh phí thì Sở Tài chính báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt cấp bổ sung vào dự toán ngân sách hỗ trợ quỹ BHTN năm sau.

      Riêng năm 2012 trên cơ sở tổng hợp của cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Tài chính sẽ chuyển tiếp phần ngân sách hỗ trợ 1% đóng BHTN của quý III, IV năm 2012 trong quý II /2013 cho cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh.


Các văn bản có liên quan

      Đối với người lao động thì trợ cấp thất nghiệp là một trong những khoản hỗ trợ cần thiết để đảm bảo cho cuộc sống của người lao động vì vậy để đảm bảo quyền lợi người lao động thì người lao động Quốc hội đã bổ sung nhiều văn bản pháp luật để điều chỉnh hướng dẫn tham gia, hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm như sau:

  • Nghị định 63/2015/NĐ-CP quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu
  • Thông tư 27/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động do bộ trưởng bộ lao động – thương binh và xã hội ban hành
  • Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thực hiện về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại nghị định 61/2015/nđ-cp quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm do bộ trưởng bộ lao động – thương binh và xã hội – bộ tài chính ban hành
  • Thông tư 28/2015/ TT-BLĐTBXH: hướng dẫn thực hiện điều 52 của luật việc làm và một số điều của nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp do bộ trưởng bộ lao động – thương binh và xã hội ban hành.
  • Thông tư liên tịch 03/2016/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA: Hướng dẫn thực hiện Điều 32 Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp về thông báo biến động lao động làm việc tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Quyết định 585/QĐ-UBND năm 2013 ban hành Quy định thu bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng ./.


 

Đánh giá post

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *